Tyrimas: beveik 4 proc. Lietuvos gyventojų alkoholį vartoja kasdien
Be­veik 4 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų al­ko­ho­lį var­to­ja kas­dien, o be­veik ket­vir­ta­da­lis – 2–3 kar­tus per mė­ne­sį, ro­do Lie­tu­vos vers­lo kon­fe­de­ra­ci­jos už­sa­ky­mu at­lik­tas ty­ri­mas. Jos va­do­vas Val­das Su­tkus sa­ko, jog no­ri­ma iden­ti­fi­kuo­ti al­ko­ho­liz­mo prob­le­mas ir pa­dė­ti jas spręs­ti, ta­čiau jis abe­jo­ja, ar tam pa­si­tar­naus al­ko­ho­lio rek­la­mos drau­di­mas.

„Į­vai­rios tai­ky­ti­nos prie­mo­nės tu­ri bū­ti įver­tin­tos ir pa­sver­tos pa­gal kaš­tų ir nau­dos ana­li­zę. Rei­ka­lin­gi ty­ri­mai ir si­tua­ci­jos ana­li­zė. Mes sie­kia­me iden­ti­fi­kuo­ti kon­kre­čias al­ko­ho­liz­mo prob­le­mas Lie­tu­vo­je ir pa­dė­ti jas spręs­ti. Šiuo at­ve­ju mū­sų no­ras bu­vo pa­ma­ty­ti ir ap­čiuop­ti prob­le­mos es­mę. Pa­ban­dė­me iš­ana­li­zuo­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mo įpro­čius“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo V.Su­tkus.

Anot jo, Sei­me svars­to­mi al­ko­ho­lio pre­ky­bos ap­ri­bo­ji­mai ir ypač rek­la­mos drau­di­mas ne­pa­dės spręs­ti al­ko­ho­liz­mo prob­le­mos.

„Ma­ža gru­pė žmo­nių iš­ge­ria di­džią­ją da­lį al­ko­ho­lio, jie ge­ria ne­ko­ky­biš­ką al­ko­ho­lį ir gy­ve­na kai­me. Mums la­biau­siai rei­kia pa­si­rū­pin­ti ši­tais žmo­nė­mis, kad jų gir­ta­vi­mas ne­plis­tų ir ne­su­kel­tų kraš­tu­ti­nių da­ly­kų, pa­vyz­džiui, smur­to šei­mo­je. Tai, ką mes pa­ma­tė­me šio ty­ri­mo re­zul­ta­tuo­se, ne­ati­tin­ka Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­jos, nes prie­mo­nės yra nu­kreip­tos į bend­rą po­li­ti­ką prieš al­ko­ho­lį. Ži­no­ma, tos prie­mo­nės yra rei­ka­lin­gos, bet kai mes tu­ri­me prob­le­mi­nę gru­pę, tai mes ma­to­me, kad rek­la­mos drau­di­mas ne­ži­nia, ar pa­dės“, – kal­bė­jo V.Su­tkus.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kė Vi­ta Kar­puš­kie­nė taip pat tei­gė, kad ko­vo­jant su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu, drau­di­mai ne­pa­dės.

„Prie­mo­nės tu­ri bū­ti orien­tuo­tas ne į drau­di­mus. Lai­ko pa­anks­ti­ni­mas (al­ko­ho­lio pre­ky­bos lai­ko trum­pi­ni­mas – BNS) nė­ra blo­gas da­ly­kas, bet vis­kas bus veiks­min­giau, jei spren­di­mo bū­dai bū­tų orien­tuo­ti į tam ti­kras al­ko­ho­lį var­to­jan­čias gru­pes“, – tei­gė moks­li­nin­kė.

Anot jos, maž­daug de­šim­ta­da­lis daug al­ko­ho­lio var­to­jan­čių žmo­nių iš­ge­ria apie 37 proc. vi­so ša­ly­je su­var­to­ja­mo al­ko­ho­lio per vie­ne­rius me­tus.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų at­lik­tas ty­ri­mas par­odė, jog 3,7 proc. apk­laus­tų­jų al­ko­ho­lį var­to­ja kas­dien, 10,5 proc. – 2–4 kar­tus per sa­vai­tę, 17,2 proc. – kar­tą per sa­vai­tę, o 23 proc. – 2–3 kar­tus per mė­ne­sį, o li­ku­sie­ji – re­čiau nei kar­tą per mė­ne­sį.

Pa­sak ty­ri­mo, kai­me gir­tau­ja 8,5 proc., mies­tuo­se – 4,6 proc., o did­mies­čiuo­se – 4,2 proc. žmo­nių.

Alus yra po­pu­lia­riau­sias al­ko­ho­li­nis gė­ri­mas, ku­ris su­da­ro 77 proc. vi­so iš­ge­ria­mo al­ko­ho­lio, to­liau ri­kiuo­ja­si spi­ri­ti­niai gė­ri­mai – 9 proc., sid­ras ir ne­stip­rus vy­nas – 6,5 proc., vy­nas – 5 proc.

Dau­giau­siai al­ko­ho­lio su­var­to­ja vy­res­nio am­žiaus žmo­nės: 20–29 me­tų am­žiaus gru­pė­je – 2,8 proc., 30–39 me­tų – 5,3 proc., 40–49 me­tų – 10,3 proc., 50–59 me­tų – 9,9 proc., o vy­res­nių nei 60 me­tų gru­pė­je – 3,3 proc. žmo­nių.

Per­nai gruo­dį apk­laus­ta 1113 Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, ku­rių am­žius – nuo 15 iki 70 me­tų. Be to, apk­laus­tas 51 res­pon­den­tas iš so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų.

Vy­riau­sy­bė ba­lan­džio pra­džio­je pri­ta­rė Sei­me svars­to­miems nau­jiems al­ko­ho­lio pre­ky­bos ap­ri­bo­ji­mams. Vie­nas jų – siū­ly­mas nuo 2018 me­tų sau­sio vi­siš­kai draus­ti al­ko­ho­lio rek­la­mą. Be to, Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė pa­siū­ly­mams su­griež­tin­ti al­ko­ho­lio pre­ky­bos lai­ką.

Šiuo me­tu Sei­mui yra pa­teik­ti du įsta­ty­mų pa­ke­tai – jie nu­ma­to steig­ti spe­cia­li­zuo­tas al­ko­ho­lio pre­ky­bos par­duo­tu­ves, vė­lin­ti am­žių, nuo ku­rio ga­li­ma pra­dė­ti var­to­ti svai­ga­lus, ir anks­tin­ti lai­ką, ka­da drau­džia­ma par­duo­ti al­ko­ho­lį. Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­boms bū­tų su­teik­ta tei­sė nu­sta­ty­ti vie­tas ar te­ri­to­ri­jas, kur bū­tų drau­džia­ma pre­kiau­ti al­ko­ho­liu. Pro­jek­tuo­se nu­ma­ty­tas ir al­ko­ho­lio rek­la­mos drau­di­mas.