Tyrimą dėl Dainoro Bradausko gaubia paslaptis
Sei­mo at­sto­vams da­li­jan­tis abe­jo­nė­mis, ko­dėl tei­sė­sau­gi­nin­kai ne­sii­ma tir­ti dėl šiurkš­čių tar­ny­bi­nių pa­žei­di­mų par­ei­gų ne­te­ku­sio bu­vu­sio Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) vir­ši­nin­ko Dai­no­ro Bra­daus­ko veik­los, Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­ne­šė, kad to­kį iki­teis­mi­nį ty­ri­mą vyk­do Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT). Ši ins­ti­tu­ci­ja to­kį fak­tą pa­tvir­tin­ti at­si­sa­ko.

Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos na­rys Nag­lis Pu­tei­kis su­lau­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sa­ky­mo į ko­vo pra­džio­je teik­tą pa­klau­si­mą, ko­dėl ne­pra­de­da­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl gal­būt kop­rup­ci­nių bu­vu­sio VMI vir­ši­nin­ko D. Bra­daus­ko vei­kų.

„At­sa­ky­da­mi į mi­nė­tą pra­šy­mą in­for­muo­ja­me, kad šiuo me­tu STT at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ku­ria­me, be ki­tų vei­kų, ti­ria­mos ir ap­lin­ky­bės, su­si­ju­sios su VMI at­lik­tais bend­ro­vės „Lek­si­ta“ (anks­čiau – „Vil­niaus pre­ky­ba“, ku­rios at­žvil­giu vyk­dy­tas VMI ty­ri­mas ga­lė­jo do­min­ti su D. Bra­daus­ku in­ten­sy­viai bend­ra­vu­sį kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tą Rai­mon­dą Kur­lians­kį – aut.) ir jos ak­ci­nin­kų kon­tro­lės veiks­mais, taip pat VMI par­ei­gū­nų bei bu­vu­sio VMI vir­ši­nin­ko D. Bra­daus­ko veiks­mais“, – tei­gia­ma po­li­ti­kui skir­ta­me Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­ro Da­riaus Stan­ke­vi­čiaus raš­te. Ja­me nu­ro­do­ma, kad at­lie­ka­mo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu su­rink­ti duo­me­nys bus ver­ti­na­mi ir, at­siž­vel­giant į nu­sta­ty­tas ap­lin­ky­bes, dėl jų bus pri­im­ti ati­tin­ka­mi pro­ce­si­niai spren­di­mai.

STT ne­pa­no­ro de­ta­li­zuo­ti in­for­ma­ci­jos apie šį ty­ri­mą. „Šiuo at­ve­ju apie iki­teis­mi­nį ty­ri­mą in­for­ma­ci­jos ne­ga­li­me nei pa­tvir­tin­ti, nei pa­neig­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ per­duo­ta­me at­sa­ky­me nu­ro­dė STT Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Re­na­ta End­ru­žy­tė.

Nu­rim­ti neketina

VMI va­do­vas D. Bra­daus­kas už šiurkš­čius tar­ny­bi­nius pa­žei­di­mus iš par­ei­gų bu­vo at­leis­tas sau­sio 20 die­ną. To­kį spren­di­mą pri­ėmė fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka, pa­siū­lius D. Bra­daus­ko veik­lą ty­ru­siai spe­cia­liai Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­jai. Ši ko­mi­si­ja, rem­da­ma­si STT pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, kons­ta­ta­vo, kad D. Bra­daus­kas ne dar­bo vie­to­je „sis­te­min­gai ir kryp­tin­gai“ su­si­ti­ki­nė­jo su kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu R. Kur­lians­kiu, ap­ta­ri­nė­jo mo­kes­čių ven­gi­mo sche­mas ir ki­tus su mo­kes­ti­niais pa­ti­kri­ni­mais su­si­ju­sius klau­si­mus, taip pat VMI at­lik­tus ir at­lie­ka­mus bend­ro­vės „Vil­niaus pre­ky­ba“ bei jos ak­ci­nin­kų kon­tro­lės veiks­mus. Be to, teig­ta, kad D. Bra­daus­kas iš R. Kur­lians­kio pri­ėmė do­va­ną. Ko­kia ji, ne­atsk­lei­džia­ma, tik pa­tei­kia­ma po­kal­bio įra­šo de­ta­lė: „Čia va, gim­ta­die­nio pro­ga. Čia Lie­tu­voj yra ko­kie 30 žmo­nių, ku­rie to­kį tu­ri.“

N. Pu­tei­kio ma­ny­mu, pa­skelb­to­je Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­jos ty­ri­mo me­džia­go­je, ku­rio­je kal­ba­ma apie D. Bra­daus­ko gau­tą do­va­ną, yra už­fik­suo­tas įro­dy­mas, kad tuo­me­ti­nis VMI va­do­vas ga­vo ky­šį.

N. Pu­tei­kis svars­tė, kad Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­jos su­rink­ta me­džia­ga lei­džia ma­ny­ti, jog D. Bra­daus­kas ver­tas net ke­lių Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nių, o ne pa­pras­čiau­sio at­lei­di­mo iš dar­bo, kaip bu­vo pa­da­ry­ta.

„Dėl to krei­piau­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą klaus­da­mas, ar jie pra­dės iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Ga­vau at­sa­ky­mą, kad STT tar­si kaž­ką da­ro. Bet tas sa­ki­nys la­bai dvip­ras­miš­kas – iki­teis­mi­nis ty­ri­mas tar­si vyks­ta, tar­si ne. Aš ne­nu­rim­siu, tą klau­si­mą nuo­lat kel­siu Sei­me. Ko­kia yra mū­sų, Sei­mo na­rių, įsta­ty­mų lei­di­mo pra­smė, kam lei­džia­me mo­kes­ti­nius įsta­ty­mus, jei­gu įvai­rūs kon­cer­nai „nu­si­per­ka“ VMI va­do­vą, o įsta­ty­mai tai­ko­mi tik smul­kie­siems vers­lams“, – pik­ti­no­si par­la­men­ta­ras.

Įžvel­gia kyšininkavimą

N. Pu­tei­kio ma­ny­mu, pa­skelb­to­je Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­jos ty­ri­mo me­džia­go­je, ku­rio­je kal­ba­ma apie D. Bra­daus­ko gau­tą do­va­ną, yra už­fik­suo­tas įro­dy­mas, kad tuo­me­ti­nis VMI va­do­vas ga­vo ky­šį.

„Teis­mų pra­kti­ko­je kaip tik pa­žy­mi­ma, kad „ky­šis as­me­niui ga­li bū­ti įtei­kia­mas at­vi­rai ar­ba už­mas­kuo­tai (pa­vyz­džiui, kaip do­va­na as­me­ni­nės kal­ti­nin­ko šven­tės pro­ga). Ky­šio ga­mi­mo ir pa­ėmi­mo bū­das kva­li­fi­kuo­jant vei­ką reikš­mės ne­tu­ri – svar­bu, kad tur­ti­nė nau­da kal­ti­nin­kui bu­vo su­teik­ta už jo pa­si­nau­do­jant tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi at­lik­tus (ne­at­lik­tus) veiks­mus, ir kad jis tai su­pras­tų ir no­rė­tų to­kios nau­dos“, – aiš­ki­no par­la­men­ta­ras.

Anot jo, net jei šio ty­ri­mo me­džia­go­je ne­bū­tų do­va­nos epi­zo­do, iš vi­sų Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos at­as­kai­to­je pa­skelb­tų fra­zių yra aki­vaiz­du, kad vals­ty­bė D. Bra­daus­ko vaid­me­niu bu­vo įsi­lei­du­si la­pę į viš­ti­dę. „Ma­ty­ti, kad D. Bra­daus­kas bu­vo „MG Bal­tic“ at­sto­vas VMI, ten­ki­no ne vals­ty­bės, bet tos vers­lo gru­pės in­te­re­sus. Pre­ky­ba po­vei­kiu yra dau­giau ne­gu aki­vaiz­di, o Sei­mas jau prieš daug me­tų pa­tai­sė įsta­ty­mus, nu­ma­ty­da­mas, kad pre­ky­ba po­vei­kiu bū­tų trak­tuo­ja­ma kaip bau­džia­ma­sis nu­si­kal­ti­mas“, – ti­ki­no N. Pu­tei­kis.

Do­mė­jo­si ki­to­mis įmonėmis

Klau­si­mą, ar D. Bra­daus­ko va­do­va­vi­mo VMI lai­ko­tar­piu šios ins­ti­tu­ci­jos vyk­dy­ti mo­kes­ti­niai pa­ti­kri­ni­mai ne­bu­vo ten­den­cin­gi ir pa­lan­kūs kon­kre­čioms vers­lo gru­pėms, dar va­sa­rio mė­ne­sį kė­lė ir smul­ku­sis „Vil­niaus pre­ky­bos“ ak­ci­nin­kas Min­dau­gas Mar­cin­ke­vi­čus. Jis vie­šai pa­da­rė prie­lai­dą, kad D. Bra­daus­kas in­for­ma­ci­ja ir prie­lan­ku­mu ga­lė­jo da­ly­tis ne tik su kon­cer­nu „MG Bal­tic“, bet ir su pa­grin­di­nio „Vil­niaus pre­ky­bos“ ak­ci­nin­ko Ne­ri­jaus Nu­ma­vi­čiaus vers­lų val­dy­to­ja Dia­na Do­mi­nie­ne.

Kaip skel­bė „Vers­lo ži­nios“, šių me­tų va­sa­rio pa­bai­go­je Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas, nag­ri­nė­jan­tis ke­lių „Vil­niaus pre­ky­bos“ gru­pės įmo­nių bei jų ak­ci­nin­kų N. Nu­ma­vi­čiaus ir Ig­no Staš­ke­vi­čiaus rei­ka­la­vi­mus ne­tei­sin­gais pri­pa­žin­ti M. Mar­cin­ke­vi­čiaus tei­gi­nius, kad bu­vo veng­ta mo­kė­ti mo­kes­čius, pa­ten­ki­no pa­sta­ro­jo vers­li­nin­ko pra­šy­mą iš STT iš­rei­ka­lau­ti in­for­ma­ci­ją, su­si­ju­sią su D. Bra­daus­ko bei R. Kur­lians­kio san­ty­kiais.

M. Mar­cin­ke­vi­čiaus ad­vo­ka­tai tei­gė iš STT ga­vę at­sa­ky­mą, kad ši tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­ja ty­rė duo­me­nis, jog D. Bra­daus­kas per tar­pi­nin­kus ar tie­sio­giai ga­lė­jo su­si­tar­ti su „Vil­niaus pre­ky­bos“ gru­pe da­ry­ti po­vei­kį VMI dar­buo­to­jams dėl pa­lan­kių spren­di­mų, taip pat per­duo­ti D. Do­mi­nie­nei in­for­ma­ci­ją ir do­ku­men­tus, su­si­ju­sius su VMI vyk­dy­tais mo­kes­ti­niais pa­ti­kri­ni­mais „Vil­niaus pre­ky­bos“ įmo­nė­se. Da­lis šio ty­ri­mo me­džia­gos esą bu­vo pa­teik­ta Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai.

D. Bra­daus­kas, ne­ig­da­mas jam mes­tus įta­ri­mus, jau krei­pė­si į teis­mą dėl ne­tei­sė­to at­lei­di­mo. Jis ti­ki­no, kad tuo me­tu, kai su­si­ti­ki­nė­jo su R. Kur­lians­kiu, kon­cer­no „MG Bal­tic“ at­žvil­giu ne­bu­vo at­lie­ka­mi jo­kie VMI kon­tro­lės veiks­mai – jie pra­dė­ti 2016 me­tais, kai jo­kie su­si­ti­ki­mai ne­vy­ko. Bet ko­kias ne­tei­sė­tas są­sa­jas su bu­vu­siu VMI vir­ši­nin­ku vie­šai pa­nei­gė ir D. Do­mi­nie­nė.