Turi vaikų – buto neparduosi
Kiek­vie­na Lie­tu­vos šei­ma, ke­ti­nan­ti keis­ti gy­ve­na­mą­jį būs­tą ir tu­rin­ti ne­pil­na­me­čių vai­kų, ne­tru­kus ga­li at­si­dur­ti vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tų aki­ra­ty­je. Jie, ta­pę sa­vi­tais sek­liais, apie to­kias šei­mas pri­va­lės su­rink­ti dau­gy­bę in­for­ma­ci­jos.

Taip elg­tis val­di­nin­kus įpa­rei­gos So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) Vy­riau­sy­bei pa­teik­tos Bend­rų­jų vai­ko tei­sių ap­sau­gos nuo­sta­tų pa­tai­sos.

Šiuo me­tu ša­lies teis­mai, iš­duo­da­mi lei­di­mus par­duo­ti būs­tus šei­moms, ku­rio­se yra ne­pil­na­me­čių as­me­nų, kar­tais, nors ne vi­sa­da, pa­pra­šo sa­vi­val­dy­bių vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rių (VTAS) dar­buo­to­jų pa­teik­ti pa­žy­mas, ar tos šei­mos ne­įtrauk­tos į so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų aps­kai­tą. Kai ku­rio­se vie­to­vė­se teis­mai to­kių do­ku­men­tų ne­rei­ka­lau­ja.

Da­bar SADM sie­kia, kad šias pa­žy­mas pa­keis­tų vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tų raš­tai. To­dėl VTAS dar­buo­to­jai tu­rė­tų kas­kart vyk­ti ti­krin­ti šei­mų gy­ve­ni­mo są­ly­gų, o tė­vams rei­kė­tų pa­teik­ti be­veik to­kius pat do­ku­men­tus, kaip ir no­rint tap­ti vai­ko glo­bė­jais ar įtė­viais, taip pat įro­dy­mus, kur par­da­vu­si būs­tą gy­vens šei­ma, vai­kai.

At­sa­ko­my­bė už­guls VTAS specialistus

Lie­tu­vos vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bų (sky­rių) va­do­vų aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kė Al­du­tė Ja­se­liū­nė pa­brė­žė, kad SADM siū­ly­mas keis­ti Bend­ruo­sius vai­ko tei­sių ap­sau­gos nuo­sta­tus aso­cia­ci­jo­je ne­bu­vo ap­tar­tas, nors tai rei­kė­jo pa­da­ry­ti iki va­sa­rio 25 die­nos. Aso­cia­ci­ja apie ren­gia­mą tei­sės ak­tų pro­jek­tą lai­ku ne­in­for­muo­ta.

Ta­čiau spe­cia­lis­tams jau da­bar ky­la la­bai daug klau­si­mų. „Vi­sų pir­ma ne­aiš­ku, kam tie raš­tai bus tei­kia­mi. Da­bar jie rei­ka­lin­gi teis­mams, o pa­gal ren­gia­mas įsta­ty­mų pa­tai­sas šiuos raš­tus rei­kės pa­teik­ti no­ta­rams. To­dėl ga­lu­ti­nis žo­dis ir at­sa­ko­my­bė už­guls sa­vi­val­dy­bių VTAS spe­cia­lis­tus“, - pri­pa­ži­no A. Ja­se­liū­nė. Aki­vaiz­du, kad VTAS dar­buo­to­jai rei­ka­laus iš tė­vų kiek ga­li­ma dau­giau duo­me­nų, nes tu­rės iš­sa­miai iš­tir­ti kiek­vie­nos šei­mos gy­ve­ni­mo są­ly­gas. Dėl to smar­kiai pa­di­dės spe­cia­lis­tų dar­bo krū­vis. Jų ga­li ne­beuž­tek­ti, tad at­si­ras po­rei­kis di­din­ti eta­tų skai­čių. Ta­čiau apie tai kol kas net ne­už­si­me­na­ma.

„Dau­giau­sia abe­jo­nių, ar tiks­lin­ga reng­ti to­kius raš­tus, kils tais at­ve­jais, kai šei­ma bu­tą ne par­duos, bet, pa­vyz­džiui, no­rės jį įkeis­ti im­da­ma pa­sko­lą būs­tui. Juk aki­vaiz­du, kad ti­krai ne­ga­li­me nu­ma­ty­ti, ar šei­ma įstengs iš­mo­kė­ti pa­sko­lą“, - svars­tė Lie­tu­vos vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bų (sky­rių) va­do­vų aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kė.

Do­mė­sis ne tik so­cia­li­nės ri­zi­kos šeimomis

Iki šiol sa­vi­val­dy­bės tik tei­kia teis­mui in­for­ma­ci­ją, ar šei­mo­je už­fik­suo­ta vai­ko tei­sių pa­žei­di­mų, ar ji įtrauk­ta į so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų aps­kai­tą. Tuo rem­da­ma­sis teis­mas lei­džia ar­ba ne­lei­džia tė­vams par­duo­ti ar įkeis­ti šei­mos tur­to. Da­bar sie­kia­ma, kad VTAS teik­tų teis­mui ir raš­tą apie tai, ar šei­ma už­ti­kri­na sa­vo vai­kams tei­sę į gy­ve­ni­mo są­ly­gas, bū­ti­nas jų fi­zi­niam, pro­ti­niam, dva­si­niam ir do­ro­vi­niam vys­ty­mui­si. Ta­čiau prieš ra­šy­da­mi to­kius raš­tus VTAS spe­cia­lis­tai kiek­vie­nu at­ve­ju tu­rės vyk­ti ti­krin­ti šei­mų gy­ve­ni­mo są­ly­gų, rei­ka­lau­ti, kad tė­vai jiems pa­teik­tų įvai­riau­sius do­ku­men­tus.

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pa­ta­rė­ja so­cia­li­niais klau­si­mais Aud­ro­nė Va­rei­ky­tė LŽ tvir­ti­no, jog sa­vi­val­dy­bės ne­pri­ta­ria Bend­rų­jų vai­ko tei­sių ap­sau­gos nuo­sta­tų pa­tai­soms. „Pa­lie­ka­ma di­de­lė erd­vė in­terp­re­tuo­ti, nors tam ne­tu­ri­ma tei­si­nio pa­grin­do, nė­ra ir ga­li­my­bių rei­ka­lau­ti, kad tė­vai pa­teik­tų ko­kias nors pa­žy­mas“, - tei­gė ji. Anot A. Va­rei­ky­tės, tė­vams rei­kė­tų gau­ti me­di­kų, iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų, mo­kyk­lų, se­niū­ni­jų ir ki­tų įstai­gų pa­žy­mas, taip pat - do­ku­men­tus, įro­dan­čius, kur par­da­vu­si būs­tą gy­vens šei­ma, vai­kai. To­kią in­for­ma­ci­ją VTAS spe­cia­lis­tai gal­būt ga­lė­tų kaup­ti apie vi­sas vai­kus au­gi­nan­čias šei­mas, ku­rių Lie­tu­vo­je yra maž­daug 300 tūks­tan­čių. Bet da­bar mi­nė­tų sky­rių spe­cia­lis­tai ne­tu­ri tei­sės sa­va­ran­kiš­kai rink­ti in­for­ma­ci­jos apie šei­mą, ne­pris­ki­ria­mą so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų ka­te­go­ri­jai, kai tam nė­ra ju­ri­di­nio pa­grin­do.

SADM Šei­mos ir bend­ruo­me­nių de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Dai­na Ur­bo­nai­tie­nė tik for­ma­liai LŽ pa­aiš­ki­no, esą ini­ci­juo­ti Bend­rų­jų vai­ko tei­sių ap­sau­gos nuo­sta­tų pa­kei­ti­mą pa­siū­lė Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. Ta­čiau ji pri­pa­ži­no, kad kar­tu su ga­li­my­be teik­ti ad­mi­nis­tra­ci­nes pa­slau­gas elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis VTAS val­di­nin­kams at­si­ran­da ir pa­pil­do­mų funk­ci­jų - reng­ti iš­sa­mius raš­tus apie ne­pil­na­me­čius vai­kus au­gi­nan­čias šei­mas.

Ban­dy­mas ei­ti po­li­ci­nės vals­ty­bės keliu

Lie­tu­vos tė­vų fo­ru­mo ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Aud­rius Mu­raus­kas ste­bė­jo­si, kad mū­sų ša­ly­je jau ne pir­mą kar­tą ban­do­ma ei­ti po­li­ci­nės vals­ty­bės kū­ri­mo ke­liu - sie­kia­ma, jog gy­ven­to­jai vie­nas ki­tą sek­tų ir pri­žiū­rė­tų: „Keis­ta, kad dėl ret­kar­čiais gal­būt pa­si­tai­kan­čių pa­vie­nių at­ve­jų, kai tė­vai ne­gal­vo­ja apie vai­kų gy­ve­ni­mo są­ly­gas ir jie nu­ken­čia, no­ri­ma taip su­griež­tin­ti vi­sų šei­mų prie­žiū­rą ir ap­sun­kin­ti jų gy­ve­ni­mą.“ Jis pa­brė­žė, kad to­kioms už­ma­čioms įgy­ven­din­ti bus lei­džia­mi ir vals­ty­bės pi­ni­gai, nors tos lė­šos ga­lė­tų bū­ti in­ves­tuo­ja­mos į ki­tas pre­ven­ci­nes prie­mo­nes.

A. Mu­raus­kas at­krei­pė dė­me­sį, jog pa­sta­ruo­ju me­tu Lie­tu­vo­je vis daž­niau gir­dė­ti siū­ly­mų kuo dau­giau tei­sių su­teik­ti VTAS dar­buo­to­jams, kad šie ga­lė­tų rink­ti in­for­ma­ci­ją apie kiek­vie­ną vai­ką ir kiek­vie­ną Lie­tu­vos šei­mą. Lie­tu­vos tė­vų fo­ru­mo ta­ry­bos pir­mi­nin­ko nuo­mo­ne, tai jau ne­adek­va­tus vals­ty­bės ki­ši­ma­sis į šei­mų gy­ve­ni­mą, nes vie­šo­jo­je erd­vė­je ne­ma­ty­ti jo­kio po­rei­kio griež­tin­ti šei­mų prie­žiū­ros. A. Mu­raus­kui ky­la įta­ri­mų, kad gal­būt esa­ma ir ki­to­kių in­te­re­sų, ku­riais no­ri­ma pa­tei­sin­ti sie­kį rink­ti in­for­ma­ci­ją apie šei­mas. Lie­tu­vos tė­vų fo­ru­mo ta­ry­bos pir­mi­nin­kas ne­slė­pė abe­jo­nių, ar vi­sa su­rink­ta me­džia­ga apie Lie­tu­vos šei­mas ti­krai ga­li bū­ti pa­nau­do­ta vien ge­riems tiks­lams, ar ne­bus su­da­ry­tos są­ly­gos pikt­nau­džiau­ti ir įvai­riai in­terp­re­tuo­ti tei­sės ak­tus.