Tūkstančiai žmonių dalyvauja Kovo 11-osios eitynėse sostinės centre
Lie­tu­va šeš­ta­die­nį šven­čia ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 27-ąsias me­ti­nes. Šia pro­ga įvai­riuo­se mies­tuo­se ren­gia­mi kon­cer­tai, iš­kil­min­gi mi­nė­ji­mai, par­odos.

Ke­li tūks­tan­čiai žmo­nių šeš­ta­die­nį žy­giuo­ja ei­ty­nė­se sos­ti­nės Ge­di­mi­no pros­pek­tu, mi­nė­da­mi 27-ąsias ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo me­ti­nes.

Dau­gu­ma jų ne­ša­si ne­di­de­les Lie­tu­vos vė­lia­vė­lės. Ei­ty­nė­se taip pat plaz­da Len­ki­jos ir Ukrai­nos vė­lia­vos.

Ei­se­na pra­si­dė­jo Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je po Bal­ti­jos ša­lių vė­lia­vų pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­jos. Čia ei­ty­nių da­ly­vius pa­svei­ki­no ne tik vals­ty­bės va­do­vai, bet ir pra­skri­dę Ny­der­lan­dų nai­kin­tu­vai, Bal­ti­jos ša­ly­se at­lie­kan­tys NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją.

Ei­ty­nių da­ly­viai žy­giuos iki Ka­ted­ros aikš­tės.

Ki­ti ko­vo 11-osios renginiai

Ry­te is­to­ri­nis at­sis­ky­ri­mas nuo So­vie­tų Są­jun­gos tra­di­ciš­kai iš­kil­min­gai bu­vo pa­mi­nė­tas po­sė­dy­je Sei­me.

Vi­dur­die­nį sos­ti­nės Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je vyks Bal­ti­jos ša­lių vė­lia­vų pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja. Iš­kart po jo ren­gia­mos šven­ti­nės ei­ty­nės „Mū­sų lais­vė“ Ge­di­mi­no pros­pek­tu nuo Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tės iki Ka­ted­ros aikš­tės.

Vil­niu­je bus ne­ša­ma 400 me­trų Lie­tu­vos tris­pal­vė, Ka­ted­ros aikš­tė­je iš jos bus su­for­muo­ta tris­pal­vė šir­dis. Ge­di­mi­no pros­pek­te tris­pal­vės spal­vo­mis įsi­žiebs švie­so­fo­rai, gel­to­na ža­lia rau­do­na nu­švis ir Tri­jų Kry­žių kal­no pa­mink­las bei Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tas.

Prie sos­ti­nės Bal­to­jo til­to vyks ait­va­rų šven­tė „Skren­dan­ti lais­vės vė­lia­va“. Virš Vil­niaus sklęs di­džiu­lė net 400 kvad­ra­ti­nių me­trų plo­to Lie­tu­vos vė­lia­va ir uni­ka­lios kons­truk­ci­jos tris­pal­vis ait­va­ras.

Vė­liau V.Ku­dir­kos aikš­tė­je Vil­niu­je ren­gia­mas šven­ti­nis kon­cer­tas „E­su ga­lin­ga, skam­ban­ti, gra­ži!“.