Tyrime dėl galimos korupcijos Utenoje – du įtariamieji
At­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mos ko­rup­ci­jos Ute­nos ra­jo­ne įta­ri­mai pa­teik­ti dviem as­me­nims, tre­čia­sis – „U­te­nos me­lio­ra­ci­jos“ va­do­vas Liuo­nius Pur­vi­nis apk­laus­tas spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju.

Tai BNS tre­čia­die­nį sa­kė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) at­sto­vas spau­dai Rus­la­nas Go­lu­bo­vas. Jis pa­tiks­li­no STT va­do­vo Sau­liaus Ur­ba­na­vi­čiaus anks­čiau Sei­me žur­na­lis­tams pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, esą ty­ri­me dėl ga­li­mo ky­ši­nin­ka­vi­mo Ute­no­je įta­ri­mai pa­teik­ti trims as­me­nims.

Įta­ri­mai pa­teik­ti Ute­nos me­rui so­cial­de­mo­kra­tui Al­vy­dui Ka­ti­nui ir bu­vu­siai mi­nis­tro pir­mi­nin­ko se­kre­to­ria­to va­do­vei Džiul­je­tai Žiugž­die­nei.

S.Ur­ba­na­vi­čiaus tei­gi­mu, iki­teis­mi­nis ty­ri­mas at­lie­ka­mas „į­ta­riant ky­ši­nin­ka­vi­mu tarp Ute­nos sa­vi­val­dy­bės me­ro ir tam ti­krų vers­li­nin­kų“.

Ne­ofi­cia­lio­mis ži­nio­mis, Ute­nos me­ras so­cial­de­mo­kra­tas A.Ka­ti­nas įta­ria­mas rei­ka­la­vęs ky­šio mi­nis­tro pir­mi­nin­ko se­kre­to­ria­to va­do­vės D.Žiugž­die­nės nau­dai. Jis vie­nos įmo­nės va­do­vo esą pra­šė su­re­mon­tuo­ti D.Žiugž­die­nei pri­klau­san­tį na­mą Ute­nos ra­jo­ne.

Pa­sak S.Ur­ba­na­vi­čiaus, „tam ti­kri dar­bai jau yra pa­da­ry­ti prieš ku­rį lai­ką“.

An­tra­die­nį STT pra­ne­šė, kad ti­riant ga­li­mą Ute­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro so­cial­de­mo­kra­to A.Ka­ti­no ky­ši­nin­ka­vi­mą, po­li­ti­kas nu­ša­lin­tas nuo par­ei­gų. Pir­ma­die­nį sa­vo no­ru iš par­ei­gų pa­si­trau­kė Dž.Žiugž­die­nė.

BNS ži­nio­mis, STT ty­ri­me fi­gū­ruo­ja bend­ro­vė „U­te­nos me­lio­ra­ci­ja“, ku­riai va­do­vau­ja Ute­nos ta­ry­bos na­rys, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) at­sto­vas Liuo­nius Pur­vi­nis. Jis an­tra­die­nį at­si­sa­kė BNS ko­men­tuo­ti si­tua­ci­ją.

„U­te­nos me­lio­ra­ci­jos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius L.Pur­vi­nis anks­čiau yra fi­gū­ra­vęs ir ki­ta­me STT ty­ri­me, – bu­vu­sio Vil­niaus vi­ce­me­ro so­cial­de­mo­kra­to Ro­mo Ado­ma­vi­čiaus ko­rup­ci­jos by­lo­je. Šia­me ty­ri­me ir vė­liau teis­me L.Pur­vi­nis bu­vo apk­laus­tas kaip liu­dy­to­jas.

Šį iki­teis­mi­nį ty­ri­mą or­ga­ni­zuo­ja ir jam va­do­vau­ja Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­ras.