Turtingiausias Seime – Ramūnas Karbauskis
Kaip ro­do Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos pa­vie­šin­tos po­li­ti­kų me­ti­nės tur­to dek­la­ra­ci­jos, di­džiau­siais tur­tais Sei­me ga­li pa­si­gir­ti Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

Per­nai R. Kar­baus­kis dek­la­ra­vo tu­rįs ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (pa­tal­pų, in­ži­ne­ri­nių it ki­to­kių sta­ti­nių), ku­rio ver­tė – dau­giau nei 1 mln. 110 tūkst. eu­rų. Taip pat jis tu­ri že­mės skly­pų už be­veik 3 mln. 204 tūkst. eu­rų. Liū­to da­lį par­la­men­ta­ro dek­la­ruo­to tur­to su­da­ro val­do­mos ak­ci­jos, ku­rių ver­tė per­nai sie­kė dau­giau kaip 9 mln. 788 tūkst. eu­rų.

2016 me­tais R. Kar­baus­kis val­dė da­lių ar pa­jų už 458 tūkst. eu­rų. Jo tu­ri­mos pi­ni­gi­nės san­tau­pos sie­kė 177 tūkst. eu­rų. „Vals­tie­čių“ ly­de­rio pe­čius slė­gė 593 tūkst. eu­rų sko­los.

R. Kar­baus­kio su­tuok­ti­nė Li­na Kar­baus­kie­nė per­nai dek­la­ra­vo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to už be­veik 18 tūkst. eu­rų. Jos tu­ri­mos san­tau­pos sie­kė 30 tūkst. eu­rų. Sko­lų L. Kar­baus­kie­nė ne­tu­rė­jo.