Turizmo departamente dirba miegančiosios gražuolės
Pa­va­sa­rį į mū­sų ša­lį plūs­tant ne­men­kam tu­ris­tų srau­tui, di­dė­ja gi­dų po­rei­kis. Ta­čiau kur­sus bai­gę spe­cia­lis­tai ne­ga­li už­siim­ti no­ri­ma veik­la, nes Vals­ty­bi­nis tu­riz­mo de­par­ta­men­tas (VTD) del­sia jiems iš­duo­ti gi­do pa­žy­mė­ji­mus ar bent jau įtrauk­ti juos į ofi­cia­liai Lie­tu­vo­je dir­ban­čių gi­dų są­ra­šą.

Bai­gu­sių­jų kur­sus tei­gi­mu, dėl to, kad jie lai­ku ne­įgy­ja tei­sės dirb­ti, nu­ken­čia ir vals­ty­bė, nes ji ne­gau­na pi­ni­gų, ku­riuos ga­lė­tų su­mo­kė­ti dir­ban­tys gi­dai. Ta­čiau VTD prob­le­mų čia ne­ma­to, esą „vis­kas da­ro­ma pa­gal įsta­ty­mus“.

Pa­siū­lė dar pa­lauk­ti

Ba­lan­džio pra­džio­je gi­dų kur­sus bai­gu­si Vir­gi­ni­ja T. „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo, kad juos lan­kė pu­sę me­tų ir ti­kė­jo­si, jog ga­lės pra­dė­ti dirb­ti dar šį pa­va­sa­rį ga­vu­si gi­do pa­žy­mė­ji­mą.

„Se­niai to no­rė­jau, o pra­ėju­sį ru­de­nį ap­sisp­ren­džiau lan­ky­ti kur­sus. Ne­bu­vo leng­va du kar­tus per sa­vai­tę va­ka­rais iš­trūk­ti į pa­skai­tas. Vis dėl­to iš­lai­kiau vi­sus rei­kia­mus eg­za­mi­nus, ga­vau kur­sų bai­gi­mo pa­žy­mė­ji­mą. Ta­čiau stai­ga vi­sos iliu­zi­jos iš­sisk­lai­dė...“ – pri­si­pa­ži­no Vir­gi­ni­ja T. Mer­gi­nos vil­tis su­žlug­dė ži­nia, kad net ir tu­rin­tie­ji kur­sų bai­gi­mą pa­tvir­ti­nan­čius do­ku­men­tus ne­aiš­ku ka­da bus įra­šy­ti į gi­dų są­ra­šą bei gaus gi­do pa­žy­mė­ji­mus.

O be jų vers­tis gi­do pra­kti­ka ne­ga­li­ma – tai pri­lygs­ta ko­ne ne­le­ga­liam dar­bui.

Bai­gu­si kur­sus vil­nie­tė su­ži­no­jo, kad gi­do pa­žy­mė­ji­mus jiems pa­ga­mins per 30 dar­bo die­nų. Jau vien tai jai su­kė­lė abe­jo­nių – kur ir iš ko bus ga­mi­na­mi tie pa­žy­mė­ji­mai, kad tam rei­kia tiek lai­ko?

Tie­sa, gi­dai ga­li dirb­ti ir be mi­nė­tų pa­žy­mė­ji­mų, jei jie bū­na įtrauk­ti į ša­lies gi­dų są­ra­šą.

Ta­čiau Vir­gi­ni­ja T. į to­kį są­ra­šą dar nė­ra įtrauk­ta, nors po kur­sų bai­gi­mo pra­ėjo be­veik mė­nuo.

„Ne­ga­liu su­pras­ti, kas at­rin­ko „są­ra­šo ver­tus žmo­nes“ ir ko­kiais kri­te­ri­jais va­do­vau­jan­tis tai pa­da­ry­ta: kai kas iš mū­sų gru­pės jau se­niai įra­šy­ti į ša­lies gi­dų są­ra­šą, o ma­nęs ir ki­tų kur­sų lan­ky­to­jų ja­me kaip nė­ra, taip nė­ra“, – ste­bė­jo­si pa­šne­ko­vė.

Ji pa­sa­ko­jo, kad dar dau­giau abe­jo­nių VTD veik­los skaid­ru­mu re­gis­truo­jant nau­jus, ką tik kur­sus bai­gu­sius gi­dus su­kė­lė jos ko­le­gos iš VTD gau­tas raš­tas, ku­ria­me aiš­ki­na­ma, esą grei­tai gi­do pa­žy­mė­ji­mo ti­kė­tis ne­ver­ta. Mat kei­čia­mi tei­sės ak­tai ir dar ne­pat­vir­tin­ta nau­ja gi­do pa­žy­mė­ji­mo for­ma, to­dėl nau­ji pa­žy­mė­ji­mai lai­ki­nai ne­iš­duo­da­mi.

„Gi­do pa­žy­mė­ji­mai ne­iš­duo­da­mi nei pa­gal se­ną­ją tvar­ką, nei pa­gal nau­ją­ją – pro­ce­sas įstri­gęs. Ta­čiau dėl to ken­čia ir vals­ty­bė – ne­su­ren­ka­mi mo­kes­čiai, ku­rie tu­rė­tų pa­pil­dy­ti vals­ty­bės biu­dže­tą“, – pa­žy­mė­jo vil­nie­tė.

Šiuo metu dirbantys gidai yra labai užimti, jų laikas suplanuotas ne vienai savaitei į priekį. Romo Jurgaičio nuotrauka

Ban­do už­pil­dy­ti nišą

Vir­gi­ni­ja T. bai­gė Vil­niaus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro (TIC) reng­tus gi­dų kur­sus, tru­ku­sius nuo pra­ėju­sių me­tų spa­lio iki šių me­tų ba­lan­džio pra­džios. Gi­dų kur­sus mi­nė­tas cen­tras or­ga­ni­zuo­ja nuo 2000 me­tų. Per tą lai­ką su­si­for­ma­vo kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų – dės­ty­to­jų ko­lek­ty­vas. Kas­met su­bu­ria­ma 40–50 gi­dų kur­sų lan­ky­to­jų gru­pė. Šį pa­va­sa­rį pa­si­bai­gę kur­sai klau­sy­to­jams kai­na­vo po 270 eu­rų. Bai­gu­siems kur­sus as­me­nims iš­duo­da­mas gi­dų kur­sų bai­gi­mo pa­žy­mė­ji­mas, pa­gal ku­rį VTD iš­duo­da gi­do pa­žy­mė­ji­mą.

„Vi­siems, ku­rie lan­kė mū­sų ren­gia­mus kur­sus ir iš­lai­kė eg­za­mi­nus, iš­da­vė­me kur­sų bai­gi­mo pa­žy­mė­ji­mus, o dėl gi­do pa­žy­mė­ji­mų iš­da­vi­mo spren­džia VTD“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no VšĮ „Go Vil­nius“ Tu­riz­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji pro­jek­tų va­do­vė Vil­ma Dau­ba­rie­nė. Ji pa­žy­mė­jo, kad pa­na­šius kur­sus sos­ti­nė­je ren­gia ir ki­tos or­ga­ni­za­ci­jos.

Anot V. Dau­ba­rie­nės, gi­dų kur­sus kas­met bai­gia apie pus­šim­tis žmo­nių, bet ne vi­si dir­ba gi­dais. To­dėl se­zo­no me­tu Vil­niaus mies­te la­bai jau­čia­mas gi­dų sty­gius. Mat dau­ge­lis į kur­sus su­si­rin­ku­sių žmo­nių kal­ba po­pu­lia­riau­sio­mis Lie­tu­vo­je už­sie­nio kal­bo­mis – ang­lų ar­ba ru­sų. Tik re­tas jų įval­dęs ja­po­nų, ki­nų kal­bas. Pa­sta­ruo­ju me­tu pa­ste­bi­mas itin iš­au­gęs skan­di­na­vų kal­bo­mis, ypač šve­dų, kal­ban­čių gi­dų po­rei­kis. Trūks­ta net pra­ncū­ziš­kai kal­ban­čių gi­dų.

Šiuo me­tu dir­ban­tys gi­dai yra la­bai užim­ti, jų lai­kas su­pla­nuo­tas ne vie­nai sa­vai­tei į prie­kį.

„No­rė­tu­me, kad bai­gu­sie­ji gi­dų kur­sus ir mo­kan­tie­ji re­tes­nę kal­bą mė­gin­tų dirb­ti gi­dais. La­bai rei­kia nau­jų gi­dų, jau­nų žmo­nių, ku­rie ga­lė­tų pa­siū­ly­ti ne­gir­dė­tų idė­jų, tu­ris­tams su­ge­bė­tų įdo­miau pri­sta­ty­ti mū­sų kraš­to kul­tū­ros, ar­chi­tek­tū­ros, gam­tos įžy­my­bes“, – tei­gė V. Dau­ba­rie­nė. Anot jos, šiuo me­tu dir­ban­tys gi­dai yra la­bai užim­ti, jų lai­kas su­pla­nuo­tas ne vie­nai sa­vai­tei į prie­kį.

Vil­niaus TIC duo­me­ni­mis, į sos­ti­nę at­vyks­tan­čių tu­ris­tų kas­met dau­gė­ja. Per­nai Vil­niu­je ap­si­lan­kė per 1 mln. tu­ris­tų. Šie­met jų tu­rė­tų bū­ti dar dau­giau, nes, ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gas tei­kian­čių įmo­nių duo­me­ni­mis, jo­se kas­met nak­vo­ja be­veik 5 proc. dau­giau at­vy­kė­lių, nei bū­da­vo iki tol.

Rei­kia atsinaujinti

Tai, kad kur­sus bai­gę gi­dai ne­su­lau­kia gi­do pa­žy­mė­ji­mų ir įre­gis­tra­vi­mo Lie­tu­vos gi­dų duo­me­nų ba­zė­je, Lie­tu­vos gi­dų są­jun­gos pre­zi­den­tas Li­nas Dau­ba­ras pa­va­di­no tu­riz­mo plė­trą stab­dan­čiu veiks­niu. Jis iro­niš­kai pra­si­ta­rė, kad mė­ne­sį pa­lauk­ti, kol VTD par­engs gi­do pa­žy­mė­ji­mus, jau yra ta­pę nor­ma.

Be­je, pa­čiam L. Dau­ba­rui gi­do pa­žy­mė­ji­mo te­ko lauk­ti... tris mė­ne­sius. „Per tiek lai­ko ir ak­ty­viau­sias tu­riz­mo se­zo­nas bai­gia­si, o ir žmo­gus, taip il­gai ne­ga­vęs pa­žy­mė­ji­mo, pra­ran­da no­rą už­siim­ti šia veik­la“, – kal­bė­jo L. Dau­ba­ras.

Anot jo, šiuo me­tu dau­gu­ma gi­dų tu­ri gi­do pa­žy­mė­ji­mus, iš­spaus­din­tus ant po­pie­riaus, ir spe­cia­lias la­mi­nuo­tas kor­te­les, ku­rias pri­si­se­ga dirb­da­mi su tu­ris­tais. Vis daž­niau pa­si­girs­ta kal­bų, kad se­nie­ji pa­žy­mė­ji­mai dėl esą per men­kos jų tech­ni­nės ap­sau­gos ga­li bū­ti kei­čia­mi. Ta­čiau Lie­tu­vos gi­dų są­jun­gai kol kas ne­ži­no­ma, kas ir kaip bus da­ro­ma.

Per­nai Vil­niu­je ap­si­lan­kė per 1 mln. tu­ris­tų, o šie­met jų tu­rė­tų bū­ti dar dau­giau.

Lie­tu­vos gi­dų są­jun­gos va­do­vas pa­tvir­ti­no VšĮ „Go Vil­nius“ spe­cia­lis­tų tei­gi­nius, kad Lie­tu­vo­je gi­dų, ypač jau­nes­nių, la­bai trūks­ta, nes dau­gu­ma vis dar te­be­dir­ban­čių spe­cia­lis­tų yra vy­res­nio am­žiaus ir jiems su­nku „laks­ty­ti“ su tu­ris­tais, kar­tais ir dėl svei­ka­tos prob­le­mų. To­dėl iš dau­giau kaip 4 tūkst. gi­dų, įra­šy­tų į ša­lies gi­dų są­ra­šą, net ir se­zo­no me­tu dir­ba vos 600.

Ti­ki­na, kad įrašo

VTD Tu­riz­mo veik­los prie­žiū­ros sky­riaus pa­ta­rė­ja Da­lia Sku­čai­tė pa­tvir­ti­no, kad VTD iš tie­sų lai­ki­nai ne­iš­duo­da gi­do pa­žy­mė­ji­mų – esą Vals­ty­bės do­ku­men­tų tech­no­lo­gi­nės ap­sau­gos tar­ny­ba ren­gia nau­jo gi­do pa­žy­mė­ji­mo sau­gio­jo do­ku­men­to blan­ko es­ki­zą ir gra­fi­nį pro­jek­tą. Ta­čiau, anot jos, as­mens, ku­rį Pro­fe­si­nės kva­li­fi­ka­ci­jos ver­ti­ni­mo ir pri­pa­ži­ni­mo ko­mi­si­ja pri­pa­ži­no tin­ka­mu dirb­ti gi­du, duo­me­nys įra­šo­mi į Gi­do pa­žy­mė­ji­mą tu­rin­čių as­me­nų są­ra­šą, ta­da jis ga­li už­siim­ti šia veik­la.

Pa­sak D. Sku­čai­tės, kas­met į VTD krei­pia­si apie 250 as­me­nų dėl kva­li­fi­ka­ci­jos pri­pa­ži­ni­mo bei gi­do pa­žy­mė­ji­mų iš­da­vi­mo. 2016 me­tais bu­vo iš­duo­ti 236 gi­do pa­žy­mė­ji­mai. 2017 me­tų sau­sio-va­sa­rio mė­ne­siais – 6 pa­žy­mė­ji­mai, o ko­vo-ba­lan­džio mė­ne­siais – 44 pa­žy­mė­ji­mai.

Šiuo me­tu dir­ban­tys gi­dai yra la­bai užim­ti, jų lai­kas su­pla­nuo­tas ne vie­nai sa­vai­tei į prie­kį.