Tyrime dėl antikonstitucinių grupių kūrimo atliktos kratos
Tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai, at­lik­da­mi iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl an­ti­kons­ti­tu­ci­nių gru­pių veik­los, ket­vir­ta­die­nį at­li­ko kra­tas pas de­vy­nis as­me­nis, tarp jų - vie­no­je spaus­tu­vė­je, pra­ne­šė pro­ku­ro­rai.

Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Si­mo­nas Min­ke­vi­čius sa­kė, kad kra­tos at­lik­tos tę­siant dar sau­sį Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je pra­dė­tą ty­ri­mą, įta­ri­mai kol kas nie­kam nė­ra par­eikš­ti.

„Šian­dien at­lik­tos kra­tos, jos bu­vo at­lik­tos pas 9 as­me­nis (...), iš vi­so - dvy­li­ko­je vie­tų ke­tu­riuo­se re­gio­nuo­se: Klai­pė­do­je, Vil­niu­je, ir Šiau­liuo­se“, - sa­kė jis.

Vil­niu­je at­lik­tos kra­tos pas ke­tu­ris as­me­nis, Klai­pė­dos re­gio­ne - pas tris, po vie­ną kra­tą at­lik­ta pas as­me­nis Kau­ne ir Šiau­liuo­se. Pro­ku­ro­ras pa­tvir­ti­no, tarp mi­nė­tų de­vy­nių as­me­nų, ku­rie šį­ryt su­lau­kė par­ei­gū­nų vi­zi­to - ir vie­šai Ru­si­jos po­li­ti­ką re­mian­tys Mil­da Bar­ta­šiū­nai­tė bei Gied­rius Gra­baus­kas.

„Ma­tyt, la­biau­siai ti­kė­ti­na“, - tei­gė pro­ku­ro­ras, pa­klaus­tas, ar as­me­nys įta­ria­mi vei­kę Ru­si­jos nau­dai.

Pa­sak jo, ti­ria­mas „bent vie­nas epi­zo­das“ dėl in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je iš­sa­ky­tų gra­si­ni­mų pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei, taip pat ti­kri­na­ma prok­la­ma­ci­jo­se nu­ro­dy­tų in­ter­ne­ti­nių pus­la­pių ltna­cio­na­lis­tas.worldp­ress.com bei tau­ti­niai­so­cia­lis­tai.yan­dex.ru veik­la.

S.Min­ke­vi­čius pa­tvir­ti­no, kad vie­na kra­ta at­lik­ta ir Ši­lu­tės ra­jo­no Trak­sė­džių kai­me esan­čio­je įmo­nė­je „Ši­lu­tės spaus­tu­vė“, ku­rio­je, kaip įta­ria­ma, bu­vo spaus­di­na­mi ra­gi­ni­mai bur­tis į gru­pes ir veik­ti prieš Lie­tu­vą, NA­TO, Jung­ti­nes Vals­ti­jas. Anot jo, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, bu­vo at­spaus­din­ta per 6000 eg­zemp­lio­rių.

„Tai, kas ir su­da­ro po­žy­mius nu­si­kals­ta­mos vei­kos, dėl ko pra­de­da­mas ty­ri­mas, bu­vo ra­gi­ni­mas bur­tis į gru­pes, ei­ti prieš Lie­tu­vos val­džią, prieš JAV, prieš na­rys­tę NA­TO, prieš Lie­tu­vos val­džią“, - sa­kė jis.

Pro­ku­ro­ras taip pat ne­at­me­tė, kad ty­ri­mo ei­go­je įta­ri­mai ga­li bū­ti perk­va­li­fi­kuo­ti į ki­tus - dėl pa­dė­ji­mo ki­tai vals­ty­bei veik­ti prieš Lie­tu­vą, vie­šus ra­gi­ni­mus smur­tu pa­žeis­ti Lie­tu­vos su­ve­re­ni­te­tą.

„Ty­ri­mas, nors ir trun­ka jau ku­rį lai­ką, ta­čiau ak­ty­viai vyk­dy­ti pra­dė­tas tik da­bar, pa­gal BK 121 straips­nį, ku­ris nu­ma­to at­sa­ko­my­bę už an­ti­kons­ti­tu­ci­nių gru­pių kū­ri­mą ir jų veik­lą. Tai su­nkus nu­si­kal­ti­mas, tie­sa, kva­li­fi­ka­ci­ja ty­ri­mo ei­go­je ga­li kis­ti. Ma­tyt, ji ir kei­sis, nes tai - tik vi­siš­kai pir­mi­nė kva­li­fi­ka­ci­ja at­li­kus tik la­bai ma­žą da­lį tų dar­bų, ku­riuos su­pla­nuo­ta pa­da­ry­ti“, - tvir­ti­no pro­ku­ro­ras.

Jis ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti, ar vyk­dant ty­ri­mą bu­vo su­lai­ky­tas bent vie­nas as­muo bei ti­ki­no, jog kol kas „anks­ti kal­bė­ti“ apie to­les­nes kar­do­mą­sias prie­mo­nes. Klai­pė­dos pro­ku­ra­tū­ros va­do­vas pa­tvir­ti­no, kad da­lis as­me­nų yra su­si­ję tar­pu­sa­vy­je, dėl jų ry­šių bus to­liau aiš­ki­na­ma­si per kra­tas pa­ėmus už­ra­šus, kom­piu­te­rių kie­tuo­sius dis­kus, ti­kri­nant jų gal­būt vyk­dy­tą su­si­ra­ši­nė­ji­mą.

„Vi­sų pir­ma, sten­gia­ma­si nu­sta­ty­ti prok­la­ma­ci­jų, iš­pla­tin­tų ra­gi­ni­mų au­to­rius, taip pat ieš­ko­ma jų ry­šių su ga­li­mai prieš­iš­kos vals­ty­bės kaž­ko­kio­mis įstai­go­mis, ins­ti­tu­ci­jo­mis, or­ga­ni­za­ci­jo­mis, ku­rios ga­li veik­ti prieš Lie­tu­vos res­pub­li­ką ir su­ve­re­ni­te­tą“, - sa­kė jis.

Ty­ri­mą or­ga­ni­zuo­ja Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra, ji vyk­dy­ti pa­ves­ta Klai­pė­dos po­li­ci­jos Su­nkių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų sky­riui, kra­tas at­lik­ti pa­dė­jo Vil­niaus, Kau­no ir Šiau­lių par­ei­gū­nai.

Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas nu­ma­to at­sa­ko­my­bė tiems, „kas kū­rė or­ga­ni­za­ci­jas ar gink­luo­tas gru­pes, tu­rin­čias tiks­lą ne­tei­sė­tu bū­du pa­keis­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės kons­ti­tu­ci­nę sant­var­ką, kė­sin­tis į jos ne­prik­lau­so­my­bę, pa­žeis­ti te­ri­to­ri­jos vien­ti­su­mą“, taip pat da­ly­va­vi­mą to­kių gru­pių veik­lo­je. Už tai nu­ma­to­mas lais­vės at­ėmi­mas nuo tre­jų iki de­šim­ties me­tų.