Tyrimas: Lietuvos piliečiai labiau suvokia savo pilietinę įtaką
Lie­tu­vos gy­ven­to­jų pi­lie­ti­nė ga­lia per­nai au­go, tei­gia Pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to eks­per­tai, pir­ma­die­nį pri­sta­tę at­lik­tą tra­di­ci­nį ty­ri­mą.

Per­nai va­di­na­ma­sis pi­lie­ti­nės ga­lios in­dek­sas sie­kė 37 ba­lus iš 100, už­per­nai šis ro­dik­lis bu­vo 33,4.

To­kį au­gi­mą lė­mė tai, kad žmo­nės la­biau su­vo­kia sa­vo pi­lie­ti­nę įta­ką, sa­ko ty­ri­mą at­li­kę ana­li­ti­kai. Jų tei­gi­mu, tai su­si­ję su per­nykš­čiais Sei­mo rin­ki­mais.

„Su­vo­ki­mas, kad pa­pras­tas žmo­gus ga­li pa­keis­ti vie­nos pa­grin­di­nių ins­ti­tu­ci­jų su­dė­tį, pa­na­šu, jog jis iš to­kio fak­to la­biau su­pra­to sa­vo įta­ką“, – sa­kė Pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to di­rek­to­rė Ie­va Pe­tro­ny­tė.

Pa­sak jos, vis dėl­to tik Sei­mo rin­ki­mais par­em­tas pi­lie­ti­nės ga­lios au­gi­mas ga­li bū­ti ne­tva­rus. Pi­lie­ti­nės ga­lios in­dek­sas taip pat bu­vo ypač iš­au­gęs 2013 me­tais, kai vi­suo­me­ni­nin­kai rin­ko par­ašus ir vyk­dė kam­pa­ni­ją dėl že­mės ne­par­da­vi­mo už­sie­nie­čiams, o ki­tą­met kri­to.

Ki­ti Pi­lie­ti­nės ga­lios in­dek­so su­de­da­mie­ji ro­dik­liai – rea­lus ir po­ten­cia­lus pi­lie­ti­nis ak­ty­vu­mas bei pi­lie­ti­nės veik­los ri­zi­kų ver­ti­ni­mas – per­nai reikš­min­gai ne­ki­to.

Lie­tu­vos pi­lie­ti­nės ga­lios in­dek­so ty­ri­mai at­lie­ka­mi nuo 2007 me­tų. Jie grįs­ti vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­so­mis. At­lik­da­mi rep­re­zen­ta­ty­vią gy­ven­to­jų apk­lau­są, ty­rė­jai apk­lau­sia ir tiks­li­nę gru­pę. Šie­met to­kia gru­pe ta­po 15 – 29 me­tų jau­ni­mas.

Ty­ri­mas par­odė, kad jau­ni­mo pi­lie­ti­nė ga­lia yra aukš­tes­nė nei vi­du­ti­nė. Jo pi­lie­ti­nės ga­lios in­dek­sas sie­kė 42,5 ba­lo. Šis ro­dik­lis di­des­nis, nes jau­ni­mas bū­tų la­biau lin­kęs pri­si­dė­ti prie pi­lie­ti­nės veik­los, esant rei­ka­lui, taip pat la­biau su­vo­kia sa­vo įta­ką vie­ša­jam gy­ve­ni­mui, nu­ro­do ty­rė­jai.

Pi­lie­ti­nės ga­lios in­dek­sas yra aukš­čiau­sias tarp 25 – 29 me­tų žmo­nių.

„Tai yra pa­ti stip­riau­sia Lie­tu­vo­je jė­ga. Tas keis­ta, nes aš gal­vo­jau, jog tai bus vy­res­ni žmo­nės“, – sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to pro­fe­so­rė Ai­nė Ra­mo­nai­tė.

Pa­sak jos, tai yra iš­skir­ti­nė gru­pė „sa­vo iš­si­moks­li­ni­mo ly­giu ir uži­ma­mo sta­tu­so ly­giu“. Dau­giau kaip pu­sė 25 – 29 me­tų žmo­nių tu­ri aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą ir dir­ba spe­cia­lis­tais ar­ba tar­nau­to­jais.

„Tai yra tas jau­ni­mas, ku­ris jau įsi­dar­bi­nęs, ku­ris stip­riai jau­čia­si gy­ve­ni­me. Jie ir yra pa­tys ga­lin­giau­si“, – tei­gė moks­li­nin­kė.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­lo­so­fi­jos fa­kul­te­to do­cen­tė Rū­ta Ži­liu­kai­tė sa­kė, kad mo­ki­nių pi­lie­ti­nės ga­lios au­gi­mas yra tie­sio­giai su­si­jęs su jų pa­žy­miais, da­ly­va­vi­mu or­ga­ni­za­ci­jo­se ar po­pa­mo­ki­nė­je ne­for­ma­lio­je veik­lo­je.

2016 me­tų gruo­džio 5 – 20 die­no­mis apk­lau­są pi­lie­ti­nės ga­lios in­dek­so ty­ri­mui at­li­ko rin­kos ir vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ty­ri­mų kom­pa­ni­ja „Spin­ter ty­ri­mai“. Kar­tu su tiks­li­ne gru­pe – jau­ni­mu – iš vi­so apk­laus­ti 1311 res­pon­den­tų.