Trims Seimo nariams skirti Baltijos Asamblėjos medaliai
Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui Rai­mun­dui Pa­liu­kui ir Au­di­to ko­mi­te­to na­rei Jo­li­tai Vaic­kie­nei bus įteik­ti Bal­ti­jos Asamb­lė­jos me­da­liai už nuo­pel­nus stip­ri­nant Bal­ti­jos ša­lių vie­ny­bę ir ska­ti­nant re­gio­ni­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą.

Me­da­lis ski­ria­mas Bal­ti­jos Asamb­lė­jos na­rių de­le­ga­ci­jų siū­ly­mu ir Bal­ti­jos Asamb­lė­jos pre­zi­diu­mo spren­di­mu.

Iš vi­so Lie­tu­vai Bal­ti­jos Asamb­lė­jo­je at­sto­vau­ja 14 Sei­mo na­rių de­le­ga­ci­ja. Jau bu­vo skelb­ta anks­čiau, kad šiuo me­da­liu taip pat bus ap­do­va­no­tas Sei­mo na­rys Li­nas Bal­sys.