Triskart padaugėjo ikiteisminių tyrimų dėl muitininkų papirkimo
Šie­met, pa­ly­gin­ti su per­nai, tris kar­tus iš­au­go iki­teis­mi­nių ty­ri­mų skai­čius dėl mui­ti­nės par­ei­gū­nų pa­pir­ki­mo.

Kaip pra­ne­šė Mui­ti­nės de­par­ta­men­tas, per vie­nuo­li­ka šių me­tų mė­ne­sių Lie­tu­vos mui­ti­nės pos­tų par­ei­gū­nai ini­cia­vo 51 iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl nu­si­kals­ta­mos vei­kos – pa­pir­ki­mo. 2013 me­tais dėl to pra­dė­ta 14 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų.

51 as­me­niui pa­teik­ti įta­ri­mai dėl ky­šio da­vi­mo mui­ti­nės par­ei­gū­nams, iš jų 34 as­me­nys teis­mo bau­džia­mai­siais įsa­ky­mais pri­pa­žin­ti kal­tais – jiems skir­tos bau­dos, aš­tuo­ni iki­teis­mi­niai ty­ri­mai nu­trauk­ti, vie­nas as­muo teis­mo spren­di­mu iš­tei­sin­tas.

Iš vi­so šie­met už­fik­suo­ta be­veik 800 ne­tei­sė­tų pi­ni­gų da­vi­mo at­ve­jų, apie ku­riuos nu­sta­ty­ta tvar­ka pra­ne­šė 222 mui­ti­nės par­ei­gū­nai. Bend­ra mui­ti­nės par­ei­gū­nams siū­ly­tų pi­ni­gų ver­tė – 22 tūkst. li­tų.

Di­džiau­sia su­ma, ku­ria ban­dy­ta pa­pirk­ti mui­ti­nės par­ei­gū­ną, sie­kė 700 eu­rų ir 1 tūkst. li­tų. Daž­niau­siai mui­ti­nės par­ei­gū­nus ban­do­ma pa­pirk­ti li­tais – 294 at­ve­jai, eu­rais – 264 at­ve­jai, ru­siš­kais rub­liais – 171 at­ve­jis.

Daž­niau­siai ky­šiai siū­lo­mi pa­sie­ny­je su Bal­ta­ru­si­ja. Pa­pras­tai juos mė­gi­na įbruk­ti vai­ruo­to­jai, siū­lan­tys par­ei­gū­nui „su­si­tar­ti“, „ne­pas­te­bė­ti“ tam ti­krų kro­vi­nio ypa­tu­mų ar au­to­mo­bi­lio kons­truk­ci­nių sa­vy­bių, „ne­nu­krei­pi­nė­ti į rent­ge­ną“, siek­da­mi iš­veng­ti ad­mi­nis­tra­ci­nės at­sa­ko­my­bės.

Mui­ti­nin­kams pra­ne­šus apie to­kius at­ve­jus, įta­ria­mie­siems, pri­klau­so­mai nuo nu­si­kal­ti­mo su­nku­mo, gre­sia bau­da ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki sep­ty­ne­rių me­tų.

An­tra­die­nį mi­nint Tarp­tau­ti­nę an­ti­ko­rup­ci­jos die­ną bus ap­do­va­no­ti 11 Mui­ti­nės de­par­ta­men­to par­ei­gū­nų, la­biau­siai pri­si­dė­ju­sių prie an­ti­ko­rup­ci­nės ap­lin­kos mui­ti­nė­je for­ma­vi­mo.