Trečdalis LSDP skyrių nori trauktis iš koalicijos
Trauk­tis iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) siū­lo 20 iš 24 apk­laus­tų Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) sky­rių.

So­cial­de­mo­kra­tai nu­ro­do, kad Jo­na­vos ir Aly­taus ra­jo­no sky­riai yra už to­les­nį dar­bą su „vals­tie­čiais“, dar du – Ak­me­nės ir Šir­vin­tų – siū­lo per­si­de­rė­ti dėl koa­li­ci­nės su­tar­ties.

Iš vi­so LSDP vie­ni­ja 60 sky­rių.

Ma­žes­nie­ji koa­li­ci­jos par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai klau­si­mą dėl to­les­nio dar­bo koa­li­ci­jo­je su „ vals­tie­čiais“ iš­kė­lė, kai Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą su opo­zi­ci­niais kon­ser­va­to­riais dėl urė­di­jų re­for­mos.

So­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Gin­tau­tas Pa­luc­kas par­ti­jos spren­di­mą dėl koa­li­ci­jos ža­da po rug­sė­jo 20-osios.

So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos par­la­men­te se­niū­nas And­rius Pa­lio­nis, apk­lau­sęs par­ti­jos na­rius Sei­me tei­gia, kad iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su LVŽS ne­no­ri trauk­tis 13 iš 19 Sei­mo frak­ci­jos na­rių.

„Vals­tie­čių“ frak­ci­ja Sei­me tu­ri 56 at­sto­vus, so­cial­de­mo­kra­tų gre­to­se dir­ba 19 par­la­men­ta­rų. So­cial­de­mo­kra­tai yra de­le­ga­vę ūkio, už­sie­nio rei­ka­lų ir tei­sin­gu­mo mi­nis­trus. Ūkio mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius pa­sta­ruo­ju me­tu yra par­eiš­kę, kad so­cial­de­mo­kra­tai ne­tu­rė­tų trauk­tis iš koa­li­ci­jos.