Trakuose, Širvintose ir Varėnoje prasideda išankstinis balsavimas
Tre­čia­die­nį pra­si­de­da iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas pa­kar­to­ti­niuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se Tra­kų ir Šir­vin­tų ra­jo­nuo­se bei Sei­mo na­rio rin­ki­muo­se Va­rė­nos-Ei­šiš­kių rin­ki­mų apy­gar­do­je. Pa­grin­di­nis bal­sa­vi­mas vyks sek­ma­die­nį.

Iš­anks­ti­nis bal­sa­vi­mas Tra­kuo­se ir Šir­vin­to­se vyks iki ket­vir­ta­die­nio 20 va­lan­dos mi­nė­tų sa­vi­val­dy­bių pa­sta­tuo­se. Be to, tra­kiš­kiai rin­kė­jai bal­suo­ti iš anks­to ga­lės ir Šir­vin­tų ra­jo­no, o šir­vin­tiš­kiai – Tra­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je.

Sei­mo na­rį Va­rė­no­je žmo­nės ga­lės rink­ti iki ket­vir­ta­die­nio Va­rė­nos ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių pa­sta­tuo­se. Bal­suo­ti rin­kė­jai taip pat ga­lės aps­kri­čių cen­tri­niuo­se pa­štuo­se.

Šir­vin­tų ra­jo­ne pa­kar­to­ti­nai bus ren­ka­mas me­ras. Dėl šių par­ei­gų var­žo­si sep­ty­ni po­li­ti­kai. Tra­kuo­se vyks tiek me­ro, tiek ta­ry­bos rin­ki­mai. Tra­kų me­ro pos­to sie­kia aš­tuo­ni kan­di­da­tai. Šio­se sa­vi­val­dy­bė­se Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja dėl šiurkš­čių pa­žei­di­mų pa­nai­ki­no ko­vo mė­ne­sį vy­ku­sių rin­ki­mų re­zul­ta­tus.

Rin­ki­mai į Sei­mą Va­rė­nos-Ei­šiš­kių vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je or­ga­ni­zuo­ja­mi, nes ko­vą vy­ku­sių sa­vi­val­dos rin­ki­mų me­tu Va­rė­nos me­ru bu­vo iš­rink­tas Sei­mo na­rys Al­gis Ka­šė­ta. Į par­la­men­tą pa­kliū­ti pre­ten­duo­ja aš­tuo­ni po­li­ti­kai.

Pa­kar­to­ti­niai sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos rin­ki­mai dėl pa­nai­kin­tų anks­tes­nių re­zul­ta­tų bir­že­lio 21 die­ną or­ga­ni­zuo­ja­mi ir Ši­lu­tės ra­jo­ne. Bal­sa­vi­mas iš anks­to šio­je sa­vi­val­dy­bė­je vyks bir­že­lio 17 ir 18 die­no­mis.