Trijų savaičių mokymams pakviesti 160 rezervo karių
Į kar­to­ti­nius mo­ky­mus Vai­do­to ba­ta­lio­ne Ruk­lo­je, Jo­na­vos ra­jo­ne, pa­kvies­ti 160 re­zer­vo ka­rių, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM).

Mo­ky­mai pra­si­dės šeš­ta­die­nį, juo­se da­ly­vaus ka­riai iš Vil­niaus ir Ute­nos re­gio­nų.

Per tris sa­vai­tes truk­sian­čius kar­to­ti­nius mo­ky­mus ka­riai su­si­pa­žins su nau­jau­sia ka­riuo­me­nės gink­luo­te, ka­ri­ne tech­ni­ka, at­nau­jins tak­ti­kos ži­nias ir įgū­džius tre­ni­ruo­da­mie­si veik­ti in­di­vi­dua­liai bei pa­da­li­nio su­dė­ty­je.

Re­zer­vo ka­riai su ka­ri­niu vie­ne­tu, ku­riam jie pri­skir­ti, tre­ni­ruo­ja­si 20–30 die­nų per pen­ke­rius me­tus ir bū­tų šau­kia­mi at­lik­ti už­duo­tis tik eks­tre­ma­lių si­tua­ci­jų at­ve­jais, tei­gia­ma KAM pra­ne­ši­me.

Par­eng­to­jo re­zer­vo ka­riai da­ly­vaus rugp­jū­čio 16–26 die­no­mis Gai­žiū­nų po­li­go­ne, Jo­na­vos ra­jo­ne, vyk­sian­čio­se ver­ti­na­mo­sio­se lau­ko tak­ti­kos pra­ty­bo­se „Stip­rus Hu­sa­ras“.