Turkijoje žuvo trys lietuviai
Lie­tu­vos kon­su­lė Tur­ki­jo­je Do­vi­lė Pa­užai­tė sa­ko, kad sek­ma­die­nį tri­jų lie­tu­vių gy­vy­bes nu­si­ne­šu­si ava­ri­ja Tur­ki­jo­je įvy­ko po lie­taus, ne­lai­mei, nu­ken­tė­ju­sių­jų ma­ny­mu, įta­kos ga­lė­jo tu­rė­ti sli­di ke­lio dan­ga.

Per ava­ri­ją An­ta­li­jos re­gio­ne, Ma­nav­ga­to ra­jo­ne, trys lie­tu­viai žu­vo, dar trys bu­vo su­žeis­ti. Kon­su­lė LRT ra­di­jui pir­ma­die­nio ry­tą pa­sa­ko­jo, kad vie­na su­žeis­ta lie­tu­vė dar bus ope­ruo­ja­ma, li­ku­sių dvie­jų su­žeis­tų­jų svei­ka­tos būk­lė ge­res­nė, nors vi­si ne­lai­mę iš­gy­ve­nę tu­ris­tai pa­ty­rė šo­ką.

„Su­žeis­ti pi­lie­čiai, ku­rie jau­čia­si ge­riau, sek­ma­die­nį da­vė par­ody­mus žan­dar­me­ri­jai, ku­ri šiuo me­tu ti­ria šį įvy­kį, ir jie nu­ro­dė, kad bu­vo sli­di ke­lio dan­ga, ne­se­niai bu­vo li­ję, bu­vo va­žiuo­ja­ma ga­nė­ti­nai di­de­liu grei­čiu ir tie­siog vai­ruo­tas, kaip spė­ja mū­sų pi­lie­čiai, ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio stai­gia­me po­sū­ky­je“, – sa­kė D.Pa­užai­tė.

Jos tei­gi­mu, tu­ris­tus ve­žu­sį dži­pą, ku­ris nu­si­ri­to nuo skar­džio į užt­van­ką, vai­ra­vo Tur­ki­jos pi­lie­tis, kar­tu vy­ko Tur­ki­jos pi­lie­tė gi­dė. Lie­tu­viai šią eks­kur­si­ją įsi­gi­jo ir vie­ti­nės agen­tū­ros.

Pa­sak kon­su­lės, ren­kan­tis eks­kur­si­jas la­bai svar­bu pa­si­do­mė­ti, ar or­ga­ni­za­to­riai tu­ri tei­sę jas reng­ti.

„Pir­miau­sia, be abe­jo, no­rė­tu­me re­ko­men­duo­ti rink­tis pa­ti­ki­mus to­kių eks­kur­si­jų or­ga­ni­za­to­rius, tai yra la­bai svar­bu, la­bai svar­bu iš anks­to pa­si­ti­krin­ti, ar ta bend­ro­vė tu­ri tei­sę, ar tu­ri lei­di­mus teik­ti to­kių eks­kur­si­jų pa­slau­gas“, – pa­brė­žė D.Pa­užai­tė.

Kaip skel­bia ži­niask­lai­da, per ava­ri­ją Tur­ki­jo­je nu­ken­tė­jo tu­ris­tai iš Tau­ra­gės.