Tyrimas: valstybės parama nevyriausybiniam sektoriui skiriama neskaidriai
Treč­da­lis ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų (NVO) tei­gia, kad biu­dže­ti­nės par­amos skirs­ty­mas ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­jos Lie­tu­vo­je yra ne­skaid­rus. Kas sep­tin­ta ma­no, kad vals­ty­bės įstai­gos kon­kur­suo­se kar­tais pro­te­guo­ja sa­vo įmo­nes.

NVO at­sto­vų apk­lau­są 2014 m. spa­lio 22 – lap­kri­čio 19 at­li­ko Vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cen­tras „Vil­mo­rus“.

Pa­sak 34 proc. NVO, vals­ty­bės ar­ba sa­vi­val­dy­bių kon­kur­suo­se nė­ra aiš­kių NVO fi­nan­sa­vi­mo kri­te­ri­jų. Kas sep­tin­ta (14,5 proc.) or­ga­ni­za­ci­ja, bent kar­tą per pa­sta­ruo­sius dve­jus me­tus da­ly­va­vu­si vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės skelb­tuo­se kon­kur­suo­se, tei­gia, kad, jų ma­ny­mu, vals­ty­bės įstai­gos, skirs­ty­da­mos pro­jek­ti­nę par­amą, pro­te­ga­vo sa­vo įstai­gas. NVO at­sto­vai (33 proc.) taip pat tei­gia, kad da­lis NVO be­si­va­di­nan­čių or­ga­ni­za­ci­jų pri­si­den­gia var­du siek­da­mos pel­no ar­ba veik­da­mos dėl sa­vo in­te­re­sų, nu­ro­do­ma TILS pra­ne­ši­me.

Ab­so­liu­ti dau­gu­ma ma­no (88 proc.) ma­no, kad ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, no­rin­čioms veik­ti skaid­riai, rei­kia tu­rė­ti dau­giau nei vie­ną fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nį, skelb­ti veik­los at­as­kai­tas (82 proc.), vie­šin­ti apie įta­kos da­ry­mą val­džioms ins­ti­tu­ci­joms (80 proc.), skelb­ti apie sa­vo rė­mė­jus (77 proc.) ir gau­tas lė­šas (75 proc.). Vis­gi sa­vo fi­nan­sus vie­ši­na tik kas penk­ta (21 proc.), o veik­los at­as­kai­tas – kas ket­vir­ta (27 proc.) NVO.

Ty­ri­mą or­ga­ni­za­vo „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­rius (TILS). Ty­ri­mą fi­nan­suo­ja Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės fi­nan­si­nio me­cha­niz­mo Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų (NVO) Prog­ra­ma.