Tyrimas dėl galbūt supainiotų politikų interesų kol kas nejuda
Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) pra­dė­tas ty­ri­mas dėl ga­li­mų po­li­ti­kų nu­si­žen­gi­mų nau­do­jan­tis Drus­ki­nin­kų van­dens par­ko „A­qua“ teik­to­mis pri­vi­le­gi­jo­mis kol kas ne­ju­da, nes nė­ra gau­ta ty­ri­mui rei­ka­lin­ga me­džia­ga, sa­ko VTEK pir­mi­nin­kas Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius.

Anot jo, da­lį VTEK pra­šo­mų do­ku­men­tų tiek Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė, tiek „A­qua“ at­siun­tė, bet ty­ri­mui rei­ka­lin­gos es­mi­nės me­džia­gos, pa­vyz­džiui, sve­čių re­gis­tra­ci­jos žur­na­lo VTEK iki šiol ne­tu­ri.

„Vi­sus do­ku­men­tus iš­ėmė tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos. Ju­tau, kad taip bus, nes jei jau jie ty­ri­mą at­lie­ka, pa­ima ir bu­hal­te­ri­nius po­pie­rius, ir če­kius – ar jie mo­kė­ję, ar ne“, – BNS pa­aiš­ki­no R.Va­len­tu­ke­vi­čius.

Ta­čiau jis pri­pa­ži­no, kad ty­ri­mui trūks­ta­mos me­džia­gos VTEK iš tei­sė­sau­gos ir ne­pap­ra­šė. VTEK va­do­vas aiš­ki­no, kad to pa­da­ry­ti ne­spė­jo, nes ti­kė­jo­si gau­ti rei­kia­mus do­ku­men­tus tiek sa­vi­val­dy­bė­je, tiek van­dens par­ke.

„Su pro­ku­ro­ru tu­ri­me pre­li­mi­na­rų su­ta­ri­mą, kad kiek įma­no­ma, ne­truk­dant ty­ri­mui, me­džia­gos mums duos. Dar ne­da­vė, ka­dan­gi mes kon­kre­čiai dar ir ne­pra­šė­me, nes ti­kė­jo­mės iš čia gau­ti pir­mi­nę me­džia­gą. Aš kaž­kaip ne­gal­vo­jau, kad tuos są­ra­šus ga­li pa­im­ti, bet, pa­si­ro­do, pa­ėmė“, – dve­jo­jo R.Va­len­tu­ke­vi­čius.

Anks­čiau R.Va­len­tu­ke­vi­čius tei­gė, jog VTEK ty­ri­mo aps­kri­tai ne­ga­li pra­dė­ti, nes tei­sė­sau­ga ne­teiks iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­gos. Ta­čiau Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) ir Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vai tai pa­nei­gė par­eikš­da­mi, kad tei­sė­sau­gos at­lie­ka­mas ty­ri­mas ne­ga­li truk­dy­ti VTEK at­lik­ti sa­vo­jo ty­ri­mo.

R.Va­len­tu­ke­vi­čius taip pat yra nu­ro­dęs, jog ty­ri­mas stri­go kai Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė ne­tei­kė in­for­ma­ci­jos, nes ne­vei­kė Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės Eti­kos ko­mi­si­ja ne­pat­vir­ti­nus jos pir­mi­nin­ko. Prob­le­ma iš­spręs­ta pa­sky­rus lai­ki­ną­jį pir­mi­nin­ką.

Ne­pai­sant vi­sų jo įvar­di­ja­mų truk­džių, R.Va­len­tu­ke­vi­čius ža­dė­jo ty­ri­mą baig­ti dar ki­tų me­tų sau­sį.

„Kaž­kur apie sau­sio vi­du­rį bu­vau pra­šęs, kad eks­per­tai ana­li­zuo­tų, po šven­čių jau už­siim­siu tuo klau­si­mu – per sau­sį re­zul­ta­tus no­ri­si tu­rė­ti“, – tei­gė VTEK va­do­vas.

VTEK dar lap­kri­čio pra­džio­je įvar­di­jo tu­rin­ti 33 as­me­nų są­ra­šą, ku­rie ga­li bū­ti su­pai­nio­ję vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus, ta­čiau vie­šai šių as­me­nų ne­įvar­di­jo. Tuo me­tu Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) at­lie­ka­mam ty­ri­mui va­do­vau­jan­tis Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Va­len­ti­nas Alek­na BNS pa­tvir­ti­no, kad VTEK kon­kre­čių do­ku­men­tų ne­pra­šė.

„Bu­vo du užk­lau­si­mai, bu­vo du at­sa­ky­mai. Kaž­ko­kių do­ku­men­tų iš by­los mū­sų nie­kas ne­pra­šė. Jie pra­šė tam ti­kros in­for­ma­ci­jos, su­si­ju­sios su iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­ni­mis – mes, kiek ga­lė­jo­me, kiek tai mums ne­ken­kė iki­teis­mi­nio ty­ri­mo sėk­mei, at­sa­kė­me“, – sa­kė pro­ku­ro­ras.

Jis pa­tvir­ti­no, kad in­for­ma­ci­ja VTEK bu­vo pa­teik­ta tik pra­dė­jus aiš­kin­tis šią si­tua­ci­ją lap­kri­čio pra­džio­je „su tam ti­krais as­me­ni­mis, ku­rie fi­gū­ruo­ja ty­ri­me“, nu­ro­dant jų pa­var­des. Pro­ku­ro­ras ne­ver­ti­no, ar per­duo­ta in­for­ma­ci­ja ti­krai ne­lei­do VTEK aiš­kin­tis bent jau mi­nė­tų as­me­nų ga­li­mo in­te­re­sų konf­lik­to.

V.Alek­na BNS pa­tvir­ti­no, kad kol kas by­lo­je yra vie­nin­te­lis įta­ria­ma­sis – „A­qua“ cen­tro va­do­vas Ed­mun­das An­ta­nai­tis, ku­riam par­eikš­ti įta­ri­mai dėl pikt­nau­džia­vi­mo. Spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju, anot pro­ku­ro­ro, yra „ma­žiau­siai vie­nas žmo­gus“. Kaip skelb­ta anks­čiau, šį sta­tu­są by­lo­je tu­ri Drus­ki­nin­kų vi­ce­me­ras so­cial­de­mo­kra­tas Li­nas Ur­ma­na­vi­čius. Taip pat anks­čiau šia­me ty­ri­me liu­dy­to­ja apk­laus­ta svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė.

STT ty­ri­mo duo­me­ni­mis, E.An­ta­nai­tis, kaip įta­ria­ma, kar­tais pa­si­telk­da­mas kai ku­riuos Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jus or­ga­ni­zuo­da­vo žmo­nių ap­gy­ven­di­ni­mą vieš­bu­ty­je „A­qua“ be jo­kios bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos, taip pat bū­da­vo da­li­ja­mos įvai­rios do­va­nos – lei­di­mai ne­mo­ka­mai pa­si­nau­do­ti cen­tro pa­slau­go­mis. Vie­nas, kaip įta­ria­ma, ne­mo­ka­mai pri­vi­le­gi­jo­mis nau­do­ję­sis as­muo – da­bar jau bu­vęs Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės pa­ta­rė­jas, anks­čiau va­do­va­vęs STT Žy­man­tas Pa­cei­vi­čius bu­vo pri­vers­tas at­si­sa­ky­ti L.Grau­ži­nie­nės pa­ta­rė­jo par­ei­gų. Ži­niask­lai­do­je vie­šai įvar­din­ti ir ki­ti cen­tre lan­kę­si po­li­ti­kai, tarp jų – mi­nis­trai, Sei­mo na­riai, ta­čiau ne­įvar­dy­ta, ar už jų nak­vy­nes ir par­ko pa­slau­gas bu­vo su­mo­kė­ta, ar jie mo­kė­jo pa­tys.