Trečdalis savanorių
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja va­kar pra­ne­šė, kad ki­tą sa­vai­tę ruo­šian­tis su­da­ry­ti šauk­ti­nių są­ra­šus, sa­va­no­riai jau už­pil­dė be­veik treč­da­lį šie­met nu­ma­ty­tų pri­va­lo­mo­sios tar­ny­bos vie­tų.

Ket­vir­ta­die­nio duo­me­ni­mis, no­rą sa­va­no­riš­kai at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą par­eiš­kė 928 Lie­tu­vos pi­lie­čiai. Šie­met į šią tar­ny­bą pla­nuo­ja­ma pa­šauk­ti 3 tūkst. 19-26 me­tų jau­nuo­lių. Į są­ra­šus pa­te­kę ka­ro prie­vo­li­nin­kai šau­ki­mo nu­ro­dy­mus gaus re­gis­truo­tu pa­štu bei pri­va­lės pa­skir­tą die­ną at­vyk­ti į nu­ro­dy­tus Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų rink­ti­nių ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­rius. Vė­liau, pa­tiks­li­nus an­ke­ti­nius duo­me­nis, ka­ro prie­vo­li­nin­kai bus or­ga­ni­zuo­tai siun­čia­mi į Ka­ri­nę me­di­ci­nos eks­per­ti­zės ko­mi­si­ją įver­tin­ti jų svei­ka­tą. At­siž­velg­da­mas į su­si­da­riu­sią geo­po­li­ti­nę pa­dė­tį ko­vą Sei­mas grą­ži­no pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą.