Turkijoje per autobuso avariją nukentėjo penki lietuviai
Tur­ki­jo­je per au­to­bu­so ava­ri­ją bu­vo su­žeis­ti pen­ki Lie­tu­vos pi­lie­čiai, penk­ta­die­nio ry­tą BNS pra­ne­šė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas Kęs­tu­tis Vaš­ke­le­vi­čius.

iš pen­kių per au­to­bu­so ava­ri­ją nu­ken­tė­ju­sių lie­tu­vių trys jau grį­žo į vieš­bu­tį, ki­ti du li­go­ni­nę tu­rė­tų pa­lik­ti ar­ti­miau­siu me­tu, pra­ne­šė ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius „Tez Tour“.

„Pir­mie­ji trys tu­ris­tai, ku­rie bu­vo ap­žiū­rė­ti, jie bu­vo nu­ga­ben­ti į vieš­bu­tį va­kar (ket­vir­ta­die­nį), – BNS penk­ta­die­nį sa­kė „Tez Tour“ at­sto­vė spau­dai In­ga Aukš­tuo­ly­tė.

„Du žmo­nės pa­lik­ti li­go­ni­nė­je me­di­ci­ni­nei pa­ti­krai. Tai ne­reiš­kia, kad ten kaž­kas la­bai ypa­tin­go, bet tai yra for­ma­lūs da­ly­kai dėl drau­di­mo po­li­sų ir pa­na­šiai“, – tei­gė ji.

Pa­sak jos, poil­siau­to­jai ne­iš­sa­kė po­rei­kio į Lie­tu­vą grįž­ti anks­čiau, nei pla­nuo­ta.

„Mes ne­ga­vo­me to­kio pra­šy­mo, kad jie no­rė­tų vyk­ti at­gal na­mo“, – pri­dū­rė „Tez Tour“ at­sto­vė.

Jos tei­gi­mu, poil­siau­to­jai į Lie­tu­vą tu­rė­tų par­skris­ti rugp­jū­čio 11 ir 13 die­no­mis. Tu­ris­tai at­os­to­gau­ja An­ta­li­jos re­gio­ne Ke­me­re. Į eis­mo įvy­kį jie pa­te­ko vyk­da­mi į pa­žin­ti­nę eks­kur­si­ją Pa­mu­ka­lė­je, sa­kė I.Aukš­tuo­ly­tė.

At­sto­vė nu­ro­dė, jog įvy­kį ti­ria Tur­ki­jos tei­sė­sau­ga, kol kas ne­ži­no­ma, dėl ko­kių prie­žas­čių įvy­ko ava­ri­ja.

Lie­tu­vos kon­su­las Tur­ki­jo­je su­si­sie­kė su vi­sais pen­kiais į eis­mo įvy­kį pa­te­ku­siais Lie­tu­vos pi­lie­čiais, BNS pa­tvir­ti­no už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro at­sto­vas spau­dai Kęs­tu­tis Vaš­ke­le­vi­čius.

„Mū­sų kon­su­las ne­se­niai su­si­sie­kė ir su li­ku­siais dviem Lie­tu­vos pi­lie­čiais, ku­rie yra De­niz­lio li­go­ni­nė­je. Jiems su­teik­ta pir­ma me­di­ci­ni­nė pa­gal­ba ir jie šian­dien (penk­ta­die­nį) tu­rė­tų bū­ti iš­leis­ti iš li­go­ni­nės“, – sa­kė K.Vaš­ke­le­vi­čius.

Au­to­bu­sas ket­vir­ta­die­nį ap­vir­to tarp An­ta­li­jos ir Pa­mu­ka­lės mies­tų. Ru­si­jos am­ba­sa­dos Tur­ki­jo­je at­sto­vas spau­dai Ru­si­jos nau­jie­nų agen­tū­rai „In­ter­fax“ sa­kė, kad per ava­ri­ją žu­vo ke­tu­ri Ru­si­jos pi­lie­čiai, o dar 27 bu­vo su­žeis­ti.