Trys merginos kreipėsi į prokuratūrą dėl Kęstučio Pūko priekabiavimo
Trys mer­gi­nos krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą nu­ro­dy­da­mos, kad pa­ty­rė Sei­mo na­rio Kęs­tu­čio Pū­ko sek­sua­li­nį prie­ka­bia­vi­mą.

„Šian­dien krei­pė­si trys mer­gi­nos į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą dėl Sei­mo na­rio Kęs­tu­čio Pū­ko pa­da­ry­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų. Iš es­mės, pa­grin­di­nis ar­gu­men­tas, dėl ko jos krei­pė­si, yra straips­nis dėl sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo“, – BNS sa­kė ad­vo­ka­tų kon­to­ros „Žie­me­lis, Va­lys, Ru­gys ir par­ne­riai“ ad­vo­ka­tas Ka­ro­lis Ru­gys.

Pa­sak jo, vie­na mer­gi­na yra dir­bu­si pas Sei­mo na­rį jo pa­dė­jė­ja Sei­me, ki­tos dvi ban­dė dar­bin­tis į Sei­mo na­rio pa­dė­jė­jos par­ei­gas.

Kaip BNS tre­čia­die­nio va­ka­rą pa­tvir­ti­no Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Ele­na Mar­ti­no­nie­nė, šis par­eiš­ki­mas yra gau­tas. Pa­sak jos, pro­ku­ra­tū­ra ga­vo ir dar vie­ną at­ski­rą mo­ters par­eiš­ki­mą su pa­na­šiais kal­ti­ni­mais.

K.Ru­gys tei­gė, kad jis pa­dė­jo mer­gi­noms su­for­mu­luo­ti krei­pi­mą­si į pro­ku­ra­tū­rą, ta­čiau tai da­ry­ti ap­sisp­ren­dė jos pa­čios, mo­ty­vuo­da­mos, jog Sei­mo na­rys dėl sa­vo veiks­mų tin­ka­mai ne­at­sip­ra­šė, ne­at­sis­ta­ty­di­no iš Sei­mo na­rio pos­to.

Pa­sak jo, tik ki­lus skan­da­lui, Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra iš­pla­ti­no par­eiš­ki­mą, kad ne­pra­dės ty­ri­mo ir nu­ro­dė kreip­tis mer­gi­noms pri­va­taus kal­ti­ni­mo tvar­ka.

„Bet mes pa­tei­kė­me ar­gu­men­tų, kad tu­ri ši is­to­ri­ja ir vi­suo­me­ni­nę reikš­mę ir bū­tent tai yra pa­grin­das pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ką ir ga­li pa­da­ry­ti pro­ku­ra­tū­ra. Es­mė, kad nu­si­kals­ta­mas vei­kas ga­li­mai da­rė Sei­mo na­rys, nu­ken­tė­ju­sių as­me­nų yra daug ir tai tu­ri reikš­mę, nes dar­bi­no­si ar­ba dir­bo mer­gi­nos ne pri­va­čiais pa­grin­dais, o vie­šai­siais, t.y. Sei­mo na­rio pa­dė­jė­ja“, – aiš­ki­no jis.

Tei­si­nin­kas mer­gi­nas sa­ko at­sto­vau­jan­tis vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais. Jis tei­gia su­lau­kęs ir dau­giau krei­pi­mų­si, kai ku­rios mer­gi­nos, anot jo, jau taip pat yra pa­si­ry­žu­sios liu­dy­ti, ki­ta da­lis kol kas ne­drįs­ta to da­ry­ti, bet taip pat pa­si­ren­gu­sios teik­ti pa­gal­bą.

Pats K.Pū­kas kal­ti­ni­mus sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu ne­igia, nors mo­te­rų vie­šai at­sip­ra­šė. „In­fo TV“ pra­ne­šė, kad į te­le­vi­zi­ją krei­pė­si vil­nie­tė, ku­ri tei­gia po­kal­by­je dėl par­la­men­ta­ro pa­dė­jė­jos dar­bo su­lau­ku­si K. Pū­ko siū­ly­mo ap­si­lan­ky­ti jo kam­ba­ry­je Sei­mo vieš­bu­ty­je, ap­žiū­rė­ti mie­ga­mą­jį ir par­eiš­ki­mų, „kaip bū­tų sma­gu pa­si­vo­lio­ti mie­ga­mo­jo lo­vo­je“. Vil­nie­tė pa­sa­ko­jo per pir­mą­jį po­kal­bį su­lau­ku­si ko­men­ta­rų apie sa­vo krū­ti­nę ir ki­tų ne­de­ra­mų užuo­mi­nų.

Tre­čia­die­nį prie Sei­mo su­reng­tas maž­daug 15 žmo­nių pi­ke­tas dėl K. Pū­ko el­ge­sio.

Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja nu­ta­rė kreip­tis į Sei­mą dėl ap­kal­tos pra­dė­ji­mo par­la­men­ta­rui ki­lus įta­ri­mų, kad jis ga­lė­jo su­lau­žy­ti prie­sai­ką ir pa­žeis­ti Kons­ti­tu­ci­ją. Val­dan­čių­jų „vals­tie­čių“ frak­ci­ja Sei­me tre­čia­die­nį vie­nin­gai nu­spren­dė pa­lai­ky­ti ap­kal­tos jam ini­ci­ja­vi­mą. K.Pū­kas į Sei­mą iš­rink­tas pa­gal par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ są­ra­šą, jis po skan­da­lo pa­si­trau­kė iš frak­ci­jos.