Trečdalis NŽT centrinės būstinės darbuotojų prieš Velykas gavo atleidimo lapelius
Įsi­bė­gė­jus Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) pert­var­kai, jos cen­tri­nės būs­ti­nės treč­da­liui dar­buo­to­jų penk­ta­die­nį bu­vo įteik­ti at­lei­di­mo la­pe­liai.

„Vyk­dant pert­var­ką treč­da­liui cen­tri­nės būs­ti­nės dar­buo­to­jų įtei­kė­me at­lei­di­mo la­pe­lius. Iš ga­vu­sių tuos la­pe­lius žmo­nių treč­da­lis jau ga­vo nau­jus dar­bo pa­siū­ly­mus tar­ny­bo­je, po ke­lių sa­vai­čių dar maž­daug treč­da­lis su­lauks nau­jų dar­bo pa­siū­ly­mų, o li­kę dar­buo­to­jai vei­kiau­siai pa­liks tar­ny­ba. Žmo­nės, ku­rie ne­ga­vo at­lei­di­mo la­pe­lių lie­ka sa­vo par­ei­go­se, nes par­ei­gy­bi­nės nuo­sta­tos pert­var­kos me­tu iš es­mės ne­si­kei­čia“, – BNS sa­kė že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­tras Ar­tū­ras Bog­da­no­vas.

Anot jo, po ke­tu­rių mė­ne­sių įsi­ga­lios nau­ja NŽT cen­tri­nės būs­ti­nės struk­tū­ra ir ta­da bus baig­ta jos pert­var­ka.

„Mes ne­sis­ten­gia­me me­cha­niš­kai tie­siog at­leis­ti dar­buo­to­jus. Da­bar tar­ny­bo­je yra 189 dar­buo­to­jai, o po pert­var­kos bus 171 dar­buo­to­jas, bet iš ti­krų­jų daug eta­tų, ku­rių po pert­var­kos ne­be­liks, šian­dien yra tuš­ti ir mes į juos ne­prii­ma­me nau­jų žmo­nių, to­dėl iš ti­krų­jų at­lei­džia­mų žmo­nių bus ti­krai ne­daug“, – tei­gė A.Bog­da­no­vas.

Jis ne­ga­lė­jo tiks­liai pa­sa­ky­ti, kiek žmo­nių ga­vo at­lei­di­mo la­pe­lius.

Pa­sak A.Bog­da­no­vo, da­bar­ti­nis NŽT va­do­vas Da­nie­lius Kup­rys vis dar ne­pa­lie­ka sa­vo pos­to, nors jam ne­pa­si­ti­kė­ji­mą yra iš­reiš­kės že­mės ūkio mi­nis­tras Bro­nius Mar­kaus­kas.

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja nuo ko­vo vi­du­ry­je pra­dė­jo NŽT būs­ti­nės pert­var­ką, o me­tų pa­bai­go­je ža­da­ma pert­var­ky­ti ir vi­sus re­gio­ni­nius tar­ny­bos sky­rius.