Trims mėn. suimtas policininkę mirtinai sužalojęs vairuotojas
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas penk­ta­die­nį pa­ten­ki­no pro­ku­ra­tū­ros pra­šy­mą ir trims mė­ne­siams lei­do su­im­ti po­li­ci­nin­kę ke­ly­je mir­ti­nai su­ža­lo­ju­sį vil­ki­ko vai­ruo­to­ją Gin­ta­rą Ba­daus­ką, BNS pra­ne­šė pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Gab­rie­lė Gend­vi­lai­tė.

Įta­ria­ma­sis anks­čiau bu­vo baus­tas pen­kis kar­tus už įvai­rius smul­kius Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus.

Iš Bel­gi­jos kro­vi­nį ve­žęs vil­ki­kas „Daf“ penk­ta­die­nio nak­tį kliu­dė par­ei­gū­nę ir ne­sus­to­jęs nu­va­žia­vo. Vil­ki­ką Rad­vi­liš­ky­je, Šiau­lių gat­vė­je, apie 900 me­trų nuo įvy­kio vie­tos, su­stab­dė ki­tas pa­tru­lių eki­pa­žas. At­vy­kę me­di­kai kons­ta­ta­vo par­ei­gū­nės mir­tį.

Vil­ki­ko vai­ruo­to­jui, 39-ių me­tų Pa­kruo­jo ra­jo­no gy­ven­to­jui, al­ko­ho­lio ma­tuok­liu bu­vo nu­sta­ty­tas 2,01 prom. gir­tu­mas, jis už­da­ry­tas į areš­ti­nę. Jis dir­bo vie­no­je Rad­vi­liš­kio įmo­nė­je.

Žu­vu­sio­ji po­li­ci­jo­je dir­bo tik kiek dau­giau nei mė­ne­sį - nuo šių me­tų lie­pos 24 die­nos. Ko­le­gos ją api­bū­di­no kaip ak­ty­vią spor­ti­nin­kę, ji per trum­pą tar­ny­bos lai­ko­tar­pį bu­vo spė­ju­si gau­ti ge­ras re­ko­men­da­ci­jas.

To­je vie­to­je, kur įvy­ko ne­lai­mė, grei­tis bu­vo ap­ri­bo­tas iki 50 ki­lo­me­trų per va­lan­dą, vie­ta bu­vo ge­rai apš­vies­ta, po­li­ci­nin­kai vil­kė­jo lie­me­nes, ku­rie ge­rai at­spin­di švie­są, tu­rė­jo švie­są at­spin­din­čias kri­vū­les.

Nak­tį dir­bo trys par­ei­gū­nai, vie­nas jų bu­vo L.Ba­niu­ly­tės ku­ra­to­rius. Bu­vo su­stab­dy­ti du au­to­mo­bi­liai, vie­no jų vai­ruo­to­jui bu­vo su­ra­šy­tas pro­to­ko­las. L.Ba­niu­ly­tė jau ren­gė­si ati­duo­ti do­ku­men­tus, kai ki­tas pa­tru­lis pa­ma­tė nuo Pa­ne­vė­žio pu­sės va­žiuo­jan­tį vil­ki­ką. Jis kliu­dė au­to­mo­bi­lį „Ford“, ku­ria­me sė­dė­jo pen­ki žmo­nės, ir po­li­ci­jos pa­tru­lę. „Ford“ va­žia­vę žmo­nės su­ža­lo­ti ne­bu­vo.

Su žu­vu­sia par­ei­gū­ne bu­dė­ju­siems ko­le­goms su­teik­ta psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba, ji teik­ta ir į tar­ny­bą penk­ta­die­nį at­vy­ku­siems par­ei­gū­nams.

Sie­kiant nu­sta­ty­ti vi­sas ne­lai­mės ap­lin­ky­bes, po­li­ci­jo­je at­lie­ka­mas vi­di­nis ty­ri­mas.

L.Ba­niu­ly­tė yra 32-oji per Ne­prik­lau­so­my­bės lai­ko­tar­pį tar­ny­bo­je žu­vu­si po­li­ci­jos par­ei­gū­nė.