Tūkstančiai jaunuolių renkasi į parodą „Studijos 2017“
Vil­niaus par­odų cen­tre „Li­tex­po“ vyks­ta kas­me­ti­nė stu­di­jų mu­gė. Tra­di­ciš­kai gau­siai lan­ko­ma­me ren­gi­ny­je jau­nuo­liai ga­li su­si­pa­žin­ti su de­šim­čių įvai­riau­sių mo­ky­mo įstai­gų siū­lo­mo­mis prog­ra­mo­mis.

Tūks­tan­čiai abi­tu­rien­tų ir jau­nų žmo­nių kas­met svars­to ir ku­ria at­ei­ties pla­nus, ieš­ko­da­mi tin­ka­miau­sio spren­di­mo kur mo­ky­tis. Kaip sa­ko ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai, jiems ir skir­ta tarp­tau­ti­nė mo­ky­mo­si, ži­nių ir kar­je­ros pla­na­vi­mo par­oda „Stu­di­jos“, su­pa­žin­di­nan­ti su stu­di­jų ga­li­my­bė­mis Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je, su rei­ka­lin­giau­sio­mis pro­fe­si­jo­mis ir spe­cia­ly­bė­mis, su kar­je­ros ir vers­lo pers­pek­ty­vo­mis, su sta­žuo­tė­mis ir sa­va­no­rys­te.

Par­odos mo­to – „Lais­vė rink­tis“. Tai ga­li­my­bė sa­va­ran­kiš­kai ieš­ko­ti at­sa­ky­mų, ne­bi­jo­ti iš­šū­kių ir ne­tra­di­ci­nių spren­di­mų, drą­siai ieš­ko­ti sa­vęs ir rink­tis tai, ko no­ri!

Kaip pra­ne­ša mu­gės or­ga­ni­za­to­riai, kon­cen­truo­tas par­odos tu­ri­nys api­man­tis kar­je­ros pla­na­vi­mą, rei­ka­lin­gas pro­fe­si­jas, pers­pek­ty­vias spe­cia­ly­bes, vi­sų pa­ko­pų stu­di­jas Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je, kal­bų mo­ky­mo­si ga­li­my­bes, stu­di­jų ko­ky­bę, vers­lu­mo įgū­džių ug­dy­mą, vers­lo įmo­nių lū­kes­čius bū­si­mam dar­buo­to­jui, as­me­ni­nių sa­vy­bių iš­gry­ni­ni­mą, tiks­lų iš­si­kė­li­mą, sa­vęs pa­ži­ni­mą.