Trims laisvės gynėjams – Sausio 13-osios medaliai
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tris lais­vės gy­nė­jus ap­do­va­no­jo Sau­sio 13-osios at­mi­ni­mo me­da­liu.

Ap­do­va­no­ji­mas skir­tas Al­bi­nui Jo­ku­baus­kui iš Šiau­lių, Al­gir­dui Mar­ke­vi­čiui ir Aloy­zui Dai­nui Ša­tui iš Vil­niaus.

Anot pre­zi­den­tės de­kre­to, šie Lie­tu­vos pi­lie­čiai, 1991 me­tų sau­sio – rug­sė­jo mė­ne­siais ak­ty­viai gy­nė Lie­tu­vos lais­vę ir ne­prik­lau­so­my­bę, sau­go­jo vi­suo­me­nės rim­tį ir žmo­nių svei­ka­tą.

Pa­gal įsta­ty­mą, Sau­sio 13-osios at­mi­ni­mo me­da­lis ski­ria­mas pa­gerb­ti Lie­tu­vos bei už­sie­nio vals­ty­bių pi­lie­čius, ku­rie pa­si­žy­mė­jo gi­nant Lie­tu­vos lais­vę ir ne­prik­lau­so­my­bę 1991 me­tų sau­sio – rug­sė­jo mė­ne­siais.

Sau­sio 13-oji Lie­tu­vo­je mi­ni­ma kaip Lais­vės gy­nė­jų die­na, pa­ger­biant žu­vu­siuo­sius 1991 me­tų sau­sio 13 die­ną per so­vie­tų ka­riuo­me­nės veiks­mus Vil­niu­je. So­vie­tai tuo­met ka­ri­ne jė­ga mė­gi­no nu­vers­ti tei­sė­tą Lie­tu­vos val­džią, 1990-ųjų ko­vo 11 die­ną pa­skel­bu­sią ša­lies ne­prik­lau­so­my­bę nuo SSRS. Per Sau­sio įvy­kius žu­vo 14 žmo­nių, šim­tai bu­vo su­žeis­ti.