Trys dešimtys kandidatų turės nurodyti teistumą
33 kan­di­da­tai Sei­mo rin­ki­muo­se sa­vo agi­ta­ci­nė­je me­džia­go­je tu­rės nu­ro­dy­ti in­for­ma­ci­ją apie teis­tu­mą, tre­čia­die­nį nu­spren­dė Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK).

Tarp jų – „dar­bie­tis“, par­la­men­ta­ro man­da­to at­si­sa­kęs Vy­tau­tas Gap­šys, bu­vęs Že­mės ūkio rū­mų pir­mi­nin­kas, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas Bro­nius Mar­kaus­kas, bu­vęs So­cia­lis­ti­nio liau­dies fron­to va­do­vas Al­gir­das Pa­lec­kis, Vil­niaus vi­ce­me­ras so­cial­de­mo­kra­tas Gin­tau­tas Pa­luc­kas, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) va­do­vas Ar­tū­ras Zuo­kas, par­la­men­ta­ras kon­ser­va­to­rius Ro­kas Ži­lins­kas, jo par­ti­jos ko­le­ga sig­na­ta­ras Sau­lius Pe­če­liū­nas.

Kaip nu­ma­to įsta­ty­mai, VRK lei­džia­muo­se pla­ka­tuo­se, taip pat pla­ka­tuo­se su kan­di­da­tų są­ra­šais tu­rės bū­ti pa­žy­mė­tas įra­šas apie jų teis­tu­mą.

Ko­mi­si­jos spren­di­me pa­žy­mi­ma, kad in­for­ma­ci­jos apie teis­tu­mą rin­kė­jams ne­tu­rės nu­ro­dy­ti kan­di­da­tai An­ta­nas But­kus, Re­das Jab­lons­kas ir Kęs­tu­tis Pū­kas, ka­dan­gi jų pa­da­ry­ta veik­la de­kri­mi­na­li­zuo­ta, taip pat Va­len­ti­nas Gra­žu­lis, ku­rio už­sie­ny­je pa­da­ry­ta vei­ka Lie­tu­vo­je ne­lai­ko­ma nu­si­kal­ti­mu.

Sei­mo rin­ki­mai vyks spa­lio 9 die­ną, juo­se da­ly­vau­ja 12 par­ti­jų ir du koa­li­ci­niai są­ra­šai. Tam, kad pa­tek­tų į Sei­mą, par­ti­ja tu­ri su­rink­ti ne ma­žiau kaip 5 proc. rin­kė­jų bal­sų, koa­li­ci­jai bar­je­ras yra aukš­tes­nis – 7 pro­cen­tai.