Traukiasi sveikatos apsaugos ministro patarėjas Aurimas Mažrimas
Iš par­ei­gų trau­kia­si svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos pa­ta­rė­jas Ar­tū­ras Maž­ri­mas, ku­ruo­jan­tis an­ti­ko­rup­ci­nius klau­si­mus, šeš­ta­die­nį pra­ne­šė TV3 Ži­nios.

Pa­ta­rė­jas trau­kia­si vie­šai pa­skli­dus in­for­ma­ci­jai, kad be­veik prieš de­šimt me­tų Vil­niaus ir Klai­pė­dos ka­zi­no jis pra­lo­šė apie 300 tūkst. eu­rų. 2009 me­tais Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba (FNTT) per pa­ti­kri­ni­mą pa­žei­di­mų ne­ap­ti­ko.

„Tas žmo­gus tu­rė­jo pri­klau­so­my­bę azar­ti­niams lo­ši­mams, ta­čiau, mū­sų ži­nio­mis, ji sėk­min­gai iš­spręs­ta ir šian­dien gy­ve­na be jos“,– TV3 sa­kė mi­nis­tro at­sto­vė spau­dai Li­na Bu­šins­kai­tė-Šriu­bė­nė. Ji tei­gė, kad pa­ta­rė­jas trau­kia­si, kad jo pra­ei­tis ne­kel­tų ne­rei­ka­lin­gų abe­jo­nių.

A.Ve­ry­ga dėl vi­sų sa­vo pa­ta­rė­jų bu­vo krei­pę­sis į spe­cia­lią­sias tar­ny­bas, ta­čiau jos ne­nu­ro­dė jo­kių ap­lin­ky­bių, dėl ku­rių jo pa­ta­rė­jai ne­ga­lė­tų dirb­ti vals­ty­bės tar­ny­bo­je.

A.Maž­ri­mas anks­čiau dir­bo Klai­pė­dos Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bo­je (ONTT), ki­tuo­se po­li­ci­jos pa­da­li­niuo­se, taip pat STT, bu­vo Lie­tu­vos sau­gios lai­vy­bos ad­mi­nis­tra­ci­jos (LSLA) Tei­sės ir per­so­na­lo sky­riaus ve­dė­ju, va­do­va­vo Pa­lan­gos ši­lu­mos tink­lams bei Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės Psi­chia­tri­jos de­par­ta­men­tui.

Anks­čiau yra kan­di­da­ta­vęs į Sei­mą su par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“.

Sa­vo biog­ra­fi­jo­je A.Maž­ri­mas skel­bia, kad bu­vo ap­do­va­no­tas anks­tes­nių svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trų pa­dė­kos raš­tais, 2016 me­tais ga­vo mi­nis­tro pir­mi­nin­ko pa­dė­kos raš­tą.