Turėtų patikrinti santuokos registraciją
Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja pri­me­na, kad as­me­nys, su­si­tuo­kę baž­ny­čio­je 1992 – 2001 m. lai­ko­tar­piu ir ne­pri­si­me­nan­tys, ar san­tuo­ką įtrau­kė į aps­kai­tą, tu­rė­tų kreip­tis į Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­rius ir iš­siaiš­kin­ti, ar su­da­ry­ta san­tuo­ka yra įtrauk­ta į re­gis­trus.  Tai rei­kė­tų pa­da­ry­ti iki šių me­tų pa­bai­gos. 

Tuo lai­ko­tar­piu ne­bu­vo aiš­kaus reg­la­men­ta­vo, kaip baž­ny­čio­je su­da­ry­tas san­tuo­kas įtrauk­ti į aps­kai­tą. Da­lis as­me­nų ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos įstai­goms pa­tei­kė baž­ny­ti­nius do­ku­men­tus ir tos san­tuo­kos yra aps­kai­ty­tos. Ta­čiau yra ir to­kių at­ve­jų, kai apie baž­ny­čio­je su­si­tuo­ku­sius žmo­nes vals­ty­bė nie­ko ne­ži­no, ra­šo­ma Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Ne­įtrau­kus to­kios san­tuo­kos į aps­kai­tą, at­ei­ty­je ga­li­ma su­si­dur­ti su daug ne­pa­to­gu­mų, pa­vyz­džiui, tvar­kan­tis pa­li­ki­mo klau­si­mus.

Tie su­tuok­ti­niai, ku­rie kreip­sis į ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos įstai­gą dėl to­kios san­tuo­kos įtrau­ki­mo į aps­kai­tą iki 2016 m gruo­džio 31 d., bus lai­ko­mi su­si­tuo­ku­siais nuo tos die­nos, kai fak­tiš­kai vy­ko san­tuo­kos ce­re­mo­ni­ja. Jei vie­nas iš su­tuok­ti­nių bus mi­ręs, san­tuo­ka vis tiek bus pri­pa­žįs­ta­ma įra­šius at­ku­ria­mą­jį san­tuo­kos su­da­ry­mo įra­šą.

Nuo 2017 m. sau­sio 1 d. tvar­ka kei­sis: į aps­kai­tą baž­ny­ti­nę san­tuo­ką bus ga­li­ma įtrauk­ti tik abiem su­tuok­ti­niams esant gy­viems. Be to, su­tuok­ti­niai bus lai­ko­mi su­si­tuo­ku­siais ne nuo baž­ny­ti­nės san­tuo­kos ce­re­mo­ni­jos die­nos, o nuo tos da­tos, ku­rią jų san­tuo­ka bus įtrauk­ta į aps­kai­tą.

Į aps­kai­tą ne­bus įtrau­kia­mos 1992–2001 m. baž­ny­čio­je su­da­ry­tos san­tuo­kos, jei­gu abu ar vie­nas iš su­tuok­ti­nių po to bus įre­gis­tra­vę ki­tą ci­vi­li­nę san­tuo­ką.

Vals­ty­bė įtrau­kia į aps­kai­tą san­tuo­kas, su­da­ry­tas pa­gal de­vy­nių tra­di­ci­nių re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių ir bend­ri­jų bei dvie­jų vals­ty­bės pri­pa­žin­tų re­li­gi­nių bend­ri­jų ka­no­nus – lo­ty­nų apei­gų ka­ta­li­kų, grai­kų apei­gų ka­ta­li­kų, evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų, evan­ge­li­kų re­for­ma­tų, evan­ge­li­kų bap­tis­tų (Lie­tu­vos evan­ge­li­kų bap­tis­tų bend­ruo­me­nių są­jun­ga), or­to­dok­sų (sta­čia­ti­kių), sen­ti­kių, ju­dė­jų, mu­sul­mo­nų su­ni­tų, ka­rai­mų, sep­tin­to­sios die­nos ad­ven­tis­tų (Sep­tin­to­sios die­nos ad­ven­tis­tų Baž­ny­čia).