Trišalei tarybai nepavyko susitarti dėl Darbo kodekso
Tri­ša­lė ta­ry­ba už­bai­gė nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pro­jek­to svars­ty­mą. So­cia­li­niams par­tne­riams vi­sais klau­si­mais ne­pa­vy­ko su­tar­ti, to­dėl Sei­mui bus tei­kia­mos at­ski­ros nuo­mo­nės.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, kad Tri­ša­lė ta­ry­ba pir­ma­die­nį su­ta­rė dėl ter­mi­nuo­tų su­tar­čių tai­ky­mo, dar­bo lai­ko re­ži­mo, bu­dė­ji­mo, virš­va­lan­džių, dar­bo šven­čių ir poil­sio die­no­mis nuo­sta­tų.

So­cia­li­nių par­tne­rių spren­di­mu, ter­mi­nuo­tas su­tar­tis bus ga­li­ma tai­ky­ti ir nuo­la­ti­nio po­bū­džio dar­bui, be ne il­giau kaip 2 me­tams tai pa­čiai funk­ci­jai vyk­dy­ti. Taip pat nu­spręs­ta, kad bu­dė­ji­mas na­muo­se ga­li truk­ti ne il­giau kaip vie­ną sa­vai­tę per ke­tu­rias sa­vai­tes – anks­čiau bu­vo siū­lo­mos dvi sa­vai­tės bu­dė­ji­mo.

Tri­ša­lės ta­ry­ba nu­ta­rė, kad virš­va­lan­džiai bus ri­bo­ja­mi iki 180 va­lan­dų per me­tus, ta­čiau ko­lek­ty­vi­nė­se su­tar­ty­se ša­lys ga­li su­tar­ti ki­taip, pie­tų per­trau­ka dar­buo­to­jams tu­rės bū­ti su­tei­kia­ma ne vė­liau kaip po 5 va­lan­dų dar­bo. Nu­sta­ty­ta, kad bend­ra poil­sio die­na yra sek­ma­die­nis, o dirb­ti šven­čių ir poil­sio die­no­mis ga­li­ma tik su dar­buo­to­jų su­ti­ki­mu, pa­gal su­mi­nę dar­bo lai­ko aps­kai­tą ar­ba jei dėl to ša­lys su­ta­ria ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je.

Dar­buo­to­jų at­sto­vai taip pat ga­lės pa­si­nau­do­ti dvie­jų die­nų ap­mo­ka­mo­mis mo­ky­mo­si at­os­to­go­mis per me­tus.

Vy­riau­sy­bė Sei­mui jau pa­tei­kė su so­cia­li­niais par­tne­riais ne­su­de­rin­tus įsta­ty­mų pro­jek­tus, tarp ku­rių yra ir Dar­bo ko­dek­sas.

Tiek pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, tiek Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ma­no, kad pert­var­ka tu­ri bū­ti su­de­rin­ta su vi­sais so­cia­li­niais par­tne­riais.