TV3 kreipėsi į teisėsaugą dėl kibernetinės atakos
TV3 te­le­vi­zi­ja an­tra­die­nį pra­ne­šė, kad krei­pė­si į tei­sė­sau­gą dėl įvyk­dy­tos ki­ber­ne­ti­nės at­akos, ku­ri esą iš­krai­pė žiū­ro­vų apk­lau­sos apie Ru­si­jos pro­pa­gan­dą duo­me­nis.

„Ži­nio­se pa­skel­bus die­nos klau­si­mą ir pa­kvie­tus į jį at­sa­ky­ti vi­deo­ži­nių por­ta­le Ži­nios.lt, čia su­lauk­ta stai­gios prog­ra­mi­šių at­akos“, - ra­šo­ma te­le­vi­zi­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

Į ži­nių me­tu pa­skelb­tą klau­si­mą „Ar pa­ste­bi­te, kad Lie­tu­vo­je stip­rė­ja Ru­si­jos pro­pa­gan­da?“ va­rian­tą „Tai ne pro­pa­gan­da, Ru­si­ja sa­ko tei­sy­bę“ pa­si­rin­ko 82 proc. res­pon­den­tų. Tei­gia­mai į klau­si­mą at­sa­kė 12 proc., ne­igia­mai - 6 proc. at­sa­kių­sių­jų.

„Ne­ti­kė­tai stai­giai iš­au­gęs bal­sų skai­čius ties vie­nu iš at­sa­ky­mų su­kė­lė įta­ri­mą, kad apk­lau­sos duo­me­nys bu­vo pa­veik­ti. At­li­kus ty­ri­mą pa­aiš­kė­jo, kad vos per ke­le­tą mi­nu­čių iš vie­no kom­piu­te­rio IP ad­re­so bal­suo­ta net 7438 kar­tus. Tai su­da­ro net 67 proc. vi­sų apk­lau­so­je re­gis­truo­tų bal­sų“, - ra­šo­ma te­le­vi­zi­jos iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me.