TS-LKD patvirtino kandidatus vienmandatėse apygardose
Šeš­ta­die­nį Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) pa­tvir­ti­no kan­di­da­tus 43 vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se per Sei­mo rin­ki­mus ki­tą­met.

„Kiek­vie­nas žmo­gus, ku­rio pa­var­dė jau šian­dien yra są­ra­še prieš jū­sų akis, pa­ti­kė­ki­te, dis­ku­si­jos ties kiek­vie­na pa­var­de vy­ko la­bai iš­sa­miai“, – kal­bė­jo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

Vil­niu­je ži­no­mi be­veik vi­si Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų kan­di­da­tai. Nau­ja­mies­čio apy­gar­do­je kan­di­da­tuos dip­lo­ma­tas Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis, Se­na­mies­čio – vi­ce­me­ras My­ko­las Ma­jaus­kas, An­ta­kal­nio – bu­vu­si fi­nan­sų mi­nis­trė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė, Fa­bi­jo­niš­kių – Dai­nius Krei­vys, Šeš­ki­nės – Aud­ro­nius Ažu­ba­lis, Jus­ti­niš­kių – Pa­ulius Sau­dar­gas, Ka­ro­li­niš­kių – Kęs­tu­tis Ma­siu­lis, Laz­dy­nų – Al­gis Strel­čiū­nas, Nau­jo­sios Vil­nios – par­ti­jos vyk­do­mo­ji se­kre­to­rė Mo­ni­ka Na­vic­kie­nė.

Li­ko ne­pat­vir­tin­tas kan­di­da­tas Žir­mū­nų vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je. Par­ti­jos Žir­mū­nų sky­rius iš­kė­lė da­bar­ti­nės Sei­mo na­rės Vi­li­jos Alek­nai­tės-Ab­ra­mi­kie­nės kan­di­da­tū­rą, ta­čiau kon­ser­va­to­rių ly­de­ris G.Lands­ber­gis ne­sle­pia no­rįs, kad čia kan­di­da­tuo­tų ne­se­niai par­ti­jos na­riu ta­pęs Vy­tau­tas Ker­na­gis.

Be­ne dau­giau­sia per­mai­nų nu­ma­to­ma Kau­no mies­te. Čia iš „sen­bu­vių“ vien­man­da­ti­nin­kų li­ko tik Ri­man­tas Da­gys, jis ba­lo­ti­ruo­sis Ši­lai­nių apy­gar­do­je, ir Ka­zys Star­ke­vi­čius, kan­di­da­tuo­sian­tis Pra­mo­nės apy­gar­do­je. Vi­so­se ki­to­se ke­lia­mos nau­jo­kų kan­di­da­tū­ros.

Alek­so­to-Vi­li­jam­po­lės apy­gar­do­je lai­mė­ti Sei­mo na­rės man­da­tą mė­gins šią sa­vai­tę TS-LKD Kau­no sky­rių su­ei­gos pir­mi­nin­ke ta­pu­si Edi­ta Gu­di­šaus­kie­nė, anks­čiau čia kan­di­da­tuo­da­vo Ry­tas Kup­čins­kas. Cen­tro apy­gar­do­je iš­kel­ta Gin­ta­rė Skais­tė pa­keis čia iš­rink­tą Vin­cę Vai­de­vu­tę Mar­ge­vi­čie­nę. Ža­lia­kal­ny­je kan­di­da­tuos pats par­ti­jos ly­de­ris eu­ro­par­la­men­ta­ras Gab­rie­lius Lands­ber­gis, jam vie­tą už­lei­do pra­ėju­sius rin­ki­mus čia lai­mė­ju­si Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė. Kal­nie­čių vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je vie­toj sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sio Ari­man­to Dum­čiaus kan­di­da­tuos bu­vęs Kau­no me­ras And­rius Kup­čins­kas. Vi­dą ma­ri­ją Čig­rie­jie­nę Pa­ne­mu­nė­je, kur ji į Sei­mą iš­rink­ta ne kar­tą, pa­kei­tė Ta­das Lan­gai­tis.

Šeš­ta­die­nį li­ko ne­pat­vir­tin­tas tik kan­di­da­tas Dai­na­vos apy­gar­do­je. Sky­rius į kan­di­da­tus čia yra iš­kė­lęs vers­li­nin­ką Pa­ulių Luk­še­vi­čių.

Klai­pė­do­je Bal­ti­jos apy­gar­do­je ke­lia­ma Sei­mo na­rės Ag­nės Bi­lo­tai­tės kan­di­da­tū­ra. Ki­tos uos­ta­mies­čio apy­gar­dos – dar be kan­di­da­tų.

Ma­ri­jam­po­lės apy­gar­do­je kan­di­da­tuos And­rius Vyš­niaus­kas, Aly­taus – And­rius Ju­čas, Gargž­dų – Ra­sa Pe­traus­kie­nė, Ši­lu­tės-Pa­gė­gių – Sand­ra Ta­ma­šaus­kie­nė, Ši­lu­tės-Ši­la­lės – Sta­sys Šed­ba­ras, Tau­ra­gės – Kris­ti­jo­nas Pa­liu­tis, Plun­gės-Rie­ta­vo – Jur­gis Raz­ma, Skuo­do-Ma­žei­kių – Ge­di­mi­nas Anu­žis, Ma­žei­kių – Li­na Rim­kie­nė, Ra­sei­nių – And­rius Bau­tro­nis, Rad­vi­liš­kio – Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis, Pa­sva­lio-Pa­ne­vė­žio – An­ta­nas Ma­tu­las, Bir­žų-Ku­piš­kio – Iru­tė Var­zie­nė, Anykš­čių-Ku­piš­kio –Ser­gė­jus Jo­vai­ša, Ro­kiš­kio – Al­gis Ka­zu­lė­nas, Ute­nos – Ed­mun­das Pu­pi­nis, Za­ra­sų-Vi­sa­gi­no – Ro­kas Ži­lins­kas, Mo­lė­tų-Šven­čio­nių – Va­len­ti­nas Stun­dys, Kai­šia­do­rių – Elek­trė­nų – Man­tas Ado­mė­nas, Jo­na­vos – Da­rius Moc­kus, Ju­ra­bar­ko – Dai­va­ras Ry­ba­ko­vas, Ša­kių – Ar­vy­das Vi­džiū­nas, Kau­no-Kė­dai­nių – Jus­ti­nas Ur­ba­na­vi­čius, Prie­nų – Ema­nue­lis Zin­ge­ris, Dzū­ki­jos – Lau­ry­nas Kas­čiū­nas, Va­rė­nos-Ei­šiš­kių – Liu­tau­ras Kaz­la­vic­kas.

Ki­tos apy­gar­dos, dėl ku­rių kon­ser­va­to­riai dar nė­ra ap­sisp­ren­dę, bus tvir­ti­na­mi ki­ta­me ta­ry­bos po­sė­dy­je. Iš vi­so Lie­tu­vo­je vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se ren­ka­mas 71 par­la­men­ta­ras.

Sei­mo rin­ki­mai vyks 2016 me­tų ru­de­nį.