Trys socialdemokratės siūlo nustatyti lyties kvotą vadovams
Trys Sei­mo na­rės so­cial­de­mo­kra­tės siū­lo įsta­ty­me nu­sta­ty­ti ly­ties kvo­tą vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bių ir kai ku­rių įmo­nių bei įstai­gų va­do­vy­bėms.

Bi­ru­tė Vė­sai­tė, Gied­rė Pur­va­nec­kie­nė ir Orin­ta Lei­pu­tė par­en­gė bei Sei­mo po­sė­džių se­kre­to­ria­te įre­gis­tra­vo Mo­te­rų ir vy­rų ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mo pa­tai­są, ku­ri įpa­rei­go­tų vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jas, kad jų „į­mo­nių, bir­ži­nių bend­ro­vių ir ki­tų įmo­nių, įstai­gų, or­ga­ni­za­ci­jų val­dy­bo­se bū­tų ne ma­žiau 30 proc. vie­nos ly­ties at­sto­vų“.

Anot pro­jek­to, ši nuo­sta­ta įve­da­ma kaip lai­ki­na, po­zi­ty­vios dis­kri­mi­na­ci­jos prie­mo­nė, ji įsi­ga­lio­tų nuo 2018 me­tų, jei­gu iki to lai­ko ir šiaip ne­bū­tų pa­siek­tas 30 proc. vie­nos ly­ties at­sto­vų da­ly­va­vi­mas.

„Vie­no­das, vi­sa­ver­tis ir veiks­min­gas ir vy­rų, ir mo­te­rų da­ly­va­vi­mas dar­bo rin­ko­je, vers­le, in­di­vi­dua­lio­je veik­lo­je, pri­imant spren­di­mus, yra bū­ti­na prie­lai­da no­rint pa­siek­ti ne tik vie­no­dą eko­no­mi­nę ne­prik­lau­so­my­bę, bet ir stra­te­gi­nius Eu­ro­pos Są­jun­gos tiks­lus – eko­no­mi­nio au­gi­mo, kon­ku­ren­cin­gu­mo, kiek­vie­nos mo­ters, kiek­vie­no vy­ro, vi­sos vi­suo­me­nės ge­ro­vės“, – pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te tei­gia au­to­rės.

G. Pur­va­nec­kie­nė tre­čia­die­nį BNS sa­kė, kad mi­nė­tą rei­ka­la­vi­mą įma­no­ma bū­tų įgy­ven­din­ti, jei­gu „tik bū­tų su­pra­ti­mas ir no­ras“.

„Į­ro­dy­ta, kad to­kios įmo­nės pra­de­da veik­ti ge­riau, jei lai­ko­si šių rei­ka­la­vi­mų“, – tvir­ti­no par­la­men­ta­rė.

Pro­jek­te taip pat nu­ma­ty­ta, kad vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nės, įstai­gos tu­rė­tų už­ti­krin­ti, jog ren­gia­muo­se vie­šų­jų pir­ki­mų do­ku­men­tuo­se bū­tų in­teg­ruo­tas ly­čių as­pek­tas, įtrauk­tas mo­te­rų ir vy­rų ly­gy­bės pri­nci­pas.

Be to, siū­lo­ma įpa­rei­go­ti Vy­riau­sy­bę kas­met įver­tin­ti pa­žan­gą įgy­ven­di­nant mo­te­rų ir vy­rų ly­gias ga­li­my­bes bei tu­rė­tų pa­teik­ti Sei­mui ir vi­suo­me­nei me­ti­nę at­as­kai­tą apie pa­siek­tus re­zul­ta­tus ir iš­lie­kan­čias prob­le­mas.