Trys Apeliacinio teismo teisėjai nusišalino nuo buvusių omonininkų bylos
Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jai Kęs­tu­tis Ju­cys, Lai­ma Gar­ne­lie­nė ir Sva­jū­nas Kniz­le­ris an­tra­die­nį nu­si­ša­li­no nuo bu­vu­sių omo­ni­nin­kų Vla­di­mi­ro Raz­vo­do­vo ir Bo­les­la­vo Ma­ku­ty­no­vi­čiaus bau­džia­mo­sios by­los dėl ka­ro nu­si­kal­ti­mų ir nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui 1991 me­tais.

Tei­sė­jai anks­čiau dir­bo ki­to­se par­ei­go­se, ku­rios bu­vo su­si­ju­sios su Sau­sio 13-osios by­los ty­ri­mu.

K.Ju­cys 1991 me­tais dir­bo vi­daus rei­ka­lų val­dy­bo­je tar­dy­to­ju ir da­ly­va­vo sau­sio įvy­kių pro­ce­se, at­li­ko pro­ce­si­nius veiks­mus kaip tar­dy­to­jas. Tu me­tu sau­sio įvy­kių pro­ce­sas apė­mė di­de­lę veiks­mų da­lį, tik ve­liau į at­ski­ras da­lis, by­las pro­ce­sas bu­vo su­skirs­ty­tas.

L.Gar­ne­lie­nė nag­ri­nė­jo nu­teis­tų sau­sio 13-osios per­vers­mi­nin­kų My­ko­lo Bu­ro­ke­vi­čiaus ir Juo­zo Jar­ma­la­vi­čiaus ape­lia­ci­nius skun­dus. S.Kniz­le­ris yra dir­bęs Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je ir tuo­me­ti­nio ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro Ar­tū­ro Pa­ulaus­ko įsa­ky­mu at­li­ko ty­ri­mo veiks­mus.

Nu­tar­tį pa­skel­bęs tei­sė­jas K.Ju­cys sa­kė, kad nu­si­ša­li­ni­mu sie­kia­ma iš­sklai­dy­ti net men­kiau­sias abe­jo­nes dėl tei­sė­jų ša­liš­ku­mo.

„Kiek­vie­nas kal­ti­na­ma­sis tu­ri tei­sę, kad jo by­lą ly­gy­bės ir vie­šu­mo są­ly­go­mis nag­ri­nė­tų ne­prik­lau­so­mas ir ne­ša­liš­kas teis­mas. Dėl to bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mas nu­ma­to, kad tei­sė­jas ne­ga­li da­ly­vau­ti pro­ce­se, jei­gu jis ta­me pro­ce­se da­ly­va­vo kaip iki­teis­mi­nio ty­ri­mo par­ei­gū­nas, pro­ku­ro­ras ar gy­nė­jas ar spren­dė įta­ria­mo­jo su­ėmi­mo ar jo pra­tę­si­mo klau­si­mą, sank­cio­na­vo pro­ce­si­nes prie­var­tos prie­mo­nes ir pan“, – ra­šo­ma Ape­lia­ci­nio teis­mo pra­ne­ši­me.

Nu­si­ša­li­nus šiems tei­sė­jams, bus su­for­muo­ta ki­ta ko­le­gi­ja.

Nu­ša­li­ni­mus tei­sė­jams bu­vo par­eiš­ku­sios iš­tei­sin­tų­jų gy­nė­jos ir pro­ku­ro­ras.

Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pra­ėju­sią sa­vai­tę ke­ti­no pra­dė­ti nag­ri­nė­ti pro­ku­ra­tū­ros skun­dą dėl dvie­jų bu­vu­sių spe­cia­lios pa­skir­ties mi­li­ci­jos bū­rio OMON par­ei­gū­nų – B. Ma­ku­ty­no­vi­čiaus ir V.Raz­vo­do­vo – iš­tei­si­ni­mo dėl nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui ir ka­ro nu­si­kal­ti­mų 1991 me­tais. Skelb­ta, kad B.Ma­ku­ty­no­vi­čius yra mi­ręs, o V.Raz­vo­do­vas į pro­ce­są Vil­niu­je ne­at­vyks­ta, jiems at­sto­vau­ja vals­ty­bės skir­ti ad­vo­ka­tai.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas per­nai bir­že­lio 4 die­ną pa­skelb­tu nuo­spren­džiu abu omo­ni­nin­kus iš­tei­si­no, pa­skel­bęs, kad ne­pa­da­ry­ta vei­ka, tu­rin­ti nu­si­kal­ti­mų po­žy­mių.

Pro­ku­ro­rų skun­de at­siž­velg­ta į kri­ti­ką dėl tarp­tau­ti­nės tei­sės nuo­sta­tų tai­ky­mo ir pa­gal tai pa­keis­tas kal­ti­ni­mas.

Iš­tei­si­na­mą­jį nuo­spren­dį skun­džian­tys Ge­ne­ra­li­nės ir Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rų at­sto­vai pra­šo pa­nai­kin­ti nuo­spren­dį, pri­pa­žin­ti B.Ma­ku­ty­no­vi­čių ir V.Raz­vo­do­vą kal­tais dėl ka­ro nu­si­kal­ti­mų ir nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui bei pa­skir­ti po 12 me­tų lais­vės at­ėmi­mo.

Per­nai lap­kri­tį bu­vo pra­neš­ta, kad Lie­tu­vo­je už akių teis­tas B.Ma­ku­ty­no­vi­čius mi­rė Ru­si­jo­je.

Taip pat pra­šo­ma iš kal­ti­na­mų­jų ci­vi­li­nių ieš­ko­vų nau­dai so­li­da­riai pri­teis­ti par­eikš­tus ci­vi­li­nius ieš­ki­nius. Pro­ku­ro­rų nuo­mo­ne, nuo­spren­dis nai­kin­ti­nas dėl teis­mo iš­va­dų ne­ati­ti­ki­mo fak­ti­nių by­los ap­lin­ky­bių, ne­tin­ka­mo bau­džia­mo­jo įsta­ty­mo tai­ky­mo bei es­mi­nio bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­mo pa­žei­di­mo.

Kal­ti­na­ma­ja­me ak­te tei­gia­ma, kad B. Ma­ku­ty­no­vi­čius 1991 me­tais rė­mė Ru­si­jos ag­re­si­ją prieš Lie­tu­vą. Jis, kaip tei­gė kal­tin­to­jai, sie­kė su­trik­dy­ti vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų veik­lą, įsa­kė bū­rio na­riams, ku­riems va­do­va­vo Eduar­das Pe­traus­kas, pa­nau­do­ti te­ro­ro ir bau­gi­ni­mo prie­mo­nes prieš įvai­rius ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos par­ei­gū­nus. Omo­ni­nin­kai už­pul­da­vo par­ei­gū­nus, po­li­ci­nin­kus, iš jų ati­mda­vo tar­ny­bi­nius gink­lus, as­me­ni­nius daik­tus, ne­tei­sė­tai su­lai­ky­da­vo ir pri­sta­ty­da­vo į užg­rob­tą tuo­me­ti­nės Lie­tu­vos po­li­ci­jos aka­de­mi­jos pa­sta­tą.