Tyrime dėl Karaliaus Mindaugo mokymo centro – kol kas be įtariamųjų
Tei­sė­sau­ga tę­sia ty­ri­mą dėl Ka­ra­liaus Min­dau­go pro­fe­si­nio mo­ky­mo cen­tro (KMPMC), įta­ri­mai kol kas nie­kam ne­pa­reikš­ti.

Ži­niask­lai­dai tre­čia­die­nį pa­vie­ši­nus nau­jas de­ta­les apie ga­li­mą pikt­nau­džia­vi­mą šio­je švie­ti­mo įstai­go­je, lai­ki­na­sis Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­vas Ša­rū­nas Ra­mei­kis sa­ko, kad jos tei­sė­sau­gai bu­vo ži­no­mos.

„Tos ap­lin­ky­bės, ku­rios šian­dien mi­ni­mos ži­niask­lai­do­je, mums bu­vo ži­no­mos, jos yra ty­ri­mo ob­jek­tas“, – BNS sa­kė Š.Ra­mei­kis.

Jis tei­gė, kad prie FNTT vyk­do­mo ty­ri­mo pri­jung­ti du su­si­ję Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) ty­ri­mai, bend­ras ty­ri­mas yra di­de­lės apim­ties ir dar nė­ra ar­ti pa­bai­gos.

Kaip BNS nu­ro­dė FNTT, ty­ri­me spe­cia­lių­jų liu­dy­to­jų ir įta­ria­mų­jų nė­ra.

„Ty­ri­mas yra ne­se­niai pra­dė­tas, apim­tis jo yra di­de­lė, at­li­ko­me pro­ce­si­nius veiks­mus, yra pa­im­ta daug do­ku­men­tų pra­di­nė­je sta­di­jo­je, juos rei­kia iš­ana­li­zuo­ti“, – aiš­ki­no Š.Ra­mei­kis.

FNTT Ne­tei­sė­tos par­amos pre­ven­ci­jos ir ty­ri­mo val­dy­bos Nu­si­kals­ta­mų vei­kų ty­ri­mo sky­rius iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­ka dėl su­kčia­vi­mo, pikt­nau­džia­vi­mo ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo.

Kaip nu­ro­do FNTT, ty­rė­jai aiš­ki­na­si, kad Kau­ne re­kons­truo­jant mo­ky­mo cen­tro pa­sta­tus, esan­čius Griun­val­do g. 20/22, Ge­di­mi­no g. 11, Miš­ko g. 15 ir K.Min­dau­go pr. 11, tarp pro­fe­si­nio mo­ky­mo cen­tro ir ran­go­vų bei tie­kė­jų ne­bu­vo su­si­tar­ta, jog pro­jek­tuo­se vyk­do­mų dar­bų at­li­ki­mo ir įran­gos tie­ki­mo kai­nos bus di­des­nes.

„Ran­go­vų ir tie­kė­jų ne­pag­rįs­tai gau­tos lė­šos ga­li­mai bu­vo nau­do­ja­mos KMPMC di­rek­to­rės Lai­mu­tės Anu­žie­nės as­me­ni­nio na­mo, esan­čio Pa­jie­sio k., Gar­lia­vos sen., Kau­no r. sta­ty­bai ir įren­gi­mui bei UAB „Bal­ta­sis pe­ga­sas“ pri­klau­san­čio žir­gy­no ma­nie­žo sta­ty­boms, ku­ris veik­lą vyk­do L.Anu­žie­nei ir N.Anu­žiui pri­klau­san­čio­je pri­va­čio­je že­mės val­do­je, esan­čio­je Pa­jie­sio k., Pa­jie­sio kel. 1“, – tei­gia FNTT.

BNS pri­me­na, kad Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos ini­ci­juo­to au­di­to me­tu mo­ky­mo cen­tre nu­sta­ty­ta įvai­rių pa­žei­di­mų: mi­nis­te­ri­jai užk­liu­vo cen­tro di­rek­to­rės Lai­mu­tės Anu­žie­nės ir jos ar­ti­mų­jų gau­tas au­to­ri­nis at­ly­gis, be mi­nis­te­ri­jos, kaip tur­to pa­nau­dos da­vė­jos, su­ti­ki­mo, su­re­mon­tuo­tos cen­tro pa­tal­pos Kau­ne pa­di­di­nant jų plo­tą, pa­žei­džiant tei­sės ak­tus L.Anu­žie­nės iš­si­nuo­mo­tas pra­ban­gus au­to­mo­bi­lis.

Ži­niask­lai­do­je skelb­ta, kad, be ki­ta ko, cen­tro dip­lo­mai bū­da­vo iš­duo­ti stu­den­tams, ku­rie rea­liai ja­me ne­si­mo­kė, taip pat por­ta­las 15min.lt kė­lė abe­jo­nes dėl to, kad L.Anu­žie­nė gal­būt gy­ve­na ir Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų ar vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis su­re­mon­tuo­to­se pa­tal­po­se. Por­ta­lo tre­čia­die­nį pa­skelb­to­je pub­li­ka­ci­jo­je tei­gia­ma, kad pa­sta­te Griun­val­do g. 20, ku­rį pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja ir ku­riam at­nau­jin­ti skir­ta ES par­amos, da­lis pa­tal­pų bu­vo pri­va­ti­zuo­ta – ke­lis bu­tus ja­me įsi­gi­jo L.Anu­žie­nės sū­nus Ne­ri­jus Anu­žis.

Mi­nis­te­ri­ja ir mo­ky­mo cen­tro da­li­nin­kė ir ini­ci­ja­vo L.Anu­žie­nės at­lei­di­mą, ta­čiau mo­te­ris iki šiol ne­bu­vo at­leis­ta, nes ke­lis pa­sta­ruo­sius mė­ne­sius sir­go. Tre­čia­die­nį mi­nis­te­ri­ja BNS nu­ro­dė, kad L.Anu­žie­nė jau grį­žo į dar­bą ir ki­tą sa­vai­tę ren­gia­mas Ka­ra­liaus Min­dau­go pro­fe­si­nio mo­ky­mo cen­tro ne­ei­li­nis da­li­nin­kų su­si­rin­ki­mas, ku­ria­me bus spren­džia­ma dėl L.Anu­žie­nės at­šau­ki­mo iš par­ei­gų.