Trišalė taryba pritarė MMA didinimui nuo liepos
Mi­ni­ma­li mė­ne­sio al­ga (MMA) nuo lie­pos 1 die­nos di­dės 25 eu­rais iki 325 eu­rų, an­tra­die­nį nu­spren­dė Tri­ša­lė ta­ry­ba. Tai jau tre­čias MMA di­di­ni­mas nuo 2012-ųjų pa­bai­gos, kai dir­ba da­bar­ti­nė koa­li­ci­nė so­cial­de­mo­kra­tų, tvar­kie­čių ir dar­bie­čių Vy­riau­sy­bė - nuo to lai­ko MMA bus pa­di­dė­ju­si 79 eu­rais.

Ta­ry­ba, be ki­ta ko, pri­ta­rė Darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­jos siū­ly­mui at­ei­ty­je MMA di­di­ni­mą sie­ti su eko­no­mi­niais ro­dik­liais. Kon­fe­de­ra­ci­jos va­do­vo Da­no Ar­laus­ko tei­gi­mu, šiai iš­ly­gai pri­ta­rė ir pro­fe­si­nės są­jun­gos, tam ne­prieš­ta­ra­vo ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vai.

„Mums bu­vo svar­bu, kad tai bū­tų įra­šy­ta į pro­to­ko­lą. Jei­gu eko­no­mi­niai ro­dik­liai bus ge­ri, ko­dėl MMA ir ne­di­din­ti? Nes da­bar su­si­da­ro to­kia si­tua­ci­ja, kad kai kur re­gio­nuo­se mi­ni­ma­li mė­ne­sio al­ga sie­kia 65 proc. vi­du­ti­nio at­ly­gi­ni­mo ir mes ma­no­me, kad prob­le­ma yra ne MMA, o vi­du­ti­nio at­ly­gio dy­dis“, - BNS sa­kė D.Ar­laus­kas.

Jo nuo­mo­ne, pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vai su­pran­ta, kad toks mi­ni­ma­lios al­gos kei­ti­mas bū­tų la­biau prog­no­zuo­ja­mas.

„Pro­fe­si­nių są­jun­gų am­bi­ci­jos ir­gi yra už­gau­tos, nes siū­ly­mą dėl MMA di­di­ni­mo tu­ri teik­ti Tri­ša­lė ta­ry­ba, o kol kas tai yra po­li­ti­kų ini­cia­ty­vos, ša­lia ku­rių Tri­ša­lė ta­ry­ba lie­ka nuo­ša­ly­je. Siū­lau į vis­ką žiū­rė­ti ir ver­tin­ti pla­čiau, sie­kiant pi­lie­ti­nės ga­lios di­dė­ji­mo“, - BNS sa­kė D.Ar­laus­kas.

Siū­lo­ma, kad MMA kei­ti­mas tu­rė­tų bū­ti sie­ja­mas su pen­kiais pa­grin­di­niais kin­ta­mai­siais: vi­du­ti­niu dar­bo už­mo­kes­čiu, dar­bo na­šu­mu, vi­du­ti­niu me­ti­niu var­to­to­jų kai­nų in­dek­so po­ky­čiu, bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to au­gi­mu bei vi­du­ti­niu me­ti­niu ne­dar­bo ly­giu.

Spren­di­mą dėl MMA di­di­ni­mo nuo lie­pos pa­lai­ko ir pre­zi­den­tė, ir prem­je­ras. Da­lia Gry­baus­kai­tė an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad toks MMA di­di­ni­mas yra pa­ke­lia­mas ir vers­lui, vals­ty­bės biu­dže­tui.

MMA di­di­ni­mui nuo šių me­tų lie­pos dar per­nai pri­ta­rė val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja. Tam biu­dže­te skir­ta apie 14,5 mln. eu­rų, į tai bu­vo at­siž­velg­ta, gruo­dį pri­imant 2015 me­tų biu­dže­tą.

Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų va­do­vai an­tra­die­nį tei­gė ma­nan­tys, jog MMA kė­li­mas 25 eu­rais ne­tu­rės di­de­lės įta­kos di­de­lėms įmo­nės, ta­čiau ga­li pa­veik­ti smul­kų­jį vers­lą, ypač pa­slau­gų įmo­nes, esan­čias ra­jo­nuo­se. MMA di­di­ni­mą pa­lai­ko pro­fe­si­nės są­jun­gos.

Al­gir­das But­ke­vi­čius an­tra­die­nį pra­ne­šė, kad nuo ki­tų me­tų sau­sio siū­lys di­din­ti MMA dar 25 eu­rais iki 350 eu­rų.

Pa­sku­ti­nį kar­tą mi­ni­ma­li al­ga di­dė­jo nuo 2014 me­tų spa­lio 1 die­nos - 10,1 eu­ro iki 300 eu­rų.