TS-LKD pirmininkas: mes būsime valdančiojoje koalicijoje
Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis ma­no, kad kon­ser­va­to­riai da­ly­vaus bū­si­mo­jo­je val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je.

„Mū­sų ma­ny­mu, mes bū­si­me nau­jo­jo­je val­dan­čio­je koa­li­ci­jo­je“, – pir­ma­die­nį per BNS spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Vil­niu­je sa­kė par­ti­jos ly­de­ris.

Anot jo, tam pa­grin­dą su­tei­kia jau vyks­tan­tys po­kal­biai su Li­be­ra­lų są­jū­džiu ir rin­ki­mų re­zul­ta­tai.

„Kon­kre­čių nuo­sta­tų, kaip mes to­liau ei­na­me (su li­be­ra­lais – BNS), dar ne­tu­ri­me, bet ma­nau, kad per šią sa­vai­tę, ki­tą sa­vai­tę, iki an­tro­jo rin­ki­mų tu­ro pra­dės ryš­kė­ti aiš­kes­ni kon­tū­rai“, – tei­gė G.Lands­ber­gis.

Jis ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad kon­ser­va­to­riai tam ti­kro­se vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se per an­trą­jį tu­rą pa­lai­ky­tų ne tik Li­be­ra­lų są­jū­džio, bet ir Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tus.

G.Lands­ber­gis taip pat svars­tė, kad yra rea­li ga­li­my­bė su­da­ry­ti koa­li­ci­ją su „vals­tie­čiais“ ir li­be­ra­lais.

„Tė­vy­nės są­jun­gos ir „vals­tie­čių“ prog­ra­mos, ypač jei­gu kal­ba­me apie mo­kes­čius, apie ins­ti­tu­ci­nę pert­var­ką, apie švie­ti­mą, iš ti­krų­jų la­bai dau­ge­liu as­pek­tų su­tam­pa po­zi­ci­jos. Kal­bant apie li­be­ra­lus, yra ke­le­tas as­pek­tų, ku­rie man dar nė­ra iki ga­lo aiš­kūs, kaip jie į bend­rą kom­po­zi­ci­ją su­si­dė­lio­ja, bet tai nė­ra kri­ti­niai taš­kai“, – sa­kė TS-LKD pir­mi­nin­kas.

Anot jo, pri­va­lu­mas yra ir bu­vęs bend­ras dar­bas su Li­be­ra­lų są­jū­džiu Vy­riau­sy­bė­je bei par­la­men­te 2008 – 2012 me­tais.

„Vie­nas da­ly­kas yra aki­vaiz­dus, kad Lie­tu­vos žmo­nės no­ri per­mai­nų“, – pa­brė­žė kon­ser­va­to­rių ly­de­ris.

Svars­ty­da­mas apie ga­li­my­bę su­da­ry­ti koa­li­ci­ją su da­bar­ti­ne val­dan­čią­ja par­ti­ja – so­cial­de­mo­kra­tus, G.Lands­ber­gis tei­gė su­nkiai įsi­vaiz­duo­jan­tis bend­rą dar­bą su jais.

„Jei­gu šian­dien kal­ba­me apie po­ky­čius, per­mai­nų koa­li­ci­ją, man yra su­nku ma­ty­ti so­cial­de­mo­kra­tus kaip at­sto­vau­jan­čius per­mai­noms. Aš pa­li­kau vie­ną iš­ly­gą, pa­sa­kiau: ne­at­si­nau­ji­nu­sius so­cial­de­mo­kra­tus, nors su­nkiai įsi­vaiz­duo­ju, kaip ta par­ti­ja ga­lė­tų at­si­nau­jin­ti da­bar (...) Man su­dė­tin­ga (pa­sa­ky­ti – BNS), ar Lie­tu­vos rin­kė­jai, ku­rių di­de­lė da­lis no­ri per­mai­nų, su­pras­tų tei­sin­gai. Jei­gu ma­ty­tu­me ko­kį nors že­mės dre­bė­ji­mą So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­je, tai ga­li bū­ti ko­kių nors svars­ty­mų, bet da­bar to ne­ma­tau“, – kal­bė­jo TS-LKD va­do­vas.

Pa­klaus­tas apie sa­vo pa­si­ren­gi­mą ei­ti prem­je­ro par­ei­gas, G.Lands­ber­gis tei­gė esąs joms pa­si­ren­gęs.

TS-LKD rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Dai­nius Krei­vys sa­kė, kad par­ti­jos prieš rin­ki­mus kel­ti už­da­vi­niai – įvyk­dy­ti.

„Mes esa­me pa­ten­kin­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tu ir bal­sų kie­kiu, ku­rį ga­vo­me dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je. 265 tūkst. bal­sų – tai yra vie­nas ge­riau­sių re­zul­ta­tų Tė­vy­nės są­jun­gos rin­ki­mų is­to­ri­jo­je“, – pir­ma­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją sa­kė jis.

Pir­mi­niais Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, už TS-LKD bal­sa­vo apie 268 tūkst. ar­ba 21,5 proc. rin­kė­jų. Kol kas tai an­tras re­zul­ta­tas Lie­tu­vo­je, bet dar nė­ra su­skai­čiuo­ti bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai vi­so­se apy­lin­kė­se.

D.Krei­vys pri­mi­nė, kad TS-LKD 2012 me­tais ga­vo 206 tūkst. bal­sų, tai yra be­veik 30 proc. ma­žiau nei šie­met, o 2008 me­tais, kai kon­ser­va­to­riai for­ma­vo Vy­riau­sy­bę, su­rin­ko 240 tūkst. bal­sų.

„I­šė­jo­me į an­trą tu­rą 43 apy­gar­do­se ir 23 apy­gar­do­se esa­me pir­mi“, – tei­gė rin­ki­mų šta­bo va­do­vas.

„Su to­kiu re­zul­ta­tu mes ti­ki­mės, kad mū­sų už­sib­rėž­tas tiks­las – tu­rė­ti Sei­me frak­ci­ją tarp 40–45 vie­tų – yra pil­nai pa­sie­kia­mas“, – pri­dū­rė jis.

Spa­lio 23 die­ną vyks an­tra­sis Sei­mo rin­ki­mų tu­ras.