Trys nepageidaujamais paskelbti Rusijos žurnalistai išvyko iš Lietuvos
Trys ne­pa­gei­dau­ja­mais as­me­ni­mis Lie­tu­vo­je pa­skelb­ti Ru­si­jos žur­na­lis­tai penk­ta­die­nio nak­tį iš­vy­ko iš ša­lies, ket­vir­to­jo as­mens ieš­ko­ma, pra­ne­šė pa­sie­nie­čiai.

„Šią­nakt apie 1 va­lan­dą trys as­me­nys iš­skri­do rei­su į Mask­vą. Jie Vil­niaus po­li­ci­jos mig­ra­ci­jos val­dy­bos bu­vo įpa­rei­go­ti iš­vyk­ti iš Lie­tu­vos“, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos at­sto­vas Gied­rius Mi­šu­tis.

Tre­čia­die­nį į ne­pa­gei­dau­ja­mų as­me­nų są­ra­šą dėl grės­mės na­cio­na­li­niam sau­gu­mui įtrauk­tas žur­na­lis­tas Pa­vlas Za­ru­bi­nas ir jo fil­ma­vi­mo ko­man­da.

Kaip BNS sa­kė Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ja­nas Vi­dic­kas, ket­vir­to­jo iš­vyk­ti tu­rin­čio as­mens yra ieš­ko­ma.

„8 va­lan­dos duo­me­ni­mis, dar jo ne­bu­vo ras­ta. Jis gy­ve­na ki­ta­me vieš­bu­ty­je, po­li­ci­ja yra iš­va­žia­vu­si. Šian­dien tu­rė­tų iš­vyk­ti“, – sa­kė J.Vi­dic­kas.

Lie­tu­vos par­ei­gū­nai ir ži­niask­lai­da tei­gia, kad te­le­vi­zi­jos žur­na­lis­tai su­kė­lė ke­lis in­ci­den­tus Vil­niu­je ir Tra­kų ra­jo­ne, ap­gau­le mė­gin­da­mi pa­tek­ti į ren­gi­nius, kur vy­ko Ru­si­jos opo­zi­ci­jos at­sto­vų ir in­te­lek­tua­lų fo­ru­mas.

Ket­vir­to as­mens nerado

Trys ne­pa­gei­dau­ja­mais as­me­ni­mis Lie­tu­vo­je pa­skelb­ti Ru­si­jos žur­na­lis­tai ket­vir­ta­die­nio nak­tį iš­vy­ko iš ša­lies, ket­vir­to­jo as­mens po­li­ci­jai su­ras­ti ne­pa­vy­ko.

Kaip BNS sa­kė Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ja­nas Vi­dic­kas, ne­pa­gei­dau­ja­mu pa­skelb­tas as­muo ar­ba pa­sis­lė­pė, veng­da­mas bū­ti su­pa­žin­din­tas su šiuo spren­di­mu, ar­ba iš­vy­ko na­mo per ki­tą vals­ty­bę.

„Ga­li bū­ti, kad žmo­gus iš­va­žia­vo per ki­tą Šen­ge­no vals­ty­bę į tė­vy­nę. Gal per Lat­vi­ją iš­va­žia­vo, gal per Len­ki­ją ir grį­žo į Mask­vą. Ten, kur bu­vo ga­li­ma jį su­ras­ti, jo nė­ra“, – sa­kė J.Vi­dic­kas.

To­liau šio as­mens grei­čiau­siai ieš­ko­ma ne­bus, nes bu­vo pa­ti­krin­tos vi­sos vie­tos, kur spė­ta, kad jis ga­lė­tų bū­ti.

Iš Lie­tu­vos iš­siųs­ti Ru­si­jos žur­na­lis­tai el­gė­si chu­li­ga­niš­kai, sa­ko L.Linkevičius

Iš Lie­tu­vos iš­siųs­ti Ru­si­jos vals­ty­bi­nės te­le­vi­zi­jos žur­na­lis­tai el­gė­si chu­li­ga­niš­kai ir pro­vo­kuo­ja­mai, ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

Mi­nis­tro tei­gi­mu, ne­pa­gei­dau­ja­mais as­me­ni­mis pa­skelb­ti žur­na­lis­tai sie­kė ap­gau­le pa­tek­ti į už­da­rą ren­gi­nį ir „te­ro­ri­za­vo“ Ru­si­jos opo­zi­ci­jos vei­kė­jų ir in­te­lek­tua­lų fo­ru­mo da­ly­vius.

„Aš ma­čiau ele­men­ta­rų chu­li­ga­niz­mą ir pro­vo­kuo­jan­čius veiks­mus“, – žur­na­lis­tams sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Pa­sak L.Lin­ke­vi­čiaus, kai ku­rios ki­tos ru­siš­kos ži­niask­lai­dos prie­mo­nės, to­kios kaip Pir­ma­sis Bal­ti­jos ka­na­las ir „No­va­ja ga­ze­ta“, tin­ka­mai akre­di­ta­vo­si ir jo­kių rū­pes­čių ne­kė­lė.

„Jei­gu bu­vo tiks­las in­for­muo­ti, tai bu­vo ga­li­ma tą tiks­lą pa­siek­ti tvar­kin­gu bū­du. Bet, ma­tyt, bu­vo ki­ti tiks­lai, ga­li­ma spė­ti ir da­ry­ti prie­lai­dą, kad bu­vo no­ri­ma su­kur­ti is­to­ri­jas pa­tiems ir in­for­muo­ti apie tas is­to­ri­jas, o ne apie tai, kas vyks­ta“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

Lie­tu­vos spren­di­mą iš­siųs­ti Ru­si­jos žur­na­lis­tus Mask­va va­di­na cenzūra

Lie­tu­vos spren­di­mą iš­siųs­ti iš ša­lies gru­pę Ru­si­jos žur­na­lis­tų Mask­va va­di­na sie­kiu įves­ti ša­ly­je „vi­suo­ti­nę cen­zū­rą“.

„Ei­li­nį kar­tą ten­ka kons­ta­tuo­ti, kad Lie­tu­vos val­džia ir to­liau tę­sia veiks­mus įve­dant vi­suo­ti­nę cen­zū­rą ir ša­li­nant bet ko­kius ki­ta­min­čius – apie tai kal­ba ir dau­gy­bė lie­tu­vių po­li­ti­kų“, – par­eiš­kė Ru­si­jos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė Ma­ri­ja Za­cha­ro­va.

„Ga­liu pa­tvir­tin­ti, kad ka­na­lo „Ros­si­ja-1“ ke­tu­rių žmo­nių fil­ma­vi­mo gru­pė yra iš­siųs­ta iš šios Bal­ti­jos vals­ty­bės“, – sa­kė ji.

Ru­si­jos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė ste­bė­jo­si, kad dėl šio spren­di­mo Briu­se­lis ir ki­tos tarp­tau­ti­nės struk­tū­ros „vėl de­mons­truo­ja vi­siš­ką abe­jin­gu­mą“.

„Tai – dar vie­na dvi­gu­bų stan­dar­tų ap­raiš­ka“, – pri­dū­rė ji.