Tyrimas: jaunimas naujienas seka per socialinius tinklus
Lie­tu­vos jau­ni­mas pa­sau­lio ir ša­lies įvy­kiais do­mi­si van­giai, o dau­giau­siai pa­sik­liau­ja tuo, ką ma­to so­cia­li­nių tink­lų nau­jie­nų srau­te, ro­do ty­ri­mas.

„In­ter­ne­tas yra me­di­ja, ku­rią vi­si tiks­li­nės gru­pės at­sto­vai tiek in­for­ma­ci­jai, tiek dar­bui, tiek pra­mo­goms nau­do­ja daž­niau­siai“, – ty­ri­mo duo­me­nis ko­men­tuo­ja po­li­to­lo­gas Ne­ri­jus Ma­liu­ke­vi­čius.

„A­ki­vaiz­džiai šiuo­lai­ki­nės me­di­jos ir in­ter­ne­tas ren­ka­ma­si kaip pri­ori­te­tas, ir dau­ge­liu at­ve­ju kon­kre­čiai sa­ko­ma, kad jų ži­niask­lai­dos šal­ti­nis yra so­cia­li­niai tink­lai, kon­kre­čiai „Fa­ce­book“. Jie pri­si­jun­gia prie tink­lo ry­tą ir iš­si­jun­gia die­nos pa­bai­go­je, tai yra įdo­mus fe­no­me­nas, nes te­le­vi­zi­jos pri­ori­te­tas ši­tai gru­pei nė­ra toks ak­tua­lus, jau ne­šne­kant apie spau­dą ir ra­di­ją“, – per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Šiau­rės mi­nis­trų biu­re sa­kė N.Ma­liu­ke­vi­čius.

Jis taip pat pa­ste­bė­jo, kad pa­ly­gin­ti su lie­tu­vių jau­ni­mu, po­kal­biuo­se su tau­ti­nių ma­žu­mų jau­ni­mu iš­sis­ky­rė di­des­nis ne­pa­si­ti­kė­ji­mas ži­niask­lai­dos ob­jek­ty­vu­mu, pa­ly­gin­ti su lie­tu­vių jau­nuo­lių gru­pė­mis.

„Ne­lie­tu­vių jau­ni­mas taip pat de­mons­truo­ja ryš­kes­nį ne­pa­si­ti­kė­ji­mą ži­niask­lai­dos ob­jek­ty­vu­mu, ir tas fe­no­me­nas įdo­mus. Aki­vaiz­du, kad pa­tek­da­mi į tam ti­krą ir ru­siš­kos in­for­ma­ci­jos lau­ką, jie ma­to la­bai skir­tin­gas in­terp­re­ta­ci­jas, ir ta­da ky­la ne­pa­si­ti­kė­ji­mo fe­no­me­nas“, – pa­brė­žė po­li­to­lo­gas.

Pa­sak jo, nors ne­pa­si­ti­kė­ji­mas yra svar­bus aks­ti­nas kri­tiš­kam mąs­ty­mui, bet ra­di­ka­lus ne­pa­si­ti­kė­ji­mas „to­li gra­žu to ne­reiš­kia“. „Mes dis­ku­si­jo­se iš ra­di­ka­laus ne­ti­kė­ji­mo iš­girs­da­vo­me ste­reo­ti­pų, ša­bo­nų, ne­tgi kons­pi­ra­ci­nių teo­ri­jų at­si­ra­di­mą“, – sa­kė N.Ma­liu­ke­vi­čius.

Jis taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad tau­ti­nių ma­žu­mų gru­pė­se iš­sis­ky­rė pa­si­rin­ki­mai Vil­niu­je ir ki­tuo­se re­gio­nuo­se – Šal­či­nin­kuo­se, Klai­pė­do­je.

„Vil­niaus ne­lie­tu­vių gru­pė įvar­di­na, kad jie ru­sų kal­ba me­di­jas var­to­ja re­čiau ne­gu jų bend­raam­žiai ki­to­se gru­pė­se, ir jų šal­ti­nių lau­kas yra ga­nė­ti­nai pla­tes­nis, yra įvar­di­na­mi ir ang­liš­ki šal­ti­niai, ir šiuo­lai­ki­niai Ru­si­jos opo­zi­ci­niai ka­na­lai, šiuo­lai­ki­nai blo­ge­riai, pla­ti pa­le­tė, ir to­kios ten­den­ci­jos ne­ma­to­me re­gio­nuo­se, kur ak­ty­viau nau­do­ja­ma vie­ti­nė ru­sa­kal­bė ži­niask­lai­da“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.

Tuo tar­pu len­kiš­ka ži­niask­lai­da len­kų jau­ni­mo be­veik ne­var­to­ja­ma, šiuo at­žvil­giu do­mi­nuo­ja lie­tu­vių ir ru­sų kal­bos. „Tai įdo­mus iš­šū­kis mū­sų len­kiš­kai ži­niask­lai­dai“, – kal­bė­jo N.Ma­liu­ke­vi­čius.

Dar vie­nas ty­ri­mo me­tu at­skleis­tas as­pek­tas – ne­lie­tu­viš­ko jau­ni­mo gy­ve­ni­mas ar bu­vi­mas su tė­vais yra su­si­jęs su daž­nes­niu ru­siš­kos ži­niask­lai­dos var­to­ji­mu.

„Gy­ve­ni­mas su tė­vais ti­kriau­siai jau­ni­mą pri­ra­ki­na prie sa­vo­tiš­kos ru­sa­kal­bės te­le­vi­zi­jos. Dau­ge­liu at­ve­jų, kai bu­vo įvar­di­ja­ma, kad jie šiek tiek ki­to­kie nei tė­vai, jie nau­do­ja­si in­ter­ne­tu, nė­ra taip įni­kę į ru­sa­kal­bę te­le­vi­zi­ją, bet tuo pa­čiu vis gir­dė­da­vom, ka­da žiū­ri – kai tė­vai įsi­jun­gia ir žiū­ri, ar­ba tė­vai skai­to spau­dą, ku­rios jie pa­pras­tai ne­skai­to. Bu­vi­mas kar­tu su tė­vais ar gy­ve­ni­mas su tė­vais le­mia daž­nes­nius su­si­dū­ri­mus su ru­siš­ka ži­niask­lai­da“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.

Taip pat ne­lie­tu­vių jau­ni­mas sa­kė esąs „per­si­so­ti­nęs“ Ru­si­jos te­ma­ti­ka – esą per­ne­lyg es­ka­luo­ja­mos grės­mės iš Ru­si­jos, o ne krei­pia­mas dė­me­sys į rea­lias ša­lies vi­daus prob­le­mas. Pa­vyz­džiui, pa­tei­kia­ma pa­si­sa­ky­mo iš­trau­ka: „Vie­toj to, kad ra­šy­tų, kad pas mus pir­kė­jo krep­še­lis la­bai ma­žas ir pro­duk­tai kai­nuo­ja tiek, kiek Vo­kie­ti­joj, pas mus ra­šo­ma apie tam ti­krą ag­re­si­ją ir pa­vo­jų, ku­ria yra teo­riš­kas, o prob­le­mos yra rea­lios“.

„Ne­lie­tu­vių gru­pė­se aiš­kiai ga­li­me ma­ty­ti per­si­so­ti­ni­mo Ru­si­jos te­ma fe­no­me­na, kad per daug vis­kas nau­jie­no­se su­sie­ja­ma apie Ru­si­ją, toms gru­pėms, at­ro­dy­tų, tu­rė­tų bū­ti įdo­mi ta te­ma, Ru­si­jos kas­die­ny­bė, bet iš lie­tu­viš­kos ži­niask­lai­dos jie per­si­so­ti­nę to, la­biau no­rė­tų gi­lin­tis į vie­tos prob­le­mas, ak­tua­li­jas“, – kal­bė­jo N.Ma­liu­ke­vi­čius.

Ko­ky­bi­nia­me Lie­tu­vos jau­ni­mo ži­niask­lai­dos var­to­ji­mo įpro­čių ty­ri­me da­ly­va­vo 18–29 me­tų lie­tu­vių ir tau­ti­nių ma­žu­mų jau­ni­mas. Ne­lie­tu­viai bu­vo apk­laus­ti Vil­niu­je, Klai­pė­do­je bei Šal­či­nin­kuo­se, o lie­tu­viai – Vil­niu­je ir Rad­vi­liš­ky­je. Kaip pa­brė­žė TNS LT ko­ky­bi­nių ty­ri­mų pro­jek­tų va­do­vė Mil­da Šal­te­ny­tė, tai vie­nas pir­mų­jų Lie­tu­vo­je ko­ky­bi­nių ty­ri­mų, ku­riuo sie­kia­ma at­skleis­ti jau­ni­mo ži­niask­lai­dos var­to­to­jų įpro­čius, ir jam nė­ra tai­ko­mi rep­re­zen­ta­ty­vu­mo rei­ka­la­vi­mai, svar­bu – duo­me­nų gi­lu­mas, ir jis kar­tu su kie­ky­bi­nių ty­ri­mų duo­me­ni­mis lei­džia su­si­da­ry­ti pil­nes­nį vaiz­dą.

Ty­ri­mas bu­vo at­lie­ka­mas nau­do­jant gru­pi­nių dis­ku­si­jų duo­me­nų rin­ki­mo me­to­dą: vy­ko pen­kios gru­pi­nės dis­ku­si­jos, kiek­vie­no­je da­ly­va­vo po 6–7 tiks­lin­gai at­rink­tus res­pon­den­tus. „Gru­pi­nės dis­ku­si­jos lei­džia gau­ti gi­lius duo­me­nis, ir to­kie duo­me­nys lei­džia ana­li­zuo­ti, ko­kios mo­ty­va­ci­jos, in­di­vi­dua­lūs po­žiū­riai ir pa­tir­tys sie­ja­si su me­di­jų var­to­ji­mo įpro­čiais“, – sa­kė TNS LT at­sto­vė.

„Gru­pi­nių dis­ku­si­jų duo­me­nims nė­ra tai­ko­mi kie­ky­bi­niai par­ame­trai, t.y. nė­ra ke­lia­mi rep­re­zen­ta­ty­vu­mo rei­ka­la­vi­mai, va­di­na­si, ne­ver­ti­na­ma sta­tis­ti­nė pa­klai­da, svar­bu ko­ky­bi­nių duo­me­nų gi­lu­mas ir in­terp­re­ta­ci­ja, vi­sa tai reiš­kia, kad ty­ri­mo re­zul­ta­tų ne­ga­li­ma ge­ne­ra­li­zuo­ti, api­bend­rin­tai nau­do­ti vi­sai po­pu­lia­ci­jai“, – pa­brė­žė M.Šal­te­ny­tė.

Ty­ri­mas at­lik­tas sau­sio-va­sa­rio mė­ne­siais, ty­ri­mą Šiau­rės mi­nis­trų ta­ry­bos biu­ro Lie­tu­vo­je už­sa­ky­mu at­li­ko ty­ri­mų bend­ro­vė TNS LT.