Tyrimą dėl „An-2“ gelbėjimo operacijos baigs kitą savaitę
Pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ją, kai į Bal­ti­jos jū­rą nu­kri­to lėk­tu­vas „An-2“ su dviem pa­ty­ru­siais pi­lo­tais, Vy­riau­sy­bės ko­mi­si­ja baigs ver­tin­ti per dvi sa­vai­tes, sa­ko prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Per šią ir ki­tą sa­vai­tę - toks yra nu­ma­ty­tas ter­mi­nas“, - an­tra­die­nį LRT ra­di­jui sa­kė prem­je­ras.

Jis tei­gė ma­nan­tis, kad lėk­tu­vą vis dėl­to bus nu­spręs­ta iš­kel­ti.

„Aš ma­nau, kad ti­krai bus iš­kel­tas. Tą įver­ti­na už­sie­nio kom­pa­ni­jos, ku­rios tu­ri to­kią tech­ni­ką ir ga­li­my­bes iš­kel­ti. Mū­sų no­ras vis dėl­to, kad mes ga­lė­tu­mė­me at­sa­ky­ti ty­ri­mo me­tu į vi­sus iš­ki­lu­sius klau­si­mus“, - tvir­ti­no A.But­ke­vi­čius.

Anot jo, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai taip pat duo­tas pa­ve­di­mas su­griež­tin­ti rei­ka­la­vi­mus „lėk­tu­vams, ku­rie šiuo me­tu skrai­do tik tam ti­kra­me aukš­ty­je“.

„Kai bu­vau su­si­sie­ki­mo mi­nis­tru, taip pat bu­vo ke­le­tas lėk­tu­vų ka­tas­tro­fų, kai ku­rios tai­syk­lės bu­vo pa­ko­re­guo­tos. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad iš avia­ci­jos pa­sau­lio, avia­ci­jos bend­ruo­me­nės na­rių kai ku­riems su­griež­ti­ni­mams bu­vo iš­sa­ky­ti prieš­ta­ra­vi­mai, kad ne­bū­tų pri­im­tos tos griež­tes­nės tai­syk­lės. Bet aš ma­nau, kad po to­kių įvy­kių, ti­kiuo­si, ti­krai bus pri­im­tos“, - vy­lė­si Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Pir­ma­sis Vy­riau­sy­bės ko­mi­si­jos po­sė­dis vy­ko pra­ėju­sią sa­vai­tę, penk­ta­die­nį, į an­trą­jį po­sė­dį ji tu­rė­tų rink­tis šį ket­vir­ta­die­nį.

An­tra­die­nį vals­ty­bės įmo­nė „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ tu­rė­tų pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį su olan­dų bend­ro­ve „Mam­moet“, ku­ri ap­žiū­rės Bal­ti­jos jū­ro­je nu­sken­du­sį or­lai­vį bei įver­tins jo iš­kė­li­mo ga­li­my­bes. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius tvir­ti­no, kad pa­tį lėk­tu­vą ga­li bū­ti at­si­sa­ko­ma iš­kel­ti, jei pa­vyk­tų at­gau­ti tik ten gal­būt esan­čius pi­lo­tų kū­nus.

Iš Ge­te­bor­go į Klai­pė­dą skri­dęs lėk­tu­vas „An-2“ su pa­ty­ru­siais lie­tu­viais pi­lo­tais virš Bal­ti­jos jū­ros din­go ge­gu­žės 16-osios po­pie­tę. Po tri­jų par­ų lėk­tu­vas ras­tas Bal­ti­jos jū­ros dug­ne. Dar po dvie­jų par­ų nu­sta­ty­ta, kad or­lai­vy­je yra bent vie­no pi­lo­to kū­nas.

K. Bud­rys: ka­riuo­me­nė ne­tu­rė­tų tuo rūpintis

Ci­vi­lių gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jas jū­ro­je tu­rė­tų koor­di­nuo­ti ne ka­riuo­me­nė, o at­ski­ras kri­zių val­dy­mo cen­tras, sa­ko pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mais Kęs­tu­tis Bud­rys.

„Mes tu­rė­tu­me kal­bė­ti apie ci­vi­li­nę, vie­nin­gą, nuo­lat vei­kian­čią kri­zių val­dy­mo sis­te­mą Lie­tu­vo­je, ku­ri tu­rė­jo sa­vo užuo­maz­gų sta­di­jas, (...) ku­rią mes ne­tin­ka­mai prieš kaž­kiek me­tų iš­ar­dė­me“, - Ži­nių ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė K.Bud­rys.

„Kad bū­tu­me aiš­kūs sa­vo spren­di­muo­se, grei­ti, aš­trūs ir kad ki­tą kar­tą ne­krūp­čio­tu­me ir ne­si­dai­ry­tu­me per pe­tį“, - pri­dū­rė jis.

Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jo tei­gi­mu, ci­vi­lių gel­bė­ji­mo jū­ro­je ope­ra­ci­jas Lie­tu­vos kai­my­nė­se - Es­ti­jo­je, Suo­mi­jo­je, Len­ki­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je - at­lie­ka ar­ba sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos, ar­ba spe­cia­liai tam tiks­lui įsteig­ti cen­trai. Pa­sak K.Bud­rio, Ka­ri­nės jū­rų pa­jė­gos ci­vi­lių gel­bė­ji­mo jū­ro­je funk­ci­ją at­lie­ka Lat­vi­jo­je, bet tik to­dėl, kad Ka­ri­nės jū­rų pa­jė­gos Lat­vi­jo­je vyk­do ir sie­nos ap­sau­gą.

„A­ki­vaiz­du, kad tai yra ci­vi­lio po­bū­džio funk­ci­ja, kad tai yra ka­riuo­me­nei ne­bū­din­ga funk­ci­ja“, - kal­bė­jo K.Bud­rys.