Tyla dėl jėgainės projekto nenutraukiama
Ka­den­ci­ją bai­gian­ti Vy­riau­sy­bė vis dar min­dži­kuo­ja vie­to­je ne­at­sa­ky­da­ma į klau­si­mą, ar Lie­tu­vo­je iš­kils nau­ja at­omi­nė elek­tri­nė. Vi­sa­gi­no me­rė Da­lia Štrau­pai­tė skun­džia­si, kad be­veik ket­ve­rius me­tus ka­muo­jan­ti ne­ži­nia stab­do mies­to ir vi­so re­gio­no plė­trą.

Iš pra­džių aiš­ki­nu­si, kad ge­ri­na Vi­sa­gi­no at­omi­nės elek­tri­nės (VAE) pro­jek­tą ir jo fi­nan­si­nes są­ly­gas, de­ra­si su re­gio­ni­nė­mis par­tne­rė­mis – Lat­vi­ja ir Es­ti­ja, iš ku­rių at­sa­ky­mo dėl da­ly­va­vi­mo sta­tant ti­kė­jo­si su­lauk­ti iki pra­ėju­sių me­tų pa­bai­gos, da­bar Vy­riau­sy­bė tei­gia, jog ver­ti­na nau­jų elek­tros jung­čių įta­ką elek­tros rin­kai.

Po­li­ti­kai ir eks­per­tai ne­puo­se­lė­ja vil­čių, kad ar­ti­miau­siu me­tu šio­je sri­ty­je kas nors kei­sis. Esą kon­kre­čių at­sa­ky­mų dėl nau­jos at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bos ga­li­me su­lauk­ti tik po Sei­mo rin­ki­mų.

Nau­jas vertinimas

Ener­ge­ti­kos mi­nis­tro Ro­ko Ma­siu­lio pa­ta­rė­jo Man­to Du­baus­ko tei­gi­mu, prieš at­sa­kant į klau­si­mą dėl to­kio svar­baus ir to­kios di­de­lės apim­ties pro­jek­to kaip at­omi­nė elek­tri­nė rei­kia įver­tin­ti dau­gy­bę ap­lin­ky­bių, tarp jų – ir si­tua­ci­ją ener­ge­ti­kos rin­ko­je. „Nuo šių me­tų Lie­tu­vos elek­tros ener­ge­ti­kos sis­te­mos su­jung­tos su Šve­di­jos bei Len­ki­jos sis­te­mo­mis. „Nord­Balt“ ir „Lit­Pol Link“ jung­tys da­ro ir da­rys di­de­lę įta­ką Lie­tu­vos rin­kai. Prieš ap­sisp­ręs­da­mi dėl in­ves­ti­ci­jų į elek­tros ga­my­bos pa­jė­gu­mus, tu­ri­me įver­tin­ti nau­jų­jų jung­čių įta­ką elek­tros rin­kai ir vi­sam ener­ge­ti­kos sek­to­riui rea­lio­mis są­ly­go­mis, – bū­tent tai ir da­ro­ma“, – tvir­ti­no jis.

Be to, kaip aiš­ki­na M. Du­baus­kas, po­vei­kį da­ro ir tai, kad VAE pro­jek­tas yra re­gio­ni­nis, ir vi­sus žings­nius rei­kia de­rin­ti su re­gio­ni­niais par­tne­riais. „Nor­ma­lu, kad toks de­ri­ni­mas uži­ma lai­ko. Lie­tu­va yra su­ta­ru­si su Lat­vi­ja ir Es­ti­ja pri­im­ti spren­di­mus dėl VAE pro­jek­to, kai bus įver­tin­ta nau­jų­jų jung­čių „Nord­Balt“ ir „Lit­Pol Link“ įta­ka ener­ge­ti­kos rin­kai“, – sa­kė jis.

Pa­sak M. Du­baus­ko, iki šiol bu­vo pa­to­bu­lin­ta VAE pro­jek­to fi­nan­si­nė da­lis, at­lik­ti ki­ti par­en­gia­mie­ji dar­bai. „Pag­rin­di­nis šių dar­bų tiks­las – bū­ti kuo ge­riau pa­si­ren­gus įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, jei­gu bū­tų pri­im­tas ati­tin­ka­mas spren­di­mas“, – tei­gė jis.

Ne­veik­lu­mas pa­ken­kė projektui

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius kri­ti­kuo­ja Vy­riau­sy­bę už ne­veik­lu­mą ir ak­cen­tuo­ja, kad VAE pro­jek­tas nė­ra vie­nin­te­lis, kur ne­pa­ro­dy­ta jo­kios po­li­ti­nės va­lios ir ne­su­ge­bė­ta su­for­muo­ti sa­vo po­zi­ci­jos. „Vy­riau­sy­bės tak­ti­ka temp­ti lai­ką, pūs­ti mig­lą įvai­rio­mis dar­bo gru­pė­mis, ana­li­zė­mis yra la­bai ge­rai ži­no­ma. VAE pro­jek­tą pa­ty­liu­kais kal­bė­da­ma, kaip ji dir­ba ir sten­gia­si, Vy­riau­sy­bė iš es­mės pa­sta­tė be­veik į nu­ma­ri­ni­mo pa­dė­tį. Tad tik at­kreip­čiau dė­me­sį, kad po So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos su­va­žia­vi­mo pa­si­ro­džiu­sio­je jų rin­ki­mų prog­ra­mo­je, nors jie dar skel­bia ją to­bu­lin­sią, ne­ra­dau nė žo­džio apie Vi­sa­gi­no elek­tri­nės pers­pek­ty­vą“, – pa­žy­mė­jo kon­ser­va­to­rius.

A. Ku­bi­liaus nuo­mo­ne, da­bar­ti­nių val­dan­čių­jų ne­veik­lu­mas ge­ro­kai pa­ken­kė VAE pro­jek­tui. Ta­čiau, anot jo, Lie­tu­va bet ku­riuo at­ve­ju tu­rės ras­ti at­sa­ky­mą, kaip ap­si­rū­pins elek­tra. Po­li­ti­kas sa­ko, kad tai bus pats bū­ti­niau­sias klau­si­mas po Sei­mo rin­ki­mų. „Lie­tu­va im­por­tuo­ja 60–70 proc. elek­tros ener­gi­jos, ir tai yra di­džiau­si skai­čiai Eu­ro­pos Są­jun­go­je. To­kia pri­klau­so­my­bė nuo im­por­to nė­ra pri­im­ti­na ir sau­gi. Lie­tu­vai rei­kia pa­kan­ka­mų sa­vų, pi­gių elek­tros ge­ne­ra­ci­jos pa­jė­gu­mų. Vie­na iš ga­li­mų al­ter­na­ty­vų – at­omi­nė elek­tri­nė, jos ga­my­ba yra kon­ku­ren­cin­ga. Ta­čiau no­rint ją sta­ty­ti Lie­tu­vo­je rei­kia, kad sta­tant da­ly­vau­tų re­gio­ni­niai par­tne­riai“, – pa­žy­mė­jo Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris.

D. Štraupaitė /Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Ja­po­nai de­li­ka­čiai laukia

Vy­riau­sy­bės ir Sei­mo min­dži­ka­vi­mas dėl VAE pro­jek­to pik­ti­na ir Vi­sa­gi­no me­rę D. Štrau­pai­tę. Jos ma­ny­mu, aukš­čiau­sia val­džia tu­rė­tų aiš­kiai pa­sa­ky­ti, ar Lie­tu­vo­je bus sta­to­ma nau­ja at­omi­nė jė­gai­nė. „Ta­da ži­no­tu­me, ką ga­li­me pri­tai­ky­ti Ry­tų Lie­tu­vo­je, kur ei­si­me to­liau, nes yra pla­nas A ir pla­nas B“, – ti­ki­no ji.

D. Štrau­pai­tė įsi­ti­ki­nu­si, kad at­omi­nė jė­gai­nė Lie­tu­vai yra la­bai rei­ka­lin­ga, nes ga­ran­tuo­tų mū­sų ša­lies ener­ge­ti­nę ne­prik­lau­so­my­bę ir sau­gu­mą. Esą ša­ly­je su­kur­ta rei­kia­ma inf­ras­truk­tū­ra, tu­ri­me kom­pe­ten­tin­gų bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos spe­cia­lis­tų, o pro­jek­tą plė­to­ti pa­si­ry­žu­si Ja­po­ni­jos kom­pa­ni­ja „Hi­ta­chi“ ne­ma­žai in­ves­tuo­tų Lie­tu­vo­je. Pa­sak Vi­sa­gi­no me­rės, bu­vo kal­ba­ma, kad mies­to apy­lin­kė­se ga­lė­tų įsi­kur­ti apie 2 tūkst. ja­po­nų, ku­rie pa­dė­tų sta­ty­ti jė­gai­nę, plė­to­ti „iš­ma­nio­jo mies­to“ vi­zi­ją. Nors šiuo me­tu kon­tak­tai su šia Ja­po­ni­jos kom­pa­ni­ja ne­bė­ra to­kie in­ten­sy­vūs, vis dėl­to ja­po­nai de­li­ka­čiai lau­kia ga­lu­ti­nio Lie­tu­vos spren­di­mo.

Pa­trauk­lu­mas mažėja

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to va­do­vas Ra­mū­nas Vil­pi­šaus­kas pro­go­zuo­ja, kad iki Sei­mo rin­ki­mų jo­kių nau­jų spren­di­mų dėl VAE ne­su­lauk­si­me. Po 2012 me­tais su­reng­to pa­ta­ria­mo­jo re­fe­ren­du­mo, ku­rio ini­cia­to­riai bu­vo so­cial­de­mo­kra­tai ir ku­rio me­tu gy­ven­to­jai pa­si­sa­kė prieš jė­gai­nės sta­ty­bą, šiai po­li­ti­nei jė­gai tar­si ir ne­tin­ka siū­ly­ti to­liau plė­to­ti at­omi­nės jė­gai­nės pro­jek­tą.

Iš ki­tų ga­li­mų del­si­mo pa­aiš­ki­ni­mų po­li­to­lo­gas iš­ski­ria be­si­kei­čian­čią si­tua­ci­ją ener­ge­ti­kos rin­ko­je – pra­dė­jus veik­ti elek­tros jung­tims, su­ma­žė­jo elek­tros ener­gi­jos kai­na. Tai ga­lė­jo su­stip­rin­ti nuo­mo­nę, kad VAE pro­jek­tas yra per bran­gus įgy­ven­din­ti. „Tre­čia prie­žas­tis ga­li bū­ti su­si­ju­si su ki­tų ša­lių da­ly­va­vi­mu – iki ga­lo ne­aiš­kus Lat­vi­jos ir Es­ti­jos at­sto­vų po­žiū­ris į pro­jek­tą. Ta­čiau jis ga­li pa­aiš­kė­ti tik ta­da, kai Lie­tu­va aiš­kiai iš­dės­tys, ką ji siū­lo da­ry­ti. Kai nė­ra aiš­ku­mo Lie­tu­vo­je, tur­būt su­nku ti­kė­tis, kad bus aiš­kūs ir ki­tų dvie­jų ša­lių at­sa­ky­mai“, – pa­brė­žė R. Vil­pi­šaus­kas.

Ar Lie­tu­vai rei­ka­lin­ga bran­duo­li­nė jė­gai­nė, pri­klau­so nuo eko­no­mi­nio nau­din­gu­mo pa­grin­di­mo – sta­ty­bos, jos pa­ga­mi­na­mos elek­tros ener­gi­jos kai­nos. Ak­cen­tuo­ja­mas ir ener­ge­ti­nio sau­gu­mo ele­men­tas. Vis dėl­to, kaip pa­žy­mi R. Vil­pi­šaus­kas, šio pro­jek­to pa­trauk­lu­mas ma­žė­ja. „Lie­tu­vai vis la­biau in­teg­ruo­jan­tis į Šiau­rės ir Vi­du­rio Eu­ro­pos ener­ge­ti­kos rin­ką, ir šio pro­jek­to pa­trauk­lu­mas kei­čia­si, ma­žė­ja“, – sa­kė R. Vil­pi­šaus­kas.