Trijose kiaulių fermose kilo gaisras, žuvo tūkstančiai kiaulių
Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne tri­jo­se kiau­lių fer­mo­se an­tra­die­nį ki­lęs di­džiu­lis gais­ras už­ge­sin­tas, per jį žu­vo ke­li tūks­tan­čiai kiau­lių.

Kaip BNS sa­kė Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to at­sto­vai, gais­ras Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne esan­čio­je kiau­lių fer­mo­je ki­lo an­tra­die­nio die­ną, 13.30 val. ir baig­tas ge­sin­ti apie 21 val.

De­par­ta­men­to Si­tua­ci­jų koor­di­na­vi­mo sky­riaus par­ei­gū­nas BNS tvir­ti­no, kad gais­ro me­tu nu­gai­šo apie 3000 kiau­lių, iš­gel­bė­ta apie 1000 kiau­lių. Žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo.

Su­de­gė nau­jos sta­ty­bos mū­ri­nio pa­sta­to sto­go ap­šil­ti­ni­mo me­džia­ga, gais­ras įsip­lies­kė dvie­juo­se iš tri­jų fer­mos sky­rių.

Gais­rą ge­si­no aš­tuo­nios Pa­ne­vė­žio mies­to ir ra­jo­no ug­nia­ge­sių au­to­cis­ter­nos, tre­čia­die­nio ry­tą ug­nia­ge­siai dar bu­dė­jo gais­ra­vie­tė­je.

Ga­lu­ti­niai nuo­sto­liai bus skai­čiuo­ja­mi vė­liau tre­čia­die­nį, tei­gia ug­nia­ge­siai.

Anot nau­jie­nų por­ta­lo 15min.lt, gais­ras ūki­nin­ko Arū­no Či­mo­lons­ko fer­mo­se gre­ta Pa­liū­niš­kio gy­ven­vie­tės ga­lė­jo kil­to dėl elek­tros ins­ta­lia­ci­jos ge­di­mo.