Trišalė taryba Seimui teiks savo Darbo kodekso variantą
So­cia­li­niai par­tne­riai an­tra­die­nį nu­ta­rė ne­pra­šy­ti Sei­mo Vy­riau­sy­bei grą­žin­ti su jais ne­de­rin­to Dar­bo ko­dek­so pro­jek­to, kaip siū­lė pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vai. Tri­ša­lė ta­ry­ba to­liau svars­tys dar­bo san­ty­kių pa­kei­ti­mus ir Sei­mui teiks ki­tą Dar­bo ko­dek­so pro­jek­tą.

„Nu­ta­rė­me, kad tu­ri­me baig­ti svars­ty­mą ir Sei­mui teik­si­me sa­vo Dar­bo ko­dek­so va­rian­tą (...). Sa­vo dar­bą dirb­si­me to­liau ir to­liau de­rin­si­me Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­tas (...). Ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, ar spė­si­me Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je pa­kei­ti­mus su­de­rin­ti iki Sei­mo ru­dens se­si­jos pra­džios, bet abe­jo­ju, kad Sei­mas so­cia­li­nio mo­de­lio im­tų­si se­si­jos pra­džio­je, be to, jis su­dė­tin­gas ir bus daug dis­ku­si­jų“, - BNS sa­kė vie­nas Darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­jos va­do­vų Vy­tau­tas Zim­nic­kas.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius anks­čiau pri­pa­ži­no, kad Tri­ša­lė ta­ry­ba Sei­mui ga­li teik­ti sa­vo Dar­bo ko­dek­so va­rian­tą.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė an­tra­die­nį kri­ti­ka­vo Vy­riau­sy­bės sku­bė­ji­mą ir tvir­ti­no, kad pir­miau­siai rei­kia ras­ti su­ta­ri­mą tarp so­cia­li­nių par­tne­rių Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je.

Anot jos, Vy­riau­sy­bė, ruo­šda­ma so­cia­li­nį mo­de­lį, tin­ka­mai ne­pa­si­ruo­šė ir jį pa­tei­kė sku­bo­tai: „Aš ti­krai ne­no­riu kiš­tis į pro­ce­dū­ras, aš tik no­riu pa­sa­ky­ti, kad Vy­riau­sy­bė ne­at­li­ko na­mų dar­bų, ne­su­si­ta­rė su vi­sais so­cia­li­niais par­tne­riais ir pa­ke­tas bu­vo pa­teik­tas sku­bo­tai“.

Vy­riau­sy­bės par­eng­tas so­cia­li­nis mo­de­lis siū­lo li­be­ra­li­zuo­ti dar­bo san­ty­kius bei pert­var­ky­ti „Sod­ros“ pen­si­jų sis­te­mą. Iš vi­so pla­nuo­ja­ma pa­keis­ti apie 40 tei­sės ak­tų.