Tyrimas: ŽŪM skirdama paramą diskriminuoja vyresnius asmenis
Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė nu­sta­tė, kad Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja (ŽŪM), įgy­ven­din­da­ma Lie­tu­vos kai­mo plė­tros prog­ra­mos prie­mo­nę „Ū­kio ir vers­lo plė­tra“, dis­kri­mi­nuo­ja vy­res­nius as­me­nis. 

Ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas ga­vus dvie­jų par­eiš­kė­jų skun­dus dėl­to, kad par­aiš­kų par­amai gau­ti ver­ti­ni­mo tai­syk­lė­se nu­ma­ty­ta ver­ti­ni­mo sis­te­ma yra ženk­liai pa­lan­kes­nė jau­nes­niems as­me­nims ir dėl to vi­si vy­res­nio am­žiaus par­eiš­kė­jai pa­ti­ria dis­kri­mi­na­ci­ją, ra­šo­ma Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos pra­ne­ši­me spau­dai.

Prie­mo­nė „Ū­kio ir vers­lo plė­tra“ yra skir­ta ska­tin­ti so­cia­li­nę įtrauk­tį, skur­do ma­ži­ni­mą ir eko­no­mi­nę plė­trą kai­mo vie­to­vė­se. Ją įgy­ven­di­nant kas­met skel­bia­mas kon­kur­sas, ku­rio nu­ga­lė­to­jams ga­li bū­ti ski­ria­ma iki 40 000 eur dy­džio par­ama vers­lo pla­nui įgy­ven­din­ti. Par­aiš­kų par­amai gau­ti ver­ti­ni­mo tai­syk­lė­se nu­ro­dy­ta, kad par­amą ga­li gau­ti tie as­me­nys, ku­rių par­aiš­kos su­ren­ka aukš­čiau­sią ba­lą. Tai­syk­lės nu­ma­to, kad par­eiš­kė­jams iki 29 me­tų am­žiaus ski­ria­mi pa­pil­do­mi 25 ba­lai, nuo 30 iki 40 am­žiaus – 15 ba­lų. Taip pat pa­pil­do­ma par­aiš­kų at­ran­kos ei­lė su­da­ro­ma pa­gal par­eiš­kė­jo am­žių (pir­mu­mas tei­kia­mas jau­nes­niems par­eiš­kė­jams), ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja, pa­sak vi­ce­mi­nis­tro Gin­to Sau­liaus Ci­ron­kos, da­ly­vau­ja Na­cio­na­li­nės jau­ni­mo po­li­ti­kos 2011–2019 me­tų plė­tros prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­me. Taip mi­nis­te­ri­ja pri­si­de­da ir re­mia jau­nų žmo­nių vers­lu­mą, įgy­ven­di­nant ir fi­nan­suo­jant jau­ni­mo vers­lu­mui ug­dy­ti ir ska­tin­ti skir­tus pro­jek­tus. Jau­ni­mas, kaip pa­pil­do­mai rem­ti­na gru­pė, taip pat nu­ma­ty­ta Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos reg­la­men­te dėl par­amos kai­mo plė­trai tei­ki­mo. Tuo pa­grin­du, pa­sak vi­ce­mi­nis­tro, bu­vo su­da­ry­tos Lie­tu­vos kai­mo plė­tros prog­ra­mos prie­mo­nės „Ū­kio ir vers­lo plė­tra“ par­aiš­kų par­amai gau­ti ver­ti­ni­mo tai­syk­lės, nu­ma­tan­čios pa­pil­do­mų ba­lų sky­ri­mą jau­niems par­eiš­kė­jams.

Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė ty­ri­mo me­tu ver­ti­no, ar par­aiš­kų ver­ti­ni­mo tai­syk­lių nuo­sta­tos, ne­prieš­ta­rau­ja Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mui, ku­ris nu­ma­to vi­soms vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms par­ei­gą už­ti­krin­ti, kad tei­sės ak­tuo­se bū­tų įtvir­tin­tos ly­gios tei­sės ir ga­li­my­bės, ne­pai­sant am­žiaus. Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mas nu­ma­to, kad tie­sio­gi­ne dis­kri­mi­na­ci­ja ne­lai­ko­mi įsta­ty­mų nu­sta­ty­ti ap­ri­bo­ji­mai dėl am­žiaus, kai tai pa­tei­si­na tei­sė­tas tiks­las, o šio tiks­lo sie­kia­ma tin­ka­mo­mis ir bū­ti­no­mis prie­mo­nė­mis, to­dėl ty­ri­mo me­tu taip pat bu­vo ver­ti­na­ma, ar mi­nis­te­ri­jos vyk­do­mos prog­ra­mos tiks­lo – rem­ti jau­nų žmo­nių vers­lu­mą – yra sie­kia­ma tin­ka­mo­mis ir bū­ti­no­mis prie­mo­nė­mis. Ne­vie­no­das as­me­nų trak­ta­vi­mas dėl am­žiaus ga­li bū­ti pa­tei­si­na­mas tik įver­ti­nus vi­sas ap­lin­ky­bes ir už­ti­kri­nus, kad toks ne­vie­no­das trak­ta­vi­mas yra bū­ti­nas, pa­grįs­tas ir pro­por­cin­gas.

Ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad tiks­las rem­ti jau­nus as­me­nis yra tei­sė­tas ir nė­ra lai­ky­ti­nas dis­kri­mi­na­ci­niu, ta­čiau at­siž­vel­giant į tai, kad vy­res­ni as­me­nys daž­niau su­si­du­ria su dis­kri­mi­nuo­jan­čiais, so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo ir pa­gar­bos sto­ko­jan­čiais dar­bo san­ty­kiais, šio tiks­lo sie­kia­ma ne­tin­ka­mo­mis prie­mo­nė­mis. Kai­mo plė­tros reg­la­men­te nu­sta­ty­tas tiks­las – di­din­ti užim­tu­mą, tei­kiant par­amą, yra ne ma­žiau ak­tua­lus vy­res­nio am­žiaus as­me­nims. Dėl šios prie­žas­ties, par­aiš­kų ver­ti­ni­mo tai­syk­lė­se įtvir­tin­ta pa­pil­do­mų ba­lų par­aiš­koms dėl par­eiš­kė­jų am­žiaus sky­ri­mo tvar­ka, tai­ko­ma iš­im­ti­nai tik jau­niems as­me­nims, yra ne­tei­sin­ga ir ne­pro­por­cin­ga vy­res­nio am­žiaus as­me­nų at­žvil­giu, ku­rių ne­dar­bo ly­gis (virš 55 me­tų am­žiaus) ne­tgi vir­ši­ja pa­pil­do­mai re­mia­mų as­me­nų (iki 40 me­tų am­žiaus) ne­dar­bo ly­gį.

Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė Ag­ne­ta Skar­džiu­vie­nė tei­gia, kad vy­res­nių as­me­nų užim­tu­mo prob­le­mos yra ne ma­žiau svar­bios nei jau­nų, to­dėl bū­ti­na nu­ma­ty­ti ly­gia­ver­tę par­amą vi­soms dis­kri­mi­na­ci­jai jau­trioms so­cia­li­nėms gru­pėms, sie­kiant ska­tin­ti užim­tu­mą ir kur­ti ko­ky­biš­kas dar­bo vie­tas kai­mo vie­to­vė­se.

At­li­ku­si ty­ri­mą, kon­tro­lie­rė krei­pė­si į Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ją siū­ly­da­ma keis­ti Lie­tu­vos kai­mo plė­tros 2014–2020 me­tų prog­ra­mos prie­mo­nės „Ū­kio ir vers­lo plė­tra“ veik­los sri­ties „Pa­ra­ma eko­no­mi­nės veik­los pra­džiai kai­mo vie­to­vė­se“ par­aiš­kų ver­ti­ni­mo tvar­ką.