Trys raidės skaldo Seimą
As­men­var­džių ra­šy­ba di­di­na ta­kos­ky­rą abie­juo­se Sei­mo flan­guo­se. Opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių vi­di­niai ne­su­ta­ri­mai per­si­me­tė ir į val­dan­čią­ją Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­ją.

Tiek tarp LVŽS, tiek tarp Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jų na­rių ne­trūks­ta to­kių, ku­rie ste­bi­si prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio po­zi­ci­ja dėl ori­gi­na­lios pa­var­džių ra­šy­bos. Iš es­mės ji ati­tin­ka kon­ser­va­to­riaus And­riaus Ku­bi­liaus pro­pa­guo­ja­mą var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo va­rian­tą, ta­čiau prieš­ta­rau­ja gru­pės TS-LKD at­sto­vų ir bū­rio vi­suo­me­ni­nin­kų par­eng­tiems pa­siū­ly­mams. Bai­mi­na­ma­si, kad prem­je­ro įta­ka ir iš­sa­ky­ta nuo­mo­nė, nors ir as­me­ni­nė, ga­li tu­rė­ti įta­kos di­džiau­sios Sei­mo LVŽS frak­ci­jos spren­di­mams dėl as­men­var­džių ra­šy­mo.

Pa­lai­kė vi­suo­me­ni­nin­kų idė­ją

Nors ket­vir­ta­die­nį už ori­gi­na­lią pa­var­džių ra­šy­bą lo­ty­niš­ko pa­grin­do raš­me­ni­mis as­mens do­ku­men­tuo­se pa­si­sa­kęs S. Skver­ne­lis pa­brė­žė, jog tai – as­me­ni­nė nuo­mo­nė, opo­nen­tus ji pri­ver­tė su­klus­ti. Pa­na­šią po­zi­ci­ją, agi­tuo­da­mas už A. Ku­bi­liaus pro­jek­tą, S. Skver­ne­lis esą iš­dės­tė ir LVŽS frak­ci­jos po­sė­dy­je.

Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša ne­nei­gė, jog frak­ci­jo­je dėl pa­var­džių ra­šy­bos esa­ma įvai­rių nuo­mo­nių. „Ta­čiau no­rė­čiau pri­min­ti, kad „vals­tie­čiai“ į Sei­mą at­ėjo tu­rė­da­mi „Tal­kos“ pro­jek­tą, ku­ris yra ver­ty­bi­nis da­ly­kas“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Sei­mo na­rys. Prieš po­rą me­tų į ini­cia­ty­vi­nę gru­pę „Tal­ka: už Lie­tu­vos vals­ty­bi­nę kal­bą“ su­si­bū­rę vi­suo­me­ni­nin­kai su­rin­ko 70 tūkst. pi­lie­čių par­ašų, pri­ta­rian­čių nuo­sta­tai, jog pa­grin­di­nia­me as­mens ofi­cia­lių do­ku­men­tų pus­la­py­je var­dai ir pa­var­dės bū­tų ra­šo­mi tik vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos abė­cė­lės rai­dė­mis pa­gal ta­ri­mą, o įra­šai ne­vals­ty­bi­ne kal­ba ga­lė­tų bū­ti pa­so pa­pil­do­mų įra­šų pus­la­py­je ar­ba ta­pa­ty­bės kor­te­lės an­tro­je pu­sė­je.

Ana­lo­giš­ką pro­jek­tą, sku­bė­da­mi ap­lenk­ti A. Ku­bi­lių, prieš po­rą sa­vai­čių įre­gis­tra­vo gru­pė TS-LKD na­rių. E. Jo­vai­šos tei­gi­mu, frak­ci­jo­je kol kas jo­kių pa­var­džių ra­šy­bos pro­jek­tų ne­bu­vo svars­to­ma. „Tik at­ėjo prem­je­ras ir pa­kvie­tė par­em­ti tri­jų rai­džių ra­šy­bą“, – pa­brė­žė par­la­men­ta­ras, vie­nas ak­ty­viau­sių „Tal­kos“ at­sto­vų. Ta­čiau ne­slė­pė tu­rįs vil­ties, jog „Tal­kos“ idė­jas par­ėmę frak­ci­jos na­riai to­liau lai­ky­sis šių nuo­sta­tų, kad ir ko­kia bū­tų S. Skver­ne­lio įta­ka.

Bū­ti­nas sutarimas

Vie­nas nau­jo­jo TS-LKD frak­ci­jos at­sto­vų pro­jek­to au­to­rių Aud­ro­nius Ažu­ba­lis sa­kė ga­lįs tik ap­gai­les­tau­ti dėl Vy­riau­sy­bės va­do­vo po­zi­ci­jos. „Ka­dan­gi prem­je­ras la­bai už­siė­męs, jis, ma­tyt, ne­tu­rė­jo lai­ko su­si­pa­žin­ti su Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo, Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos (VLKK) nu­ta­ri­mais, Vy­riau­sio­jo ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo nau­jau­sio­mis nu­tar­ti­mis“, – kal­bė­jo kon­ser­va­to­rius. Anot jo, tik pa­tir­ties ne­tu­rin­tys po­li­ti­kos nau­jo­kai ma­no, kad pa­nie­ki­nus pa­ma­ti­nes ver­ty­bes ga­li­ma pa­siek­ti tiks­lą. A. Ažu­ba­lis pri­pa­ži­no, jog ir TS-LKD frak­ci­jo­je kol kas ne­bū­ta dis­ku­si­jų dėl siū­lo­mų as­men­var­džių ra­šy­mo pro­jek­tų.

Aud­ro­nius Ažu­ba­lis: „Mū­sų ma­ža­reikš­miai gin­čai, ku­riuos ste­bi kai­my­nai, Lie­tu­vai ne tik ne­pri­de­da so­li­du­mo, bet ir ro­do silp­nu­mą.“

„E­sa­ma įvai­rių nuo­mo­nių. Ta­čiau kol nė­ra na­cio­na­li­nio su­ta­ri­mo, kaip, pa­vyz­džiui, dėl sau­gu­mo, to­kių klau­si­mų ne­de­rė­tų spręs­ti. Mū­sų ma­ža­reikš­miai gin­čai, ku­riuos ste­bi kai­my­nai, Lie­tu­vai ne tik ne­pri­de­da so­li­du­mo, bet ir ro­do silp­nu­mą“, – tvir­ti­no A. Ažu­ba­lis. Pa­sak jo, iš­min­tin­giau­sia bū­tų vi­sus Sei­mui pri­sta­ty­tus as­men­var­džių ra­šy­mo pro­jek­tus ati­dė­ti į ša­lį ar­ba, dar ge­riau, pri­im­ti „Tal­kos“ par­eng­tą įsta­ty­mo va­rian­tą.

Kon­kre­tus pro­jek­tas

Šiuo me­tu Sei­me eg­zis­tuo­ja ke­tu­ri as­men­var­džių ra­šy­mą reg­la­men­tuo­ti siū­lan­tys pro­jek­tai. Nau­jau­sio au­to­rys­tė pri­klau­so Sei­mo Ge­gu­žės 3-io­sios gru­pei, ku­riai va­do­vau­ja A. Ku­bi­lius. Šis do­ku­men­tas tu­ri ne­ma­žai pa­na­šu­mų su so­cial­de­mo­kra­tų Ire­nos Šiau­lie­nės ir Ge­di­mi­no Kir­ki­lo prieš ke­le­rius me­tus par­eng­tu pro­jek­tu, ta­čiau yra kon­kre­tes­nis.

„Dar 2014 me­tais Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pa­skel­bė, kad jei VLKK nu­sta­to ko­kias nors įsta­ty­mo iš­im­tis, pa­gal ku­rias as­mens do­ku­men­tuo­se ga­li­ma ra­šy­ti w, q ar x, tai tu­ri bū­ti įgy­ven­din­ta. Gai­la, jog iki šiol to ne­pa­da­ry­ta“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ yra sa­kęs A. Ku­bi­lius. Jo ma­ny­mu, pri­ėmus nu­ma­ty­tas iš­im­tis įtvir­ti­nan­čias pa­tai­sas, pa­var­des lo­ty­niš­kos abė­cė­lės rai­dė­mis bū­tų ga­li­ma ra­šy­ti ir pir­ma­me pa­so pus­la­py­je.

Prieš ke­lias sa­vai­tes „Tal­kos“ gru­pės na­riai krei­pė­si į pre­zi­den­tę, Sei­mą, Vy­riau­sy­bę ir par­agi­no pri­im­ti jų pa­teik­tą pro­jek­tą. Šiuo me­tu ša­ly­je ga­lio­jan­tys tei­sės ak­tai Lie­tu­vos pi­lie­čių var­dus ir pa­var­des do­ku­men­tuo­se lei­džia ra­šy­ti tik lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis.