TS-LKD svajoja laimėti rinkimus
Šeš­ta­die­nį Vil­niu­je vyks­tan­čia­me Tė­vy­nės są­jun­gos - Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) su­va­žia­vi­me par­ti­jos vai­rą pe­ri­man­tis eu­ro­par­la­men­ta­ras Gab­rie­lius Lands­ber­gis sa­vo Lie­tu­vos vi­zi­ją sie­ja pir­miau­sia su po­ky­čiais švie­ti­me.

Sa­vo ruo­žtu į su­va­žia­vi­mo de­le­ga­tus krei­pę­sis kon­ser­va­to­rių gar­bės pir­mi­nin­kas, nau­jo­jo ly­de­rio se­ne­lis Vy­tau­tas Lands­ber­gis pa­brė­žė, kad no­rint da­ry­ti po­ky­čius, svar­bu lai­mė­ti at­ei­nan­čius Sei­mo rin­ki­mus.

„Lie­tu­vo­je pra­de­da­me nau­ją eta­pą. Ma­tau sa­vo tiks­lą la­bai aiš­kiai. Drau­ge su ju­mis pa­siū­ly­ti to­les­nį ke­lią Lie­tu­vos žmo­nėms – kaip tap­ti iš­si­la­vi­nu­sia, kles­tin­čia ir sau­gia vals­ty­be“, - kal­bė­jo G.Lands­ber­gis.

„Suo­mi­jos vy­riau­sy­bė dis­ku­tuo­ja, kaip iš­lai­ky­ti ly­de­rys­tę švie­ti­mo sri­ty­je ir ne­at­si­lik­ti nuo spar­čiai be­si­ve­jan­čių Azi­jos vals­ty­bių. Tuo tar­pu šian­die­ni­nė Lie­tu­vos vy­riau­sy­bė dis­ku­tuo­ja, kaip švie­ti­mo sri­tį iš­lai­ky­ti Vik­to­ro Us­pas­ki­cho ir Dar­bo par­ti­jos fi­nan­si­nių srau­tų ly­de­rys­tė­je“, - ap­gai­les­ta­vo jis.

V.Lands­ber­gis pa­brė­žė, kad no­rint pa­baig­ti da­bar­ti­nių val­dan­čių­jų „iš­kry­pi­mus“, rei­kia lai­mė­ti Sei­mo rin­ki­mus, ku­rie vyks 2016 me­tų ru­de­nį.

„Y­ra to­kia pra­kti­ka kaip Vy­riau­sy­bės pos­tų ver­tin­gu­mas pa­gal pa­ja­mas par­ti­jai ir mi­nis­te­ri­jų ba­lai pa­gal tai, kiek ku­ri mi­nis­te­ri­ja at­ne­ša pa­ja­mų ją ga­vu­siai par­ti­jai. Aš ma­nau, kad mes (tai) pa­baig­si­me. Mes tu­ri­me lai­mė­ti, tu­ri­me lai­mė­ti at­ei­nan­čius Sei­mo rin­ki­mus. Ši­tas iš­kry­pi­mas ir iš­si­gi­mi­mas tu­ri baig­tis. Ir ta­da kvie­si­me į koa­li­ci­ją do­rus par­tne­rius, ku­rie ne­sa­kys - mums už tai ši­ta pel­nin­ga mi­nis­te­ri­ja tu­ri pri­klau­sy­ti. Ei­kit po vel­nių, tu­rė­tų bū­ti at­sa­ky­mas“, - kal­bė­jo V.Lands­ber­gis.

Su­va­žia­vi­mo me­tu ka­den­ci­ją bai­gė 2003-2015 me­tais par­ti­jai va­do­va­vęs And­rius Ku­bi­lius. Sa­vo kal­bo­je A.Ku­bi­lius pa­ža­dė­jo pa­gal­bą nau­ja­jam par­ti­jos va­do­vui ir ke­ti­ni­mus jam „pa­kan­ka­mai ais­trin­gai pa­apaš­ta­lau­ti“.

„E­su pa­si­ruo­šęs vi­so­ke­rio­pai pa­dė­ti. Iš pa­tir­ties ži­nau, kad la­biau­siai pa­dė­ti ga­li ne vai­ruo­da­mas iš už­pa­ka­li­nės ar šo­ni­nės sė­dy­nės, o su ly­de­riu kar­tu min­da­mas tan­de­mu“, - sa­kė A.Ku­bi­lius.

Pa­tvir­ti­no pavaduotojus

TS-LKD su­va­žia­vi­me pa­tvir­tin­ti par­ti­jos pir­mi­nin­ko G. Lands­ber­gio pa­va­duo­to­jai.

Pir­mą­ja pa­va­duo­to­ja ta­po Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė. Pa­va­duo­to­jais - TS-LKD Po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių frak­ci­jos pir­mi­nin­kė Vin­cė-Vai­de­vu­tė Mar­ge­vi­čie­nė, TS-LKD Jau­ni­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Ais­tė Ged­vi­lie­nė, Sei­mo na­rys, še­šė­li­nis ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Dai­nius Krei­vys, bu­vu­si eu­ro­par­la­men­ta­rė Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė ir Pa­lan­gos me­ras Ša­rū­nas Vait­kus.

A. Ku­bi­lius lie­ka frak­ci­jos seniūnu

TS-LKD vai­rą nau­jam ly­de­riui už­lei­dęs il­ga­me­tis par­ti­jos va­do­vas A. Ku­bi­lius ta­po šios par­ti­jos Po­li­ti­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku.

Po­li­ti­kos ko­mi­te­to, ku­ris rū­pi­na­si par­ti­jos ta­pa­ty­be ir jos po­li­ti­kos tęs­ti­nu­mu, va­do­vo par­ei­go­se A.Ku­bi­lius pa­keis par­la­men­ta­rą Ar­vy­dą Anu­šaus­ką.

A.Ku­bi­lius lie­ka Sei­mo kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos se­niū­nu, BNS pa­tvir­ti­no par­ti­jos at­sto­vai.