Tyrimas: per 80 proc. vaikų ir jaunimo linijos konsultacijų yra pavykusios
Dau­giau kaip 80 proc. vai­kų ir jau­ni­mo li­ni­jų tei­kia­mų kon­sul­ta­ci­jų te­le­fo­nu yra pa­vy­ku­sios, ro­do Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to at­lik­tas ty­ri­mas.

Uni­ver­si­te­to Svei­ka­tos psi­cho­lo­gi­jos ka­ted­ros dar­buo­to­jai, iš­klau­sę 96 va­lan­das rea­liu lai­ku „Vai­kų li­ni­ja“ ir „Jau­ni­mo li­ni­ja“ teik­tų kon­sul­ta­ci­jų, nu­sta­tė, kad 82 proc. jų ge­rai pa­vy­ko, 15 proc. – vi­du­ti­niš­kai pa­vy­ko, o 3 proc. – ne­la­bai pa­vy­ko.

Pir­mą kar­tą at­lik­tas emo­ci­nės par­amos li­ni­jų tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bės įver­ti­ni­mas tre­čia­die­nį pri­sta­ty­tas Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­te.

Ty­ri­mo au­to­rių tei­gi­mu, nu­sta­ty­ta, kad „Vai­kų li­ni­jos“ ir „Jau­ni­mo li­ni­jos“ sa­va­no­riai su­ge­ba ska­tin­ti ir drą­sin­ti pa­skam­bi­nu­siuo­sius kal­bė­ti, įsi­jaus­ti į jų sa­vi­jau­tą, su­pran­ta ir rea­guo­ja į užuo­mi­nas apie sa­vi­žu­dy­bes, tin­ka­mai įver­tin­ta sa­vi­žu­dy­bės ri­zi­ką, vai­ko sau­gu­mą, ge­ba su­teik­ti rei­kia­mą pa­gal­bą pa­ty­čių at­ve­jais.

„Į­ver­tin­ta, kad sa­va­no­riai ge­ba tin­ka­mai rea­guo­ti į sa­vi­žu­dy­bių grės­mės ženk­lus ir su­ge­ba su­teik­ti adek­va­čią, bū­tent tuo me­tu rei­ka­lin­giau­sią emo­ci­nę par­amą sa­vi­žu­dy­bės grės­mės at­ve­ju, sėk­min­gai val­do itin su­dė­tin­gus skam­bu­čius ir bū­tent su ypač di­de­lę kri­zę iš­gy­ve­nan­čiais žmo­nė­mis“, – pri­sta­ty­da­mas ty­ri­mą sa­kė Lie­tu­vos emo­ci­nės par­amos tar­ny­bų aso­cia­ci­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas Ai­das Va­go­nis.

Aso­cia­ci­jai pri­klau­san­čios pen­kios emo­ci­nės par­amos tar­ny­bos per­nai iš vi­so at­sa­kė į 272 tūkst. 799 skam­bu­čius, kal­bė­ta per 1 mln. mi­nu­čių. Šį dar­bą at­li­ko 496 sa­va­no­rių.

A.Va­go­nis pa­brė­žė, kad kol kas pa­vyks­ta at­si­liep­ti tik į vie­ną skam­bu­tį iš dvy­li­kos.

„Mū­sų pa­grin­di­nis tiks­las – di­din­ti at­si­liep­tų skam­bu­čių skai­čių, kai ku­rios tar­ny­bos jau yra la­bai smar­kiai pa­di­di­nę tą skai­čių, ta­čiau tai pa­da­rė be ženk­laus fi­nan­sa­vi­mo di­di­ni­mo. Jei­gu fi­nan­sa­vi­mas ne­si­keis, tai ga­li pa­skui vėl ma­žė­ti tas pro­cen­tas“, – tei­gė aso­cia­ci­jos va­do­vas.

Anot jo, pa­gal­bos li­ni­jų veik­lai ir plė­trai ki­tiems me­tams rei­kia apie 560,3 tūkst. eu­rų. Iš vals­ty­bės biu­dže­to pra­šo­ma skir­ti pu­sę šios su­mos – 281,5 tūkst. eu­rų.

„Jei­gu bū­tų gau­tas rei­kia­mas fi­nan­sa­vi­mas, 2016 me­tais bu­dė­ji­mo va­lan­dų skai­čius iš­aug­tų iki 67 tūkst. 109“, – tvir­ti­no A.Va­go­nis.

Šie­met aso­cia­ci­jos na­rės yra įsi­pa­rei­go­ju­sios bu­dė­ti ne ma­žiau kaip 30 tūkst. 609 va­lan­dų.