Turėtų pakakti savanorių
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro Juo­zo Ole­ko skai­čia­vi­mais, ka­ro prie­vo­lei at­lik­ti tu­rė­tų pa­kak­ti sa­va­no­rių, tad pri­va­lo­mai šauk­ti į tar­ny­bą iš prie­vo­li­nin­kų są­ra­šo ga­li ir ne­pri­reik­ti.

Mi­nis­tro duo­me­ni­mis, šiuo me­tu sa­va­no­riš­kai ka­ro tar­ny­bą at­lik­ti no­rą par­eiš­kė jau 2200 jau­nuo­liai, o ka­ro tar­ny­bai su­pla­nuo­ta pa­šauk­ti 3 tūks­tan­čius.

„Šauk­ti­nių pro­ce­sas vyks­ta pa­kan­ka­mai sėk­min­gai, iš 3 tūkst., ku­riuos no­ri­me pa­kvies­ti, jau 2200 yra at­ėję sa­va­no­riais, dar tu­ri­me ke­tu­ris mė­ne­sius, tad ma­nau, kad tų 3 tūkst. ti­krai ga­li­me su­lauk­ti“, - tre­čia­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė J.Ole­kas.

Pa­sak jo, į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą bus šau­kia­ma, jei „liks lais­vų vie­tų nuo sa­va­no­rių“, bet „da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja ro­do, kad tų vie­tų vis ma­žiau ir ma­žiau“. „Į sa­vai­tę at­ei­na nuo 60 iki 100, mums trūks­ta apie 800, tai rei­kia maž­daug de­šimt sa­vai­čių, lie­pa, rugp­jū­tis, rug­sė­jo pra­džia, ir tu­rė­si­me. Pa­vyz­džiui, pir­mas vy­ki­mas į Klai­pė­dos dra­gū­nų ba­ta­lio­ną jau pil­nai už­pil­dy­tas sa­va­no­riais“, - sa­kė J.Ole­kas.

Mi­nis­tras taip pat džiau­gė­si, kad sa­va­no­riais už­si­ra­šo mo­ty­vuo­ti jau­ni žmo­nės, 90 proc. at­ėju­sių svei­ka­ta yra tin­ka­ma tar­ny­bai.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos šie­met pa­skelb­tuo­se šau­ki­mo į nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą są­ra­šuo­se įtrauk­ti 36 tūkst. 825 jau­nuo­liai. Pri­va­lo­mai de­vy­nių mė­ne­sių mo­ky­mams į ka­riuo­me­nę kvie­čia­mi 19-26 me­tų jau­nuo­liai. Šiais me­tais tar­ny­bai bus at­rink­ti 3 tūkst. as­me­nų, pir­me­ny­bę tei­kiant sa­va­no­riams.

Pri­va­lo­mo­ji ka­ro tar­ny­ba grą­žin­ta šį pa­va­sa­rį, rea­guo­jant į geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją - Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je ir iš­au­gu­sį ka­ri­nį ak­ty­vu­mą Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne.