Trišalėje taryboje daugelis Darbo kodekso klausimų vėl buvo atidėti

Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je tę­sian­tis dis­ku­si­joms dėl nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so, di­džio­ji da­lis an­tra­die­nį dis­ku­tuo­tų klau­si­mų bu­vo ati­dė­ti vė­les­niems po­sė­džiams. Vy­riau­sy­bės, dar­buo­to­jų ir darb­da­vių at­sto­vams pa­vy­ko su­tar­ti dėl pa­leng­vin­tų są­ly­gų gau­ti ne­dar­bo iš­mo­ką.

„Iš es­mės ei­li­nį kar­tą te­ko da­lį klau­si­mų ati­dė­ti, nes tie­siog ne­su­ta­po vi­sų par­tne­rių nuo­mo­nės. Ma­nau, kad vi­sus ati­dė­tus klau­si­mus aps­vars­ty­si­me ki­tuo­se po­sė­džiuo­se ir spė­si­me lai­ku baig­ti dis­ku­si­jas dėl vi­sų nuo­sta­tų“, – BNS sa­kė so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­trė Eg­lė Ra­di­šaus­kie­nė.

Ji pri­dū­rė, kad po dvie­jų sa­vai­čių vyk­sian­čia­me Tri­ša­lės ta­ry­bos po­sė­dy­je tu­rė­tų ga­lu­ti­nai pa­aiš­kė­ti, ar prie ta­ry­bos pri­si­jungs darb­da­vių or­ga­ni­za­ci­jų Lie­tu­vos vers­lo kon­fe­de­ra­ci­ja ir In­ves­tuo­to­jų fo­ru­mas bei tri­jų pro­fe­si­nių są­jun­gų „So­li­da­ru­mas“, „Sand­rau­ga“ ir Jung­ti­nės pro­fe­si­nės są­jun­gos at­sto­vai.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, jog po­sė­dy­je ne­pa­vy­ko su­si­tar­ti dėl dar­bo su­tar­čių ir at­lei­di­mų nuo­sta­tų. Ta­čiau ta­ry­bai pa­vy­ko su­tar­ti dėl leng­ves­nių są­ly­gų gau­ti ne­dar­bo iš­mo­ką. Tei­sę į ne­dar­bo iš­mo­ką tu­rė­tų žmo­gus, ku­ris iki įsi­re­gis­tra­vi­mo te­ri­to­ri­nė­je dar­bo bir­žo­je tu­ri ne ma­žes­nį kaip 12 mė­ne­sių ne­dar­bo drau­di­mo sta­žą per pa­sku­ti­nius 30 mė­ne­sių.

Per pa­sta­ruo­sius ta­ry­bos po­sė­džius Vy­riau­sy­bės at­sto­vai, darb­da­viai ir prof­są­jun­gos su­ta­rė dėl dar­bo lai­ko reg­la­men­ta­vi­mo klau­si­mų, ta­čiau ne­pa­vy­ko su­tar­ti dėl at­os­to­gų il­gu­mo bei dėl dar­bo ta­ry­bų ir pro­fe­si­nių są­jun­gų kom­pe­ten­ci­jų pa­skirs­ty­mo.

Sau­sio pra­džio­je po su­si­ti­ki­mo su Tri­ša­lės ta­ry­bos at­sto­vais prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis tei­gė ti­kin­tis, jog dis­ku­si­jos dėl gin­čy­ti­nų Dar­bo ko­dek­so straips­nių bus baig­tos iki Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos pra­džios ko­vo 10-ąją, kad jo­je ko­dek­sas bū­tų pri­im­tas ir lie­pos 1 die­ną įsi­ga­lio­tų.

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Sei­mas pus­me­čiui ati­dė­jo so­cia­li­nio mo­de­lio, ku­rio vie­na pa­grin­di­nių da­lių yra nau­jas Dar­bo ko­dek­sas, įsi­ga­lio­ji­mą. S.Skver­ne­lis anks­čiau ža­dė­jo, kad šie įsta­ty­mai bus pa­tai­sy­ti iki 2017-ųjų lie­pos, kad per pus­me­tį vers­las ir gy­ven­to­jai ga­lė­tų pa­si­reng­ti bū­si­moms nau­jo­vėms. Jis yra tei­gęs, kad po pus­me­čio so­cia­li­nis mo­de­lis bus „vi­siš­kai ki­toks“.