Turtingiausi politikai – Šiaulių rajone
Tarp­tau­ti­nės su ko­rup­ci­ja ko­vo­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos pa­da­li­nio su­rink­tais duo­me­ni­mis, ver­ti­nant sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių vi­du­ti­nį tur­tą, ge­riau­siai ap­si­rū­pi­nę po­li­ti­kai dir­ba Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je. Šis ty­ri­mas taip pat at­sklei­džia, kad tur­tin­giau­si vie­tos po­li­ti­kos at­sto­vai bu­ria­si ap­link ne­par­la­men­ti­nes par­ti­jas.

„Šiuos duo­me­nis rin­ko­me po 2015 me­tais vy­ku­sių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų. Sie­kia­me pa­dė­ti Lie­tu­vos žmo­nėms ge­riau su­pras­ti, kas yra jų at­sto­vai sa­vi­val­dy­bė­se, taip pat – bend­ra­me kon­teks­te pa­ma­ty­ti, kas yra tie žmo­nės, ku­rie jiems at­sto­vau­ja“, – dien­raš­čio „Lie­tu­vos ži­nios“ por­ta­lui www.lzi­nios.lt sa­kė „Trans­pa­ren­cy in­ter­na­tio­nal“ (TP) Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vas Ser­ge­jus Mu­rav­jo­vas.

Ko­vos su ko­rup­ci­ja or­ga­ni­za­ci­jos api­bend­rin­tais vie­tos po­li­ti­kų vie­šų ir pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jų duo­me­ni­mis, gau­tais iš Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos iki ga­lu­ti­nio pra­ėju­siais me­tais su­for­muo­tų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų pa­tvir­ti­ni­mo, pa­gal skel­bia­mo tur­to vi­dur­kį Lie­tu­vo­je pir­mau­ja Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Jo­je dir­ban­čių 25 po­li­ti­kų tur­to vi­dur­kis sie­kia 733,9 tūkst. eu­rų.

Tai ne­reiš­kia, kad kiek­vie­nas Šiau­lių po­li­ti­kas val­do to­kio dy­džio ka­pi­ta­lą. Ra­jo­no at­sto­vų „vi­dur­kį“ itin ge­ri­na bū­tent į šią sa­vi­val­dy­bę iš­rink­tas Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­ris vers­li­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis, dek­la­ra­ci­jo­je nu­ro­dan­tis, kad jo su­kaup­ti gry­nie­ji pi­ni­gai sie­kia 127,7 tūkst. eu­rų, pa­ja­mos – 2,7 mln. eu­rų.

An­tro­je vie­to­je pa­gal ta­ry­bų na­rių tur­to vi­dur­kį – Pa­lan­gos mies­tas. 21-ie­no ku­ror­to po­li­ti­ko tur­to vi­dur­kis – 613,6 tūkst. eu­rų. Bir­žų ra­jo­ne, val­do­ma­me 25 po­li­ti­kų, šis rod­muo sie­kia 539,7 tūkst. eu­rų. Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je, kur po­li­ti­kų – 51, jų su­kaup­to tur­to vi­dur­kis sie­kia 527,7 tūkst. eu­rų. Pen­ke­tu­ką bai­gia Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė, tu­rin­ti 41 po­li­ti­ką: čia tur­to vi­dur­kis – 490,9 tūkst. eu­rų.

Ma­ži, bet turtingi

Ver­ti­nant po­li­ti­nėms par­ti­joms at­sto­vau­jan­čių Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių tur­tą, šia­me są­ra­še aki­vaiz­džiai pir­mau­ja ne­par­la­men­ti­nė Res­pub­li­ko­nų par­ti­ja, ku­rios at­sto­vų, dir­ban­čių vie­tos po­li­ti­ko­je, tur­to vi­dur­kis sie­kia dau­giau kaip 1,3 mln. eu­rų. Ši or­ga­ni­za­ci­ja sa­vi­val­do­je tu­ri 8 at­sto­vus – vi­si jie, taip pat par­ti­jos pir­mi­nin­kas Val­de­ma­ras Val­kiū­nas, iš­rink­tas me­ru, dir­ba Bir­žų ra­jo­no ta­ry­bo­je.

Tie­sa, „res­pub­li­ko­nų“ sta­tis­ti­ką ge­ri­na bū­tent par­ti­jos ly­de­ris. Pa­gal TT Lie­tu­vos sky­riaus pa­tei­kia­mus jo dek­la­ra­ci­jos duo­me­nis, gry­nų­jų pi­ni­gų jis skel­bia tu­rin­tis dau­giau kaip 733 tūkst. eu­rų, pa­ja­mų – 178,6 tūkst. eu­rų. Tuo me­tu kai ku­rie ki­ti Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos at­sto­vai Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dek­la­ra­vo iki tap­da­mi ta­ry­bos na­riais ne­tu­rė­ję nė cen­to gry­nų­jų bei pa­ja­mų.

Dau­giau kaip 579 tūkst. eu­rų sie­kia vos pen­kis at­sto­vus sa­vi­val­do­je tu­rin­čios Lie­tu­vos liau­dies par­ti­jos (LLP) de­pu­ta­tų tur­to vi­dur­kis. Šios or­ga­ni­za­ci­jos re­zul­ta­tus ge­ri­na bu­vęs so­cial­de­mo­kra­tas, eks­par­la­men­ta­ras And­rius Še­džius, dir­ban­tis Šiau­lių mies­to ta­ry­bo­je. 2015-ai­siais šio po­li­ti­ko šei­mos tur­tas, pa­gal dek­la­ra­ci­jas, sie­kė apie 2,2 mln. eu­rų, ver­ty­bi­niai po­pie­riai – apie 300 tūkst. eu­rų, pi­ni­gi­nės lė­šos – 11,5 tūkst. eu­rų.

Ne­men­ki tur­to vi­dur­kiai skai­čiuo­ja­mi ir apž­vel­giant li­be­ra­lio­sioms jė­goms at­sto­vau­jan­čius ta­ry­bų po­li­ti­kus. Li­be­ra­lų są­jū­džio, sa­vi­val­do­je tu­rin­čio 219 at­sto­vų, į ta­ry­bas iš­rink­tų na­rių tur­to vi­dur­kis sie­kia 268,8 tūkst. eu­rų, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) 57-ių de­pu­ta­tų – 210,6 tūkst. eu­rų.

Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD, kon­ser­va­to­rių) 248 sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rių tur­to vi­dur­kis sie­kia 170,8 tūkst. eu­rų, Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos 350-ies – at­sto­vų – 135,8 tūkst. eu­rų.

Varg­šas – ne­bū­ti­nai doras

„Tei­kia­mi duo­me­nys ne­bū­ti­nai at­spin­di ab­so­liu­čią rea­ly­bę: mes pui­kiai su­pran­ta­me, kad da­lį po­li­ti­ko tur­to ga­li val­dy­ti jo su­tuok­ti­nis, ar, gud­rau­da­mas, jis ga­li ras­ti bū­dų, kaip da­lies pa­ja­mų ne­dek­la­ruo­ti, ta­čiau tam ti­kras ten­den­ci­jas ga­li­ma įžvelg­ti“, – aiš­ki­no S. Mu­rav­jo­vas.

TT Lie­tu­vos pa­da­li­nio va­do­vo tei­gi­mu, nė­ra blo­gai, kai po­li­ti­ko­je vei­kian­tys po­li­ti­kai nu­ro­do val­dan­tys ne­men­ką tur­tą. „Džiau­giuo­si, kad vis daž­niau žmo­nės at­si­kra­to po­žiū­rio, kad po­li­ti­kas tu­rė­tų bū­ti „varg­šas“, tai yra, gy­ven­ti ne­pa­si­tu­rin­čiai. Ma­nau, kaip tik dau­giau įta­ri­mų tu­rė­tų su­kel­ti si­tua­ci­ja, kai prie po­li­ti­ko dek­la­ruo­to tur­to ra­šo­mi nu­liai“, – ti­ki­no jis.

Pa­sak S. Mu­rav­jo­vo, tei­kia­mi duo­me­nys at­sklei­džia, kad sa­vi­val­dos lyg­me­ny­je in­te­re­sų konf­lik­tų ven­gi­mo kul­tū­ra dar ne­pri­gi­jo: vie­tos po­li­ti­kai vis dar „pa­mirš­ta“ už­pil­dy­ti dek­la­ra­ci­jų gra­fas apie su­tuok­ti­nių val­do­mą tur­tą ar pa­mi­nė­ti ga­li­mus as­me­ni­nių bei vie­šų­jų in­te­re­sų su­si­kir­ti­mus. „Veik­da­mi sa­vi­val­dy­bė­se, pa­ste­bė­jo­me, kad po­kal­bis apie in­te­re­sus bei in­te­re­sų konf­lik­tus yra be ga­lo su­dė­tin­gas. Su­si­da­ro įspū­dis, kad mū­sų vie­tos po­li­ti­kai chro­niš­kai ski­ria per­ne­lyg ma­žai dė­me­sio bū­tent šiam klau­si­mui spręs­ti“, – kal­bė­jo eks­per­tas.

Siū­lo pert­var­ky­ti deklaracijas

Apie tai, kad po­li­ti­kų tur­to ir pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jos ne­re­tai per­tei­kia la­bai iš­kreip­tą vaiz­dą, kal­bė­jo ir Vil­niaus uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius dak­ta­ras Ro­mas La­zut­ka. Pa­sak jo, ne­aiš­kūs, pa­čių po­li­ti­kų su­kur­ti rei­ka­la­vi­mai dek­la­ra­ci­jų pil­dy­mui le­mia, kad vie­ni iš jų pa­tei­kia vi­są rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją, tuo me­tu ki­ti da­lį jos nu­ty­li.

„Tur­to dek­la­ra­ci­jos yra pra­stai ap­gal­vo­tos, to­dėl jo­mis rem­tis – la­bai ri­zi­kin­ga. Ne­sup­ran­tu, ko­dėl po­li­ti­kams ne­tai­ko­ma ta pa­ti dek­la­ra­vi­mo sis­te­ma, pa­gal ku­rią Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja kon­tro­liuo­ja mo­kes­čių su­rin­ki­mą. Kam rei­kė­jo spe­cia­lių dek­la­ra­ci­jų iš­im­ti­nai po­li­ti­kams, kai jų tu­ri­nys ne­re­tai ke­lia abe­jo­nių. Jie pa­tys su­kū­rė tvar­ką, pa­tys pil­do dek­la­ra­ci­jas, ne­re­tai ne­pa­tai­so in­for­ma­ci­jos, ir vi­suo­me­nę nuo­lat pa­sie­kia ži­nios apie jo­se fik­suo­tus ne­sup­ran­ta­mus da­ly­kus“, – tei­gė jis.

Pa­sak R. La­zut­kos, su­tvar­ky­ti po­li­ti­kų dek­la­ra­ci­jų for­mas rei­kė­tų pa­ves­ti fi­nan­sų spe­cia­lis­tams, la­bai aiš­kiai iš­ski­riant tur­to rū­šis, pa­ja­mas, šei­mos san­ty­kių as­pek­tus, skel­biant in­for­ma­ci­ją ne tik apie kon­kre­tų po­li­ti­ką, bet ir apie vi­są jo šei­mą. „Kol kas po­li­ti­kai, pa­da­ly­da­mi dek­la­ra­ci­jo­se tur­tą tarp sa­vęs ir su­tuok­ti­nio, kar­tais jį to­kiu bū­du „su­ma­ži­na“. Ma­tyt, gal­vo­ja, kad žmo­nes ga­li pik­tin­ti di­des­nis val­do­mas tur­tas, ir da­lį jo ban­do nu­slėp­ti, ne­pa­teik­da­mi jo sa­vo var­du“, – svars­tė pro­fe­so­rius.