Traukiasi didžioji Laisvės premijos komisijos narių dalis
Sei­mui an­tra­die­nį ne­pri­ta­rus Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos siū­ly­mui šie­me­ti­nę pre­mi­ją skir­ti pir­ma­jam fak­ti­niam Lie­tu­vos va­do­vui po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo Vy­tau­tui Lands­ber­giui, at­sis­ta­ty­di­no di­džio­ji da­lis ko­mi­si­jos na­rių.

Iš kar­to po ne­pa­vy­ku­sio bal­sa­vi­mo iš Lais­vės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės par­ei­gų pa­skel­bė pa­si­trau­kian­ti kon­ser­va­to­rė Ire­na De­gu­tie­nė, taip pat ko­mi­si­jos na­rė li­be­ra­lė Da­lia Kuo­dy­tė. Apie tai por­ta­las lzi­nios.lt jau ra­šė straips­ny­je Sei­mas ne­da­vė V. Lands­ber­giui Lais­vės premijos

Tre­čia­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Sei­me pa­skelb­tas dar pen­kių ko­mi­si­jos na­rių – iš­ei­vi­jos at­sto­vės Ire­nos An­nos Gas­pe­ra­vi­čiū­tės, Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo Ak­to sig­na­ta­ro Sau­liaus Pe­če­liū­no, Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo de­pu­ta­to Ni­ko­la­jaus Med­ve­de­vo, Sei­mo na­rių Miš­rios gru­pės at­sto­vo Po­vi­lo Urb­šio ir „tvar­kie­tės“ Onos Va­liu­ke­vi­čiū­tės – at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mas.

At­sis­ta­ty­di­nan­tys ko­mi­si­jos na­riai pa­žy­mi, kad rink­ti kan­di­da­tą Lais­vės pre­mi­jai ko­mi­si­jai su­tei­kė įsta­ty­mas, ir ko­mi­si­ja, slap­tu bal­sa­vi­mu iš sep­ty­nių kri­te­ri­jus ati­tin­kan­čių pre­ten­den­tų iš­rin­ko ir pa­siū­lė Sei­mui šie­me­ti­nę pre­mi­ją skir­ti V. Lands­ber­giui – pir­ma­jam at­kur­tos ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos va­do­vui.

„Gė­din­ga, kad mi­nint Sau­sio 13-osios 25-me­tį Lais­vės pre­mi­ja tei­sė­tai, ne­pa­žei­džiant Lais­vės pre­mi­jos įsta­ty­mo ir Ko­mi­si­jos dar­bo reg­la­men­to, nie­kam ne­bus įteik­ta. Ap­gai­les­tau­ja­me, kad Lais­vės pre­mi­jų sky­ri­mas po­li­ti­zuo­ja­mas, o kan­di­da­tai tam­pa po­li­ti­nių in­tri­gų įran­kiu“, – sa­ko­ma ko­mi­si­jos na­rių par­eiš­ki­me.

Sei­mo bal­sa­vi­mą jie sa­ko ver­ti­nan­tys kaip ne­pa­si­ti­kė­ji­mą Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­ja ir tei­gia ne­be­ma­tan­tys pra­smės to­liau tęs­ti sa­vo veik­los šio­je ko­mi­si­jo­je.

Sei­mo na­rys Po­vi­las Urb­šys taip pat in­for­ma­vo, kad at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą tre­čia­die­nį pla­nuo­ja pa­skelb­ti ir į ko­mi­si­ją de­le­guo­ti jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, tad ko­mi­si­jo­je liks trys na­riai. „Dar no­rė­čiau in­for­muo­ti, kad šian­dien bus iš­pla­tin­tas pra­ne­ši­mas li­ku­sių ko­mi­si­jos na­rių (iš jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų) dėl pa­si­trau­ki­mo ir ga­li­me kons­ta­tuo­ti, kad ko­mi­si­jo­je iš try­li­kos na­rių liks trys žmo­nės – du Dar­bo par­ti­jos at­sto­vai ir Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vai, ir fak­tiš­kai ko­mi­si­jos ne­be­lie­ka“, – sa­kė P.Urb­šys.

Be­je, pats Sei­mo na­rys P.Urb­šys an­tra­die­nį ne­bal­sa­vo dėl pre­mi­jos sky­ri­mo V. Lands­ber­giui. Jis BNS sa­kė vė­la­vęs į po­sė­dį, nes tuo me­tu kal­bė­jęs su žur­na­lis­tu. Pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je P. Urb­šys bal­sa­vo už pre­mi­jos sky­ri­mą V.Lands­ber­giui.

Sig­na­ta­ras S.Pe­če­liū­nas pa­brė­žė, kad su­griu­vus ko­mi­si­jai šie­me­ti­nė pre­mi­ja nie­kam ne­bus įteik­ta, ne­bent bus grįž­ta prie ko­mi­si­jos tei­ki­mo ir pa­kar­to­ti­niu bal­sa­vi­mu pre­mi­ja bus pa­skir­ta V.Lands­ber­giui. An­tra­die­nį at­me­tus nu­ta­ri­mą dėl pre­mi­jos sky­ri­mo, pro­jek­tas grą­žin­tas ini­cia­to­riams – Lais­vės pre­mi­jos ko­mi­si­jai – to­bu­lin­ti. Tik, kaip pa­ste­bi at­sis­ta­ty­di­nę jos na­riai, ko­mi­si­jos ne­bė­ra.

Iš vi­so Lais­vės pre­mi­jos ko­mi­si­ją su­da­ro 13 na­rių, pa­si­trau­kus mi­nė­tiems jos sep­ty­niems at­sto­vams, ji ne­be­tu­ri kvo­ru­mo.

„Šių me­tų Lais­vės pre­mi­ja ne­bus įteik­ta nie­kam, nes nė­ra jo­kių ju­ri­di­nių ga­li­my­bių tai at­lik­ti, vie­nin­te­lė ju­ri­di­nė ga­li­my­bė Sei­mui – grįž­ti prie sa­vo tei­ki­mo ir jį pa­tvir­tin­ti. Ar Sei­mas ap­sisp­ręs to­kiam žings­niui pri­pa­žin­ti sa­vo klai­dą ir to­kį el­ge­sį – pa­ma­ty­si­me. Tai jų va­lio­je, ga­lio­je ir jų są­ži­nės rei­ka­las“, – kal­bė­jo S.Pe­če­liū­nas.

P.Urb­šys taip pat sa­kė, kad su­si­da­rius si­tua­ci­jai, kai Sei­mas ne­pas­ky­rė 2015 me­tų Lais­vės pre­mi­jos, to­kios ini­cia­ty­vos ga­li im­tis vi­suo­me­ni­nin­kai. „Su­si­da­rius to­kiai si­tua­ci­jai, kai Lais­vės pre­mi­jos ga­li ne­bū­ti, Lie­tu­vos lais­vės ko­vo­to­jų są­jun­ga la­bai rim­tai svars­to apie įstei­gi­mą vi­suo­me­ni­nės tau­tos Lais­vės pre­mi­jos, pa­kvies­ti vi­suo­me­ni­nes or­ga­ni­za­ci­jas par­em­ti ši­tą ak­ci­ją, ir ga­li bū­ti, kad Lais­vės pre­mi­ja bus įteik­ta ne ofi­cia­lios val­džios at­sto­vų, o vi­suo­me­ni­nin­kų, ku­rie pri­si­dė­jo prie vals­ty­bės at­kū­ri­mo“, – sa­kė P.Urb­šys.

„Ti­krai bū­tų svei­kin­ti­na tau­tos ini­cia­ty­va tai­sy­ti tau­tos at­sto­vų pa­da­ry­tas klai­das“, – re­ziu­ma­vo S.Pe­če­liū­nas.

Sei­mas an­tra­die­nį at­si­sa­kė pir­ma­jam fak­ti­niam ša­lies va­do­vui at­kū­rus ne­prik­lau­so­my­bę V.Lands­ber­giui skir­ti Lais­vės pre­mi­ją. Šie­me­ti­nė pre­mi­ja grei­čiau­siai nie­kam ne­bus tei­kia­ma.

Lais­vės pre­mi­ją Lie­tu­vos Sei­mas įstei­gė 2011 me­tų rug­sė­jo 15 die­ną. Pre­mi­ja sie­kia 5 tūkst. eu­rų. Ji tei­kia­ma kas­met sau­sio 13-ąją per iš­kil­min­gą Lais­vės gy­nė­jų die­nos mi­nė­ji­mą.

Pir­mo­ji Lais­vės pre­mi­ja bu­vo skir­ta Ru­si­jos ko­vo­to­jui už lais­vę, žmo­gaus tei­ses ir de­mo­kra­ti­ją Ser­ge­jui Ko­va­lio­vui, an­tro­ji – Lie­tu­vos lais­vės ly­gos įkū­rė­jui po­li­ti­niam ka­li­niui An­ta­nui Ter­lec­kui, tre­čio­ji – pog­rin­di­nės spau­dos lei­di­nio „ Lie­tu­vos Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios Kro­ni­kos“ stei­gė­jui, ar­ki­vys­ku­pui Si­gi­tui Tam­ke­vi­čiui. Ket­vir­to­ji pre­mi­ja per­nai įteik­ta Len­ki­jos di­si­den­tui, dien­raš­čio „Ga­ze­ta Wy­borc­za“ vy­riau­sia­jam re­dak­to­riui Ada­mui Mich­ni­kui.