Turizmo departamentas turi naują vadovę
Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to va­do­ve nuo pir­ma­die­nio ta­po Eu­ro­pos ku­ror­tų aso­cia­ci­jos vi­cep­re­zi­den­tė Jur­gi­ta Kaz­laus­kie­nė.

Ūkio mi­nis­tras Eval­das Gus­tas pir­ma­die­nį pa­sky­rė J.Kaz­laus­kie­nę į nau­jas par­ei­gas, pra­ne­šė Ūkio mi­nis­te­ri­ja.

Nau­jo­ji de­par­ta­men­to va­do­vė kon­kur­są lai­mė­jo gruo­džio 19 die­ną, nuo to lai­ko ją ti­kri­no tei­sė­sau­ga. Tuo me­tu ji BNS ža­dė­jo ar­ti­miau­sius pla­nus ir po­ky­čius de­par­ta­men­te ko­men­tuo­ti tik tuo­met, kai pra­dės ei­ti par­ei­gas. Ta­čiau pir­ma­die­nį su J.Kaz­laus­kie­ne BNS ne­pa­vy­ko su­si­siek­ti.

J.Kaz­laus­kie­nė anks­čiau yra bu­vu­si Lie­tu­vos ku­ror­tų aso­cia­ci­jos va­do­vė.

Mi­nis­trui ne­pra­tę­sus bu­vu­sios de­par­ta­men­to va­do­vės Rai­mon­dos Bal­nie­nės ka­den­ci­jos, spa­lio pra­džio­je ji ta­po vy­riau­sią­ja pa­ta­rė­ja, o de­par­ta­men­tui lai­ki­nai va­do­va­vo di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Juo­zas Ra­guc­kas.

R.Bal­nie­nė pos­to ne­te­ko po to, kai ne­pri­siė­mė at­sa­ko­my­bės už ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rės „Go Pla­net Tra­vel“ ban­kro­tą ir ūkio mi­nis­tro bu­vo nu­baus­ta pa­pei­ki­mu. Ūkio mi­nis­tras Eval­das Gus­tas po to ne­be­siū­lė pra­tęs­ti R.Bal­nie­nės dar­bo ki­tai ka­den­ci­jai.